Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προμερίμνάω
— 1390 —
προνέμω
προ-μερομνάω заранее заботиться (μη προμεριμνατε
τι λαλήσητε ντ).
προ-μεταβάλλω предварительно изменяться Sext.
προ-μετρέω предварительно измерять isae.
προ-μετωπίδιον (ΐδ) τό 1) лобная часть: προμετω-
πιδια ϊππων Her. конские лбы (колеи, снятые с
верхней части головы лошадей и надевавшиеся эфиопами
как шлемы); 2) налобник (часть конской брони или
упряжи) (προμετωπίδ4α xat προστερνίδια Xen.).
προ-μήθ·εια, дор. προμάθ-sta (μα), ион. προμηθ-ίη
ή 1) предусмотрительность, предвидение,
прозорливость Pind., Aesch., Her., Piut.: πολλήν χρή προμήθειαν
ποιεισθαι, μη ούκ ορθώς εΐπης Piat. нужно много
осмотрительности, чтобы не сказать неправильного; 2)
попечение, забота (προμηθίαν или προμήθειαν εχειν
τινός Eur., Piat. и υπέρ τίνος piat.); 3) уважение, почтение
(έν πολλή προμηθίη εχειν τινά Her.).
Προμηθέα τα Прометеи, празднество в честь
Прометея Lys., Xen., Isae.
Πρ©μήθ·εΐ©ς 3 прометеевский Anth.
προ-μηθ·έομαί 1) заблаговременно заботиться, иметь
попечение (τίνος Her., περί и υπέρ τίνος Piat.); 2) (пре-
имущ. с отрицанием) остерегаться, опасаться:
προμηθευμένος σέο, μη πλήξω Her. я остерегаюсь, как бы не
попасть в тебя; και ταύτα προμηθοΰμαι, καί άλλα πολλά Piat.
я опасаюсь и этого, и многого другого; 3) окружать
уважением, почитать (προμηθευμένος τόν άδελφεόν Her.).
προμκ}θ·ές τό Thuc. = προμήθεια.
Ι προ-μηθ-εύς, дор. προμαθ-εύς, έος adj. [μανθάνω]
предусмотрительный, осмотрительный, прозорливый
(αρχή Aesch.).
Η προμηθεύς, έως ό прозорливец или радетель Anth.
Προμηθ-εύς, дор. Προμαθ-εύς, έως, ион. έος ό
Прометей (сын титана Иапета и Климены Hes. или
Фемиды Aesch., брат Эпиметея, отец Девкалиона,
вылепивший человека из глины и ожививший его
похищенным с неба огнём, создатель важнейших искусств
и ремёсел, защитник человеческого рода от тирании-
ческого произвола Зевса и за это прикованный к
Кавказской скале, где коршун терзал его постоянно
отраставшую печень) Hes., Aesch., Arst. etc.
προ-μηθ·ής, дор. προμαθ»ής 2 осмотрительный,
осторожный (μέλλησις Thuc): ου τι του θανεΤν π. Soph.
не боящийся смерти; π. εις τι Piat. заботящийся о чём-л.
προμηθέα, ион. Aesch., Eur. προμηθ·ίη ή =
προμήθεια.
προ-μηίΗκως осмотрительно, разумно (έπινοειν τι
Arph.).
προ-μήκης 2 1) (тж. π. την μορφήν или τό σχήμα
Arst.): удлинённый, продолговатый (ή π. φύσις, sc. των
δφεων Arst.): π. την κεφαλήν (acc. relat.) Piat. с
удлинённой головой; 2) состоящий из двух неравных
сомножителей (αριθμός piat.).
προ-μηνύω (ϋ) 1) объявлять, открывать (τί τινι
Soph.); 2) предсказывать (την προς Δηλίω μάχην Piut.).
προ-μήτωρ, дор. προμάτωρ, ορός (α) ή праматерь.
Прародительница Aesch., Eur., Luc.
προ-μηχανάομα: заранее устраивать,
предпринимать (τα ταύτα καί τα τοιαύτα Luc).
προ-μίγνϋμι ранее смешивать: προμΐγήναι τινι Нот.
вступить в связь с кемтл.
προ-μοσθ·όω ранее нанимать (τό προμεμισθωμένον-
οίκημα Piut.).
προ-μνάομαο 1) предлагать, сватать (κόρην τινί Luc);
ή προμνησαμένη Xen. сваха; 2) советовать, внушать (τι
Xen.): π. τινι ές την ποίησίν τι θειναι Piat.
рекомендовать кому-л. облечь что-л. в поэтическую форму; προ-
μναταί τί μοι γνώμα Soph. чует моя душа; 3)
хлопотать, просить: Λουκούλλω Κιλικίαν π. Piut. добиваться-
для Лукулла Киликии.
προμνηστεύομαο Luc. ν. Ι. = προμνάομαι 1.
προ-μνηστ&κή ή (sc. τέχνη) сватовское искусство,,
сватовство Piat.
προμνηστινοί, ас adj. друг за другом, по очереди
(π. έσέλθετε, μηδ' άμα πάντες Нот.).
ftpO^VTJJTpCa ή сваха Eur., Arph., Piat., Luc.
προμνηστρίς, ίδος ή Xen. = προμνήστρια.
πρόμνος adj. m Aesch. υ. I. = πρόμος Ι.
πρό-μ^ρος 2 постигнутый безвременной смертью*
или обречённый на безвременную кончину Anth.
πpo-μocχεύω сводничать, сводить (τινά τινι piut.).
προμολή ή выход, подступ: παρά προμολήσιν
'Ολύμπου Anth. у подножия Олимпа; Ίσσου έπί προμολήσιν-
Anth. у истоков Исса.
πρέμολον эп. 3 л. pl. аог. 2 к προβλώσκω.
προβολών pari. аог. 2 к προβλώσκω.
Ι πρόμοζ adj. m 1) передовой, впереди стоящий
(άνήρ Нот.); 2) первый, главный (πάντων θεών θεός π.
Soph.).
II πρόμος ό глава, предводитель, вождь (γας πρόμαι.
Soph.; στρατιής π. Anth.).
προ-μοχθ·έω ранее трудиться Eur.
προ-μύι^ς, εως ή предварительное посвящение,
т. е. предварительная ступень (π. έστι του θανάτου ά
ύπνος Piut.).
προμύσσω, amm. προμύττω снимать нагар,
очищать от нагара (τους λύχνους piut.).
Ι πρό-νο«ος, ион. προνήΐος 2 и 3 находящийся
перед храмом: Άθηναιη προνηΐη Her. Афина, что перед
храмом (Аполлона), т. е. храм Афины в Дельфах,
находившийся впереди храма Аполлона.
II πρόναος, ион. προνήϊος о преддверие храма Her.
πρόναον, ион. προνήϊον τό Luc. = πρόναιος И.
πρόναος Aesch., Diod., Luc. = πρόναίος I U II.
προ-ναυμαχέω сражаться на море, защищая (что-л.),
вести морской оборонительный бой: π. Πελοποννήσου
Her. с моря отстаивать Пелопоннес.
προ-νέμω 1) уделять, давать в удел (Αίγινα τι
Pind.); 2) простирать, протягивать (χείρας Aesch.); 3) med.
устремляться вперёд (Άρης προνέμεται Soph.).