Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
κροσα&τέω
— 1398 —
προσανάλλβμ&ι
обхватил его колени; όσσοις ομίχλη προσηξε Aesch.
туман (внезапно) застлал глаза.
προσ-αοτέω 1) просить ещё, требовать
дополнительно: π. μισθ-όν Хеп. просить прибавки к жалованью;
π. άλλο αίμα Aesch. требовать другой крови (в виде
возмездия за пролитую кровь); 2) настойчиво
выпрашивать, вымаливать (τινά τι Хеп., Еш·.); 3) просить
подаяния NT: π. την στρατιήν Her. просить милостыни
у солдат.
προσ-αέτης, ου ό просящий подаяния, нищий piut.,
Luc.
προσ-αίτησίς, εως ή выпрашивание (π. εφήμερου
τροφής Piut.).
προσ-α&τοάομα& также или .сверх того обвинять
(τίνα Piut.).
προσ-α«ι>ρέθ[ΐοΚ подниматься: προσαιωρήσασθ-αι τη
λόγχη Diod. подняться, опершись на копьё.
προσ-άκοντίζω метать копьё (ές τον κόλπον τινός
Luc).
προσ-άκούω кроме того или ещё слышать (τι Хеп.
и περί τίνος Piut.).
προσ-ακρϊβόω делать с величайшим старанием Arst.
προσ-ακροβολίζομαο завязывать стычки,
беспокоить (мелкими нападениями) Poiyb.
προσακτέον adj. verb. κ προσάγω.
προσ-άλείφω смазывать, натирать (φάρμακόν τινι
Нот.; τά άκρα τών κεράτων Piut.).
προσ-άλ£σκομα&, v.l. προς άλίσκομαι быть (при
этом) пойманным, схваченным Arph., piut.
πρασ-άλλομαο подскакивать, подпрыгивать (ως τά
κυνάρια Хеп.; προς το δένδρον Arst.): πνεύμα προσαλλόμε-
νον Arst. порыв ветра.
προσ-αλλοτριόομβκ быть нерасположенным, питать
отвращение (τινι Sext.).
*πρ©σ-αμαρτάνω преступать, нарушать (τά της
Δήμητρος μυστήρια Piut. — v.l. άμαρτάνω).
προσάμβάσις, εως ή Trag. = προσανάβασις.
*προσ-άμείβομαο, дор. ποτάμεφομαι отвечать
(τίνα Theoer.).
*προσ-άμέλγω, дор. ποτάμέλγω (fut. med.-pass.)
также доить Theoer.
προσ-αμπέχω также обматывать: προσαμπέχεσθαι
ίξω Anth. запутаться в ветках омелы.
προσ-άμύνω (ö) приходить на помощь (τινι Нот.,
Piut).
προσ-αμφοέννΰμι (fut. προσαμφιώ) надевать (τινά τι
Arph.).
προσ-αναβαίνω 1) в(о)сходить, подниматься (προς
τι Arst.; άνώτερον NT); 2) (о реке) вздуваться,
разливаться (το ρεύμα προσαναβεβηκός Poiyb.); 3) (о
пополнениях в коннице) вновь садиться на коней: ει μη προσ-
αναβήσονται ιππείς', μείονες άεί έσονται Хеп. если не
будут прибывать новые всадники, (наличный состав
конницы) будет всё убавляться; 4) (в рассказе)
восходить, доходить (τω 'Ρωμύλω Piut.).
προσ-αναβάλλω (о вулканах) выбрасывать,
извергать (πέτρας Arst.).
προσ-ανάβάσος, Trag, προσάμβασις, εως ή 1)
восхождение, подъём, т. е. штурм (τειχέων Eur.); 2) сту-
пень(ка) (κλιμάκων προσαμβάσεις Eur.): δωμάτων προσ-
αμβάσεις Eur. лестница здания.
προσ-αναγογνώσκω ещё читать (τι Aeschin.).
προσ-αναγκάζω 1) (также) принуждать, заставлять:
π. τινά τι Piat., Thuc. принуждать кого-л. к чему-л.; π.
τινά παρεΐναι Хеп. заставить кого-л. явиться; τη άλλη
μελέτη π. Thuc. заставлять заниматься и другими
(военными) вопросами; 2) приводить к убеждению,
убеждать (τινά λόγοις Piat.); 3) доказывать неопровержимо:
προσηναγκάσαμεν εΐναί τι Piat. мы воочию доказали,
что существует нечто.
προσ-ανάγορεύω сверх того заявлять,
дополнительно говорить, добавлять (piat. — ν. Ι. προσαγορεύω).
προσ-αναγράφω (ρ£) также или дополнительно
писать, письменно отмечать piut., Luc.
προσ-ανάγω 1) (sc. εαυτόν) подходить (εγγύς piut.);
2) (sc. την ναυν) приставать, причаливать (τη γη Piut.).
προσ-αναδέχομ«& поджидать ещё (τους από της
ούραγίας Poiyb.).
προσ-αναδίδωμο 1) передавать, вручать (τινι την
ασπίδα Piut.); 2) (дополнительно) раздавать (τι Poiyb.).
προσ-αναορέω 1) брать ещё: πόλεμον ουδέν έλάσσω
προσανείλοντο Thuc. (афиняне) ввязались в войну не
менее тяжёлую; 2) (о прорицалищах) отвечать ещё или
сверх того, добавлять к прорицанию Dem., Piut.; 3)
устранять, уничтожать (τάληθές Arst.).
προσ-αναοσίμόω сверх того расходовать (αύτω προ-
σαναισίμωτο πολλά Her.).
προσ-ανάκεομαο быть целиком преданным, целиком
отдаваться (κυνηγεσίαις Piut.).
προσ-ανακίνέω piut. ν. Ι. = προανακινέω 1.
προσ-ανάκλΐμα, ατός τό подпора, опора Anth.
προσ-ανακλένομαι (λϊ) прислоняться, опираться
(τίνΐ Diod.).
προσ-ανάκλΐσος, εως ή возлежание, т. е. отдых Luc.
προσ-ανακο&νόομα& сверх того или ещё сообщать
(τί τίνΐ Diod.).
προσ-ανακρίνω (ι) сверх того или притом
исследовать Piut.
προσ-αναλαμβάνω 1) сверх- того принимать, ещё
брать (τι έπί τό κατάστρωμα Dem.): πλειόνων προσανα-
λαμβανομένων Piut. после того, как многие были
приняты (в состав римского сената); 2) восстанавливать,
давать роздых (τήν δύναμιν Poiyb.; στρατόπεδον Diod.):
π. εαυτόν Poiyb. отдохнуть; 3) приходить в себя, делать
передышку: προσανειληφυίας της δυνάμεως Poiyb. когда
войско отдохнуло.
προσ-αναλίσκω сверх того или также растрачивать
(και τά τών φίλων Piat.; χρήματα Хеп.; χρόνον Diog. L.;
όλον τον ßtov τινι NT).
προσ-ανάλλομαο подскакивать, подпрыгивать Arst.