Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
μεσολαβής
— 1075
.μεσο-λαβής 2 попадающий в середину,
поражающий в грудь (κέντρον Aesch.).
μεσό-λευκος 2 белый посредине: χιτών πορφυρούς
μ. Хеп. пурпуровое платье с белыми полосами.
μεσ-όμφαλον τό самая середина, центр Batr.
μεσ-όμφαλος 2 находящийся в самом центре (χρη-
στήρια Aesch.; μυχοί γ ας Eur.).
Ι μέσον, эп.-поэт. μέσσον τό тж. pl. 1) середина,
средоточие, центр (του στρατοπέδου Хеп.; τα μέσα της
πόλεως piat.): τό μ. ημέρας Хеп. середина дня, полдень;
2) находящееся посреди, промежуточная часть,
промежуток, расстояние: κατά μ. Нот. в середину, между;
δια μέσου Piat. в промежутке; τό μ. των τειχών Хеп.
промежуток между стенами; ή δια μέσου ξύμβασις Thuc.
временное соглашение, перемирие; 3) препятствие,
преграда: ή γαρ θάλαττα έν τω μέσω Хеп. ибо впереди
(препятствием служит) море; έν μέσω είναι τίνος Хеп.
быть препятствием к чему-л.; ουδέν ην έν μέσω Dem.
ничто не мешало; 4) общественная среда,
общественность: ές μ. τιθέναι τι Нот. выставлять что-л. в
качестве приза (для будущего победителя в состязании)',
ές τό μ. φέρειν Her. (τιθέναι Luc.) открыто высказывать,
или публично сообщать; εις τό μ. πάντων Хеп. и έν (τω)
μέσω NT в присутствии всех; εις μ. παριέναι Piut.
показываться на людях; έν μέσω κεισθαι Dem. быть
открытым для всех (общедоступным); έν τω μέσω εαυτόν
παρέχειν Хеп. открыть свободный доступ к себе; 5) перен.
беспристрастие, нейтральность; ές μ. δικάσασθαι Нот.
беспристрастно рассудить; έκ του μέσου εζεσθαι или κα-
τήσθαι Her. соблюдать нейтралитет; 6) среднее, средняя
величина (τό μ. προς τάς μεγίστας και έλαχίστας ναΰς
Thuc); 7) разница, различие (πολλόν или πολύ τό μ., sc.
εστίν Her.); 8) лог. средний термин (в силлогизме) (лат.
terminus medius) Arst.; 9) мат. средний член пропорции:
6 δια μέσων (sc. κύκλος) Diog. L. экватор или
эклиптика.
II μέσον, эп. μέσσον adv. в середине, посреди Нот.
μεσό-νεοι οι средние гребцы (которые, в отличие
от θαλαμιται иθρανΐται, работали самыми длинными
вёслами: οι μ. μάλιστα την ναυν κινουσιν Arst.).
μεσό-νεως 2 находящийся в середине корабля, т. е.
средний (κώπη Arst. — ν. Ι. κ μέσον νεώς).
Ι μεσο-νύκτοον adv. в полночь Theoer.
II μεσο-νύκτιον τό середина ночи, полночь Arst.,
Diod.
μεσο-νύκτιος 2 полуночный (ώραι Anacr.; εκλειψις
Arst.): μ. ώλλύμαν Eur. моя (т. е. Илиона) погибель
пришла в полночь.
μεσο-παγής, эп. μεσσοπαγής 2 вбитый до
середины, вонзённый до половины (εγχος Нот.).
μεσο-παλής, эп. μεσσοπαλής 2 схваченный
посредине (εγχος нот.— г;. /. μεσοπαγής).
μεσοπόλίος 2 Aesop. = μεσαιπόλιος.
μεσό-πολις, εως ό средняя часть города, городской
центр (Piut. — ν. Ι. μητρόπολις):
μεσο-πορέω быть на полдороге Меп., Diod.
μεσό-πορος 2 проходимый посредине: μεσοπόρου ЬС
αιθέρος Eur. рассекая эфир.
μεσο-πόρφυρος 2 смешанный с пурпуром или в
пурпуровых полосах Piut.
Μεσο-ποταμίά ή Месопотамия, «Междуречье»
(страна между Тигром и Эвфратом) Poiyb., Piut., nt.
μεσο-ποτάμοος 2 (α) 1) находящийся между реками
(sc. χώρα Poiyb.); 2) находящийся посреди реки (νήσος
Piut.).
Μεσοποταμίτης, ου (t) ό житель или уроженец
Месопотамии Luc.
*μεσο-πύλη, поэт, μεσσοπύλη (υ) ή средние
ворота Anth.
μεσο-πύργοον τό доел, промежуток между двумя
башнями, воен. куртина Poiyb.
Μεσορί τό indecl. месори (египетский месяц,
приблизительно соответствующий августу) Piut., Luc.
Μεσορομάσθ-ης, ου ό Piut. = Ώρομάζης.
μέσος, эп. μέσσος 3 (compar. μεσαίτερος, super Ι. με-
σαίτατος, μεσάτος и μέσσατος) 1) находящийся в
середине, средний, срединный, центральный (δάκτυλος Piat.;
στίφος Хеп.); 2) (как лат. medius) составляющий
середину: μέσον σάκος Нот. середина щита; μέσον λαμβάνειν
τινά Arph. схватить кого-л. поперёк тела; μέσον ήμαρ
Pind. полдень; περί μέσας νύκτας Хеп. около полуночи;
ζυγόν θραύειν μέσον Aesch. переломить ярмо подолам;
έκ μέσης της νήσου Piat. из центра острова; θέρευς ετι
μέσσου έόντος Hes. когда лето ещё в разгаре; 3)
среднего размера, средней величины, умеренный (οφθαλμοί
Arst.); 4) средний, промежуточный (ενός και πλήθους τό
Λ ολίγον μέσον Piat.): μέσοι άνθρωποι Piat. и ot του μέσου
βίου Luc. люди среднего достатка, средние слои
населения; 5) беспристрастный, нейтральный, юр. третейский
(δικαστής Thuc); 6) грам., стих, обоюдный: μέση λέςις
(лат. vox media) слово с обоюдным смыслом
(положительным и отрицательным); συλλαβή μέση (лат. syl-
laba aneeps) обоюдный слог (могущий быть как
долгим, так и кратким); 7) грам. немой, смычной: μέσα
στοιχεία смычные согласные (β, γ, δ); 8) грам.
медиальный, средний: μέσον ρήμα глагол среднего залога;
μέσοι χρόνοι времена средних глаголов. — См. тою. μέση
и μέσον.
μεσο-σχΐδής 2 расщеплённый посредине (κάλαμοι
Anth.).
μεσότης, ητος ή 1) центральное положение (χώρας
τε και άστεος Piat.); 2) средоточие, центр: τό νυν έστι μ.
τις και αρχήν και τελευτήν έχον άμα Arst. настоящее
есть как бы центр, содержащий начало (будущего) и
конец (прошлого); 3) среднее, промежуточное: μ. της
εναντιώσεως Arst. среднее между противоположностями;
4) (золотая) середина, умеренность (έν τοις πάθεσι Arst.;
αϊ μεσότητες άρισται Anth.); 5) грам. средний залог.
μεσό-τοοχον τό средостение: τό μ. του φραγμού ντ
перегородка.
68*