Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
•προξυγγίγνομβκ
— 1392 —
προοφείλω
προξυγγίγνομβκ cmapoamm. = προσυγγίγνομαι.
προ-ξΰράω предварительно стричь (προεξυρημένοι—
v.l. προηςηρημένοι — τους εγκεφάλους Luc).
προ-ογκάομαι (об осле) раньше (про)кричать (εύ-
Λγγέλιόν τινι Luc).
προογκέω Arst. и. /. = προσογκέω.
яро-θδεύω шествовать раньше или впереди: άκο-
λουθίεΐν τοΐς των προωδευκότων ϊχνεσι Luc идти по
следам ранее прошедших.
προ-θ8θ&πορέω шествовать впереди (τινι Luc): οι
-προωδοιπορηκότες Luc предшественники.
πρ©-θδοπο&έω 1) тж. med. пролагать дорогу,
проторить путь (τινι, προς и εϊς τι Arst.): π. τινι τι Piut.
указывать кому-л. путь к чему-л.; 2) подготовлять,
предрасполагать (π. και παρασκευάζει ν το σώμα προς
τι Arst.; π. την ψυχήν εις σοφίαν Sext.): της δψεως προ-
οδοποιούσης Piut. по предварительном исследовании
зрением.
Ι πρέ-οδ-ος ή 1) движение вперёд, продвижение
Хеп.: εν τη προόδω του έτους Arst. по мере истечения
года; 2) жизненный путь: ευτελής την πρόοδον Luc
обездоленный; 3) выход (την πρόοδόν τίνος περιμένειν Luc);
4) место выхода (αϊ πρόοδοι και αί είσοδοι Poiyb.).
II πρόοδος ό передовой разведчик, дозорный Хеп.
πρό-Οίδα (inf. προειδέναι, part. προειδώς) заранее
знать (την άλήθειαν περί τίνος Piat.): πάντων προειδό-
των, δτι δεήσει κινδυνεύειν Lys. (причём) все знали, что
«придётся встретиться с опасностями.
προ-Οίκέω ранее обитать (εν τή νήσω Diod.).
προ-Οίκοδομέω заранее или спереди строить,
-устраивать (ή προωκοδομημένη πηγή Luc).
προ-οοκονομέω заранее устраивать Arst.
προθ6μιάζομα& = προοιμιάζω.
προ-οίμιάζω, почти всегда med. προο&μιάζομα&,
тж. amm. стяж. φρο&μ&άζομαο делать вступление,
говорить в форме введения, т. е. начинать: τότε ίκανώς
προοιμιασάμεθα Piat. об этом мы достаточно сказали в
нашем вступлении; τι φροιμιάζει νεοχμόν; Eur. какое
странное вступление ты делаешь?; περί ών έν τοΤς πε-
φροιμιασμένοις διηπορήσαμεν Arst. о чём мы поставили
вопрос во введении; π. θεούς Aesch. начинать с
обращения к богам.
προ-οίμοον, amm. стяж. φρο(μ&ον τό 1)
вступление, введение: προοίμιον πρώτον ως δει του λόγου λέγε-
σθαι έν άρχη Piat. вступление (есть; первое, что
следует сказать в начале речи; 2) вступительная песнь,
прелюдия (άγησίχορα προοίμια Pind.); 3) хвалебная песнь,
гимн (τό εις τον 'Απόλλω π. piat.); 4) начало (καταρχή
και π. έχθρας Polyb.; της μανίας Luc).
tfcpootvxo ( = προειντο) Dem. 3 л. pl. opt. med. κ προ-
ιημι.
προοϋαττέον adj. verb. κ προφέρω.
προ-οίχομαί уходить вперёд: μετάγειν ηπερ ό Ύσ-
-τάσπής προφχετο Хеп. продвинуться (настолько),
насколько ушёл вперёд Гистасп, т. е. нагнать Гистаспа.
προ-ομαλύν(0 (ö) предварительно выравнивать,
заранее разглаживать (sc. τα μαλακά Piat.).
προ-όμνϋμ& предварительно клясться: έκμαρτύρησον
προύμόσας (τι) Aesch. клятвенно засвидетельствуй (что-
-либо); π. τους νομίμους θεούς Piat. приносить
установленную клятву перед богами.
προ-ομολογέω (реже med.) заранее соглашаться
(προομολογηθέντος του αντικειμένου Arst.): προωμολογή-
σαμεν δέ γε Piat. мы ведь уже пришли к соглашению;
έκ τών προωμολογημένων Piat. согласно прежней
договорённости.
προοπτέον adj. verb. κ προοράω.
προ-όπτης, ου ό дозорный, разведчик Polyb., Piut.
προ-οπτοκός 3 касающийся предвидения: τα
Προοπτικά Diog. L. «О предвидении» (сочинение
Гераклита).
πρό-οπτος, стяж. προΰπτος или προυπτος 2
явный, очевидный (θάνατος Her.; κίνδυνος Thuc): π.
αγγέλου λόγος Aesch. сообщённая весть (оказалась) верна.
προ-ορατ&κός3 способный предвидеть, прозорливый
(άνθρωπος Arst.).
προ-ορατός 3 предвидимый (προορατά ανθρωπινή
προνοία Хеп.).
προ-οράω тж. med. (impf, προεώρων, fut. προόψο-
μαι, aor. 2 προεΐδον, pf. προεώρακα — в знач. «знать
заранее» πρόοιδα; ион. part. pf. προορέων; ad], verb.
προοπτέος) 1) видеть раньше: έάν μή τύχη προεωρακώς
Arst. если ему не случалось видеть (этого) раньше;
2) глядеть вперёд, разглядывать (τα έμπροσθεν Хеп.; εις
τό πρόσθεν Arst.): δυοιν όφθαλμοιν π. Хеп. глядеть в оба;
3) видеть впереди, замечать перед собой (την όψιν του
σώματος Thuc.; τίνα NT); 4) предвидеть, знать заранее
(τό μέλλον Her. и τα μέλλοντα Arst., piut.; διάνοια τι Arst.);
5) предусматривать, заботиться, принимать меры (на
будущее): π. έωυτου Her. заботиться о себе самом; τό
έφ' εαυτών μόνον προορώμενοι Thuc заботящиеся только
о своих интересах; του σίτου προορέωντες Her. для
сбережения продовольствия; περί τών μελλόντων προορα-
σ&αι Lys. принимать меры на будущее.
προορέων ион. part. praes. к προοράω.
προ-ορίζω заранее определять, предопределять (τινά
εις τι NT; med. Dem. — v.l. προσορίζομαι).
προ-ορμάω 1) устремлять вперёд, (за)ранее
отправлять (άμαξαι προωρμημέναι Хеп.); -2) (sc. εαυτόν)
устремляться, двигаться вперёд (προορμήσαί τίνα κελευσαι
Хеп.).
προ-ορμίζω ставить на якоре впереди (όλκάδας προ
του σταυρώματος Thuc).
προ-ορχηστήρ, ί}ρος ό главный танцор Luc.
προ-οφβίλω, стяж. προύφείλω ранее быть
должным, задолжать: ό προοφειλόμενος φόρος Her. податная
задолженность, недоимки; ευεργεσία προύφειλομένη
Thuc ранее оказанная (и ещё не вознаграждённая)
услуга; π. κακόν τινι Eur., Arph. быть в ответе за ранее
причинённое кому-л. зло; ή εχθρη ή προοφειλομένη ες