Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προκαλίζομβκ
— 1385 —
προκατάρχω
προκαλεισθαί τι^νά τίνος εις "Αρειον πάγον Luc. вызывать Ι
кого-л. на суд по обвинению в чём-л.; 6) призывать
в свидетели, ссылаться: προκαλεισθαί έπί τίνα περί
τίνος Poiyb. ссылаться на кого-л. в связи с чём-л.; 7)
вызывать, причинять (καρποί τίνες Άφροδίτην προκαλούνται
Arst.); 8) возбуждать, раздражать (αλλήλους NT).
προκάλίζομαο Нот. = προκαλέομαι (med, κ προκαλέω).
προκαλονδέομαι isoer., Dem. = προκυλινδέομαι.
προ-κάλυμμα, ατός τό 1) завеса, покрывало (άβρό-
πηνα προκαλύμματα Aesch.): προκαλύμματα εχειν δέρρεις
Thuc. быть прикрытым кожами; τα προκαλύμματα των
όπλων Piut. доспехи; 2) перен. покров, прикрытие,
личина, маскировка (της βδελυρίας Luc; άμαρτανομένων
λόγοι προκαλύμματα γίγνονται Thuc).
πρ©-καλύπτω покрывать, закрывать (ήλιον νεφέλη
προκαλύψασα Xen.): π. πέπλων ύφάς Eur. закрывать
(упавшего друга) тканью своей одежды; προύκαλύψατ' όμματα
Eur. она закрыла себе глаза (покрывалом); προκεκαλυμ-
μένος τι Piat. закрытый чем-л.
προ-κάμνω 1) (за)ранее уставать: μη πρόκαμνε τόνδε
πόνον Aesch. сумей вынести этот труд до конца (доел.
не устань раньше времени от этого труда); 2) ранее
страдать или болеть: ει τις και προέκαμνέ τι Thuc если
кто-л. и болел чем-л. (до этой эпидемии); μέλλουσιν
άλγεινοΐς μη* π. Thuc не удручать себя заранее
предстоящими страданиями; 3) трудиться за (кого-л.): ού συ
την σήν προτείνων προυκαμες ψυχήν δόρει Soph. за
которого ты боролся, жертвуя жизнью.
προ-κάρηνος 2 (ά) головой вперёд: δινηθεις π. Anth.
скатившись головой вперёд.
προκάς, άδος (άδ) ή нн = πρόξ.
προ-καταβαίνω (тж. π. κάτω Arst.) спускаться вниз
Arst., Diod.
προ-καταγγέλλω предвозвещать (δια στόματος των
προφητών NT).
προ-καταγ&γνώσκω заранее осуждать Thuc, Arph.,
Dem., Poiyb.: π. άδικίαν τινός Lys. предрешать чью-л.
виновность; π. θάνατον τίνος Diod. заранее осуждать кого-л.
на смерть.
προ-κατάγομαο ранее причаливать (υμών προκατα- \
χ&ήσομαι Luc).
προ-καταδουλόω ранее порабощать (προκαταδε-
δουλωμέναι πόλεις Diod.).
προ-καταίΗω выбегать вперёд, т. е. совершать
набеги (οι Ίππεΐς προκαταθέοντες Xen. — υ. /. καταθέοντες).
προ-κατακαίω, ν. Ι. πρωκατακάω сжигать впереди
(себя): οι προκατακαίοντες ιππείς Xen. конные
разъезды, предающие всё огню.
προ-κατάκεομαί возлежать выше или впереди
(кого-л.) (за столом) Luc
προ-κατακλ£νω (ϊ) сажать выше (за столом): προ-
κατακλίνεσθαί τίνος Luc сесть выше кого-л.
προ-κατακρένω (t) заранее судить, заранее
ожидать, предчувствовать (προσδοκαν και προκατακεκρικέ-
ναι τι Piut.).
προ-καταλαμβάνω тж, med. 1) первым
захватывать, ранее занимать (τα άκρα Xen.): τόποι προκαταληφ-
θέντες Piut. ранее захваченные (противником)
местности; π. τό βήμα Aeschin. первым захватить ораторскую-
трибуну; π. ήμας νυν ές την ύμετέραν έπιχείρησιν Thucr
(коринфяне хотят) раньше завладеть нами, чтобы
(потом) напасть на вас; π. και προκολακεύειν τινά Piat.
посредством лести заблаговременно заручиться чьей-л*
благосклонностью; π. τα ώτά τίνος Aeschin. заранее
склонить кого-л. на свою сторону; 2) упреждать,
предвосхищать (τα μέλλοντα λέγεσθαι, τους άκροατάς Arst.):
πράγματα πάλαι προκατειλημμένα isoer. вопросы, давно
уже рассмотренные; 3) (пред)упреждать,
предотвращать (τάς νόσους Diod.; των πόλεων τάς αποστάσεις Thuc);
4) внушать предубеждение: π. διαβολή τίνα Piut.
создать предубеждение против кого-л.; οι
προκατειλημμένοι άνθρωποι Piut. люди с предвзятыми мнениями.
προ-καταλέγω ранее рассказывать: ή προκαταλεχ-
θεΐσα Λιβύη Her. описанная выше Ливия.
προ-καταλήγω ранее оканчивать(ся) Poiyb.
προ-κατάληψος, εως ή предвосхищение,
упреждение Arst., Piut.
προ-καταλύω предварительно прекращать, (за)ра-
нее отменять (sc. τους κοινούς νόμους Thuc; τον πλουν
Dem.): την εχθρην προκαταλυσάμενοι Her. прекратив да
этого (взаимную) вражду; π. του έργου τον βίον Piut.
окончить жизнь до завершения работы.
προ-κατανόησος, εως ή предварительное познание
(τίνος Epicur. ар. Diog. L.).
προ-καταπίπτω 1) раньше падать: π. του τέλους
piut. упасть, не достигнув цели; π. ταις ψυχαις Diod.
заранее падать духом; 2) раньше достигать: λόγοι περί
του Πομπηίου προκατέπιπτον εις την 'Ρώμην piut. слухи
о Помпее достигли Рима до его прибытия.
тер0-καταπλέω ранее отплывать (όλίγαις ήμέραις
πρότερον π. έπί την Μεσσήνην Poiyb.).
πρ Ο -καταπλήσσω тж. med. ранее поражать
ужасом (τινά Diod.; med.: sc. την πόλιν Poiyb.).
πρβ-καταρ&θ'μέω ранее перечислять: δια τάς προκα-
τηριθμημένας αιτίας Sext. по вышеперечисленным
причинам.
προ-καταρκτοκός 3 1) непосредственно
предшествующий (αιτία Piut.): τα προκαταρκτικά Sext.
непосредственные причины; 2) рит. вступительный; 3) стих.
начинающийся с долгого слога (παιών).
προ-καταρτίζω заранее обеспечивать,
предуготовлять (τι NT).
προ-καταρτύω подготавливать, т. е. обуздывать
(τους ίππους θυμοειδεις Piut.).
προ-κατάρχω 1) предшествовать (τινός Piut.); 2) med.
начинать враждебные действия, нападать первым Poiyb.;
3) med. предоставлять вступительную часть
жертвоприношения: π. τινι των ιερών Thuc. предоставлять
кому-л. начать жертвоприношение (одно из
преимуществ граждан метрополии в зависимых городах).