Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
-προδέκτωρ
— 1376 —
προδοήγησις
προ-δέκτωρ, ορός ό провозвестник, предсказатель
Her.
προδέξας ион. part. aor. κ προδείκνυμι.
προ-δέρκομα& провидеть (μόρον Aesch.).
πρό-δηλος 2 совершенно ясный, очевидный Eur.,
Piat., Dem.: πρόδηλον Xen. и πρόδηλα (δτι) Her., Xen.
совершенно ясно (что); έκ προδήλου Soph., piut. с полной
ясностью, совершенно отчётливо или открыто.
προ-δηλόω делать явным, обнаруживать,
показывать Poiyb., Piut., Luc: προδηλουντες, δτι άμυνουνται Thuc.
-(противники), ясно показывающие, что (в случае
нападения) они окажут сопротивление.
προδήλως совершенно очевидно, явно Aeschin., Soph.
προ-δήλωσις, εως ή предуведомление,
предупреждение Piut.
προ-δηλωτοκός 3 предуказывающий (τίνος Piat.).
προ-διαβαίνω ранее или первым переходить (τάφ-
pov Xen.; ποταμόν Piut.).
προ-δοαβάλλω первым выступать с обвинением, (за-)
ранее порицать (τινά Thuc, Luc): άνθρωπος προδιαβεβλη-
μένος Arst. человек, против которого (заранее)
выдвинуты (какие-л.) обвинения.
προ-δοαγιγνώσκω 1) заранее обдумывать: πριν έν
{πολέμω) γενέσθαι, προδιάγνωτε Thuc подумайте, прежде
чем ввязаться в войну; 2) предварительно решать: α
προδιαγνόντες παραινουσιν Thuc то, что они внушат на
основе заранее принятого решения.
προ-δοαγωγή ή длинный водопровод Piut.
προ-δοαγωνίζθ[ΐαο раньше сражаться^ро^^о^ Diod.).
προ-δοαδίδωμο ранее распространять (την φήμην
-κατά τίνος Poiyb.).
προ-δοάθ·εσις, εως ή предрасположение sext.
προ-διαίτησ&ς, εως ή подготовительная диета Luc
προ-διακρίνω предварительно различать Sext.
προ-δοαλαμβάνω заранее судить, иметь
предварительное суждение (περί и υπέρ τίνος Poiyb.).
προ-διαλέγομα& раньше беседовать isoer., piut.
προ-δοαλύω 1) ранее распускать, рассеивать
(πνεύμα προδιαλύεται Arst.): προδιαλελυκότες τάς τάζεις Poiyb.
расстроив свои ряды, т. е. беспорядочной толпой;
2) ранее растворять (την γην Piut.).
προ-δοαμαρτύρομα& (ö) предварительно призывать
в свидетели (τίνα Poiyb.).
προ-δ&ανοέομαο заранее обдумывать Piut.: προδιανο-
-ηθείς Arst. по предварительном размышлении.
προ-δοαπέμπομαο предварительно посылать от себя
<τινα Poiyb.).
προ-δίαρθ*ρόω ранее разъяснять Sext.
προ-δοασάφέω предварительно объявлять,
предуведомлять Poiyb., Piut.
προ-δοασύρω (ö) растягивать в разные стороны,
т. е. разрывать на части, уничтожать по частям (τά-
ναντία Arst.).
προ-δοαφθ·είρω 1) ранее совершенно уничтожать:
δεδιότες περί τη Ποτίδαια μη προδιαφθαρη Thuc боясь,
как бы у них до этого не была отнята Потидея; 2)
развращать, совращать (τινά έλπίσι κα'ι λόγοις piut.);
3) подкупать (τους κριτάς Dem.).
προ-δ&αχωρέω ранее расходиться: έγκεκληκότες και
προδιακεχωρηκότες Arst. рассорившиеся и порвавшие
(с кем-л.).
προ-δΐδάσκω тж. med. раньше учить, поучать,
наставлять (τους ανόητους τι, τινά σοφον είναι Soph.):
ών με Κένταυρος προυδιδάξατο Soph. чему научил меня
кентавр; pass. подготовляться (προδιδαχθηναι λόγω
πρότερον ή έπι α δει έργω έλθεΐν Thuc).
προ-δίδωμι 1) (вы)давать вперёд (sc. τον μισθόν
Xen.); 2) вероломно выдавать (τάν φυγάδα Aesch.; ικέτας
Eur.): προδέδοται τά κρυπτά μου Eur. мои тайны выданы;
π. τινά θανεΤν Eur. выдавать кого-л. на смерть; 3)
сдавать на капитуляцию (πόλιν Her.); 4) оставлять в беде,
(изменнически) покидать (την Ελλάδα Her.); 5)
совершать измену, изменять: π. όρκους Xen. изменнически
нарушать клятвы; τινι την νίκην π. Piat. (за взятку)
устроить кому-л. победу (на состязании); π. προς τίνα
Her. изменнически перейти на чью-л. сторону; 6)
оказываться неверным, обманывать: ούτοι προδώσει
χρησμός Aesch. прорицание (Аполлона) не обманет; 7)
оказываться негодным или недостаточным: του φράγματος
προδεδωκότος Her. когда стена пришла в негодность;
προδουναι τά ρέεθρα των ποταμών Her. (неудивительно,
что) воды рек иссякли; χάριν προδόντες Eur. забыв о
благодарности; των κάτω πλίνθων προδιδουσών τάς άνω
Хеп. когда нижние кирпичи стали подаваться под
тяжестью верхних; 8) отказываться, оставлять, бросать
(ήδονάς Soph.; τάς ελπίδας Arph.; τον αγώνα Aeschin.).
προ-δ&εξέρχομαο 1) раньше переходить: δταν
αλωπεκές προδιεξέλθωσι Xen. (заячьи следы спутаны), когда
(по ним) уже прошли лисицы; 2) подвергать сначала
обозрению, предварительно обозревать (τι Aeschin.).
προ-δοεξοδεύω заранее обозревать, мысленно
пробегать Sext.
προ-δίεργάζομαο предварительно обрабатывать,
заранее подготовлять (την ψυχήν τίνος Arst.): προδιειρ-
γάσθαι υπό τών στρυφνών Arst. подвергнуться
обработке едкими веществами.
προ-δίερευνάω тж. med. предварительно или
впереди разведывать Diod.: πέμπειν τινάς προδιερευνησομέ-
νους Xen. посылать кого-л. на разведку.
προ-δοερευνητής, ου о посланный вперёд на
разведку, разведчик Xen., Piut.
πρό-δδέρχομαί 1) ранее (уже) проходить или
проникать (τάς άκοάς τίνος Xen.); 2) обстоятельно излагать
(τι и περί τίνος Diod.).
προ-διευκρΐνέω ранее тщательно исследовать Poiyb.
προ-δοηγέομαο ранее рассказывать Dem.: άπηγήσο-
μαι προδιηγησάμενος τάδε Her. (об этом) я расскажу,
предпослав своему рассказу вот что.
προ-δοήγησος, εως ή предварительное изложение
Aeschin., Arst.