Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προγεννήτωρ
— 1375 —
προδειπνέω·
ολίγον προγενέστερος Нот.): προγενεστάτη άπασών ΗΗ
самая старшая из всех; οι προγενέστεροι Arst.
предшественники или предки.
προ-γεννήτωρ, ορός 6 прародитель, предок Еиг.
προ-γευμάτ£ζω вкушать раньше (τινός Arst.).
προ-γεύομαι Arst., piut. = προγευματίζω.
προ-γεύστης, ου ό дегустатор, виночерпий (на
обязанности которого лежало пробовать подаваемое
к столу вино) (προγευσται βασιλικοί Piut.).
προ-γηράσκω преждевременно стариться (τοις πό-
νοις Luc).
προ-γίγνομαι, ион. προγίνομβκ (γι) (fut. προγε-
νήσομαι, aor. 2 προεγενόμην, pf. προγέγονα; pf. pass.
προγεγένημαι) 1) являться раньше, случаться прежде,
предшествовать (πρό τίνος Piat.; οι προγεγονότες ήμΐν
εμ-προσθεν λόγοι Piat.): τα προγεγενημένα Thuc. события
прошлого, прошлое; 2) рождаться раньше: οι
προγεγονότες Her., Хеп., οι προγεγενημένοι Хеп. и οι προγε-
νόμενοι Poiyb. предшественники или предки; 3)
выходить вперёд, являться, показываться (οι δε τάχα προ-
γένοντο Нот.).
προ-γογνώσκω, ион. προγϊνώσκω (fut. προγνώσο-
μαι, aor. προέγνων, inf. aor. προγνώναι — эп. προγνώ-
μεναι) 1) знать заранее, предвидеть, предугадывать
(αΐσαν ΗΗ; τάς βουλήσεις τινός Piat.); 2) знать прежде
или давно (τινά NT); 3) предчувствовать, т. е.
предвещать, предсказывать: π. ύδωρ Arst. предвещать
дождь; 4) заранее обдумывать: ες τε το μέλλον καλόν
προγνόντες, ες τε το αύτίκα μη αίσχρόν Thuc. заранее
взвесив, что доставит славу в будущем и что не
покроет позором теперь; 5) предрешать: προεγνωσμένος
άδικεΐν Dem. заранее признанный виновным в
преступлении.
προγνώμενβΚ эп. inf. aor. к προγιγνώσκω.
προγνώναι inf. aor. κ προγιγνώσκω.
προ-γνωρίζω ранее узнавать (τι Arst.).
πρό-γνωσις, εως ή 1) предвидение, предсказание
Luc, Piut., Anth.; 2) предвидение, прозорливость NT.
προ-γνωστοκός 3 предвидящий, пророческий (μό-
ριον ψυχής Piut.).
προ-γονοκός 3 прародительский, свойственный
предкам, стародавний (πράξεις Poiyb.; αξιώματα Luc).
Ι πρό-γονος 2 1) ранее родившийся, старший
годами (εριφος Нот.); 2) положивший начало роду,
зиждительный (Ζευς Еиг.; θεοί Piat.).
II πρόγονος ό прародитель, предок Her., Pind., Eur.
etc.: οι άνωθεν или οι πάλαι πρόγονοι piat. далёкие
предки; έκ προγόνων piat. с древнейших времён.
III πρόγονος о и ή дитя от первого брака (мужа
или жены), т. е. пасынок или падчерица Eur., Luc, Piut.
πρό-γραμμα, οπός τό (письменное) публичное
объявление, распоряжение, указ Dem., Luc, Piut.
προ-γράφή ή 1) Xen., Poiyb. = πρόγραμμα; 2) (лат.
proscriptio) объявление вне закона, проскрипция Piut.;
3) роспись, таблица (Μέτωνος Diod.).
προ-γράφω (α) 1) описывать сначала: τάς αιτίας
προυγραψα πρώτον Thuc я начал с описания причин;
2) писать впереди: προγεγραμμένος κατ' αξίωμα της
'Ρωμαίων βουλής Piut. записанный первым в списке
римского сената, т. е. как princeps senatüs; 3) писать
раньше (δσα προεγράφη NT): ό προγεγραμμένος αριθμός.
Piut. вышеупомянутое число; 4) письменно объявлять
или назначать, предписывать приказом: π. την έκκλη-
σίαν Aeschin. созывать народное собрание; π. κρίσιν-
τινί Dem. вызывать кого-л. на суд; φρουρά προγραφεΤ-
σα Dem. гарнизон, назначенный письменным приказом;
5) (в Риме, лат. proscribo) вносить в проскрипционные-
списки, объявлять вне закона (τινά Poiyb.): οι προγε-
γραμμένοι Poiyb. (лат. proscripti) занесённые в
проскрипционные списки; προγραφείς έπί θανάτω Piut.
приговорённый к смерти.
προ-γυμνάζω заранее упражнять, заблаговременно·
приучать, подготовлять (χέρα Soph.; εαυτόν ες τι Luc).
προ-γύμνασμα, ατός τό предварительная
подготовка Arst.
*προ-5αηνα: (толь/со part aor. 2 pass. προδαείς)·
знать заранее, предчувствовать: προΐδών ήέ προδαείς
Нот. предвидя или предчувствуя.
προ-δάνείζω доел, (за)ранее давать взаймы, перен.
(за)ранее расходовать: π. τω Άπόλλωνι την χάριν Luc
заранее дать ссуду Аполлону, т. е. заблаговременно
заручиться благоволением Аполлона; ό εις την γένεσιν
τω πόνω προδανεισθείς χρόνος Piut. время, отпущенное
или затраченное на выполнение работы.
προ-δαπανάω заранее истрачивать Luc
προδεδογμένος part. pf. pass. κ προδοκέω.
προ-δείδω заранее испытывать страх: ούτε θρασυς
ούτε προδείσας ειμί τω λόγω Soph. эти слова не
внушают мне ни смелости, ни страха.
προ-δε£ελος 2 предвечерний: π. στείχει Thuc он
идёт в предвечерний час.
προ-δείκνϋμ& (ион. part. aor. προδέξας) 1) (наглядно)
показывать, демонстрировать (τι Her.); 2)
предварительно рассказывать: πρόδειξον αΐρεσίν τ' έμοι δίδοΐλ
Aesch. расскажи сначала и дай мне возможность выбора;
3) предвещать, предсказывать (πάντα τα . έπ ι φερόμενα
Her.); 4) указывать впереди, протягивать вперёд (το
τόξον Luc): σκήπτρω προδεικνύς Soph. нащупывая палкой
дорогу (о слепом Эдипе); 5) обозначать одними
движениями: χερσί προδεικνύναι Theoer. (о борцах) делать
подготовительные движения руками; προδεικνύων τινάς
έπιβολάς Poiyb. делая вид, что собирается совершить
какие-то атаки.
προδεοκνύω (υ) (только praes. и impf.) Her. = προ-
δείκνυμι.
προ-δε£κτης, ου ό актёр Diod.
προ-δείμαίνω заранее бояться: π. μηδαμά μηδέν-
παθέειν Her. заранее бояться, как бы когда-л. в чём-л..
не пострадать.
προ-δειπνέω предварительно (по)есть piut.