Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προβάλλω _ 1373 — πρόβλημα
προ-βάλλω (fut. προβάλω, aor. 2 προέβαλον — стяж.
προυβαλον, pf. προβέβληκα; fut. προβαλουμαι, pf. προ-
βέβλημαι) тж. med. 1) бросать вперёд, кидать (τι τινι
Нот.; κυσί τι Her.; τρωγάλιά τινι Arph.): ούλοχύτας
προβάλλεσθαι Нот. посыпать священным ячменём (жертвы);
π. έωυτόν υπό τίνος Her. быть повергнутым в отчаяние
чём-л.; εαυτόν εις αράς π. Soph. самого себя предать
проклятию; ψυχήν π; έν κύβοισι Eur. поставить жизнь
на карту; κακήν Ιριδα π. Нот. вступать в жестокий
бой; 2) бросать, покидать, оставлять (προβάλλεσθαι
τίνα ερημον Soph.); 3) пренебрегать, презирать, попирать:
π. την θέμιν Soph. попирать право; 4) выставлять,
выдвигать вперёд (προβαλέσθαι τα δπλα Хеп.; τώ χειρε
Arph.): τότ' άλλος, άλλοθ' άτερος κάρα προβάλλων Soph.
(о мчащихся конях) попеременно опережая друг друга
на голову; 5) опережать, превосходить (προβαλέσθαι
τινά νοήματι Нот.); 6) выставлять в качестве
кандидата, предлагать к избранию (med. στρατηγούς Piat.):
προβληθείς πυλάγορος Dem. предложенный к избранию
пилагором; προβαλλόντων αυτών NT по их предложению;
7) выставлять (в качестве довода или предлога),
приводить, упоминать (μάρτυρας isae.): ό ύφ' απάντων
προβαλλόμενος λόγος Thuc. слова, которые у всех на устах;
τον "Ομηρον προβάλλεσθαι Piat. цитировать в свою
защиту Гомера; έθνος (τι) προβαλέσθαι σοφίης πέρι Her.
привести какой-л. народ в качестве образца мудрости;
άπειρίαν προβάλλεσθαι Thuc. ссылаться на свою
неопытность; προβάλλεσθαι το άσπονδον Thuc. мотивировать
свой нейтралитет; 8) (о задаче, вопросе и т. п.) ставить,
выставлять, предлагать (αΐρεσιν χαλεπήν Piut.; την άπο-
ρίαν Arst.): προβάλλεσθαι έργον Hes. приступать к
работе; π. τι δεξιόν τινι Arph. предложить кому-л.
замысловатый вопрос; 9) med. выставлять в виде защиты
<τους θωρακοφόροος Хеп.): της στρατοπεδείας τείχος π.
Poiyb. обнести расположение войск стеной; π. την συμ-
μαχίαν Dem.. оградить себя военным союзом; προ άμ-
<ροιν προβεβλημένος Хеп. прикрыв (своим щитом) обоих;
προαίρεσις πολιτείας προβεβλημένη Dem.
осмотрительная политика; 10) использовать в качестве прикрытия
(τον παρά τη πόλει ρέοντα ποταμόν Poiyb.); 11)
испускать, издавать (την φωνήν όξεΐαν Diod.); 12) выпускать
почки (δταν προβάλωσιν, sc. τά δένδρα ντ); 13)
закладывать, класть впереди (θεμέλια άμφί τι προβαλέσθαι
Нот.); 14) (см. προβολή 9) med. юр. обвинять (τινά τι
и άδικειν τίνα Dem.): ό προβαλλόμενος Dem. обвинитель;
προύβλήθησαν και έδέθησαν Хеп. они были обвинены и
подвергнуты заключению.
προ-βασάν£ζ(θ подвергать предварительной пытке,
прэдварительно мучить (λύπη πολλή Luc).
προβάσει (α) дор. 3 л. sing. fut. κ προβαίνω.
πρόβασί- dat. pl. κ πρόβατον.
προ-βάσΐλεύω царствовать раньше Diod.
πρόβασος, εως ή скот, живой инвентарь нот.
προ-βασκάνοον (κά) τό защита от злых чар,
амулет Plut.
προβατε, υ. Ι. πρόβατε 2 л. pl. imper. aor. προβαίνω.
προβάτεία ή Piut. = προβατευτική.
προβάτεοος 3 (ά) овечий (γάλα Arst.): προβάτειον
κρέας Sext. баранина.
προβατευτική ή (sc. τέχνη) скотоводство, преимущ.
овцеводство Хеп.
προβάτεύω пасти овец Anth.
προβάτοκός 3 овечий: ή προβατική (sc. πύλη) NT
Овечьи ворота (в Иерусалиме).
προβάτων (α) τό овечка Arph., Хеп., Piat.
προβατο-γνώμων, όνος ό знаток паствы, опытный
пастырь Aesch.
προβάτο-κάπηλος ό мелкий торговец скотом Piut.
πρόβατον τό 1) домашнее животное; pl. скот нот.,
Hes. etc.: τά λεπτά τών προβάτων Her. мелкий скот (овцы и
козы); 2) овца, баран (βους και πρόβατα Piat.).
προβάτο-πώλης, ου ό торговец овцами, торговец
СКОТОМ Arph.
<προ-βεβα&ό(θ заранее удостоверить, pass. быть
предварительно подтверждённым (δει προβεβαιωθηναί τι
Sext.).
προβέβουλα [pf. κ προβούλομαι] предпочесть (τινά
τίνος Нот., Anth.).
πρό-βημα, ατός τό шаг (вперёд), (про)движение:
εύρύθμοις προβήμασιν Arph. мерной поступью.
προ-βιάζομαι первым применить силу, напасть: τω
λόγω προβιασμένου Δημοσθένους Aeschin. после словесных
нападок или после решительной речи Демосфена. '
προ-βΐβάζω 1) вести (πρόσω Soph.; τινά εις άρετήν
piat.); 2) выводить (τινά έκ του όχλου ντ); 3)
побуждать (λόγω τινά Хеп.; προβιβασθείς ύπό τίνος ΝΤ); 4)
удлинять, достраивать (τό ύπερκείμενον του κρημνού Diod.);
5) расширять, возвеличивать (την πατρίδα Poiyb.);
6) продвигаться вперёд, преуспевать (ουδέν έδύνατο π.
τών έργων Poiyb.); 7) (о животных) покрывать (άλλην
Arst.).
προβΐβάς эп. part. praes. κ *προβίβημι.
*προ-βΐβάω (только part. praes. προβιβών) Нот. ==
προβαίνω.
*προβφη[Μ (только part. praes. προβιβάς) Нот. =
προβαίνω.
προβοβω amm. fut. κ προβιβάζω.
προ-ßcoco жить раньше: τά προβεβιωμένα Poiyb., Piut.
прожитое, прежняя жизнь.
προ-βλαστάνω ранее или преждевременно
произрастать Plut.
προ-βλέπθ[ΐα& предусматривать, обеспечивать (κρειτ-
τόν τι περί — ν. Ι. υπέρ — τίνος ντ).
πρό-βλημα, ατός τό 1) выступ, мыс (πόντου π.
άλίκλυστον Soph.); 2) защита, преграда, оплот,
прикрытие (προβλήματα άντ' ασπίδων ποιεΐσθαί τίνος Her.; π.
ποιείσθαι или λαβείν τον ποταμόν Poiyb.): προβλήματα
ίππων Хеп. конские брони; νεών προβλήματα Eur.
образованная кораблями стена; λαβείν τίνα π. έαυτου Soph.
прикрываться кем-л.; πέτρων προβλήματα Aesch. защита