Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προαγωγός
— 1370
προαναψέω
προαγωγής φίλος Dem. случайный, т. е. ненадёжный
Друг.
προ-άγωγός о сводник, совратитель Arph., хегь,
Aeschin. etc.
προ-άγων, ωνος (α), ν. /. προαγών, ώνος δ 1)
подготовительная борьба, пробное состязание (αγώνες και
προάγωνες Piat.); 2) приготовление, подготовка (προάγω-
νες της γραφής Dem.).
προ-αγωνίζομαι 1) раньше вести борьбу: προηγώνι-
σθε τοις Μακεδόσιν Thuc. вы уже имели случай бороться
•с македонцами; 2) вести предварительную борьбу:
αγώνας π. Piat. устраивать пробные состязания; προηγω-
νισμένοι αγώνες Piut. предварительные состязания; 3) ве-
•сти борьбу, сражаться (за или в защиту кого-л.) Piut.
προ-άγωνιστής, ου ό 1) передовой боец Luc; 2)
борец, защитник (του μύθου Piut.).
προ-άδΐκέω первым наносить обиду Arst., piut.: προ-
αδικηθείς Dem. и προηδικημένος Aeschin. (первым)
испытавший обиду, т. е. потерпевший.
προ-άδω первым начинать петь, запевать (εν τοις
^οροΐς Aeschin.).
προ-αο8έομαι, ион. προαιδευμαι быть обязанным
•(благодарностью): (πόλιες) αίτινές σφι προηδέατο (ppf.)
κού τι Her. города, которые были им чем-л. обязаны.
προ-αίρεσος, εως ή 1) (свободный) выбор, (личное)
решение, намерение: έκ προαιρέσεως και βουλήσεως Dem.
по собственной воле и преднамеренно; κατά την προ-
•αίρεσιν Arst. по (собственному) выбору; παρά την προ-
αίρεσιν Arst. вопреки (сделанному) выбору; 2)
стремление, склонность: επί τή του πλεονεκτεΐν προαιρέσει
ζώντες Dem. живущие для наживы; 3) основоположение,
»принцип, план (του βίου Dem.); 4) политические
принципы, программа (ή π. και ή πολιτεία Dem.); 5)
политическая партия (αϊ του δήμου προαιρέσεις Dem.);
-б) учение, школа, направление (αϊ έν φιλοσοφία
προαιρέσεις Luc): οι άκολουθήσαντες τή τούτων προαιρέσει
Piut. их последователи.
προ-ο^ρετικόν τό способность выбора: το π. τής ψυ-
^ής Piut. избирательная сила души, т. е. свободная воля.
προ-α&ρετ&κός 3 совершающий выбор,
принимающий решение: ό π. τών τοιούτων λόγων Arst.
предпочитающий подобные речи; ό τών τοιούτων π. και
πρακτικός (sc. άνήρ) Arst. тот, кто принимает эти решения и
осуществляет их; εστίν ή αρετή έξις προαιρετική Arst.
добродетель есть избирательное свойство (души).
προαίρετός 3 (сознательно) избранный,
(преднамеренный Arst.
πρβ-αΐρέω преимущ. med. (aor. 2 προείλον; med:,
aor. 2 προεώόμην, pf. προήρημαι) 1) вынимать,
доставать, извлекать (αλφιτον, ελαιον, οίνον Arph.; τον σΤτον
Thuc.; έκ ταμείου Luc.; med. έκ φορμίσκων τινών Piat.);
2) med. выбирать, избирать, выделять (что-л. из
множества) (έπιστήμην τινά έκ τών άλλων piat.; τινάς έκ
■του πλήθους Arst.): ό εγκρατής προαιρούμενος πράττει
Arst. владеющий собой (человек) действует по
(сознательному) выбору; 3) med. оказывать предпочтение,
предпочитать (τί τίνος и τίνα πρό τίνος Piat.; τι αντί
τίνος Xen.): προελέσθαι τά του δήμου Dem. отдать
предпочтение народным интересам; καθώς προαιρείται τή
καρδιά NT по влечению сердца; 4) med. намереваться,
замышлять: ούκουν υπέρ έμου προήρησαι λέγειν; piat. не
намерен ли ты сказать вместо меня?; π. πράττειν Dem.
составить план действия.
προ-αίρω упреждать, опережать (τινά Piut.).
προ-αοσθ'άνομαί чувствовать заранее,
предчувствовать, предвидеть (π. και προϊδειν Arst.): προαισθόμενος
τά αυτά ταύτα βουλευομένους Хеп. предчувствуя, что они
замышляют то же самое; προαισθόμενος του στρατού Thuc.
предвидя, (что придёт неприятельское) войско.
προ-α£σθ·ησος, εως ή предчувствие piut.
προ-α^τιάομαι ранее или наперёд обвинять (τίνα
ύφ' άμαρτίαν είναι NT).
προ-ακοντίζω метать вперёд копьё: ή αστραπή
προηκοντίζετο Luc. молния (Зевса) летала словно копьё.
προ-ακούω 1) слышать раньше (τι Her. etc.; περί
τίνος Dem. и τινός Poiyb.); 2) слушать раньше: ακούσατε
δε μου, προακηκοότες μεν και έν τοις πρόσθεν Piat.
выслушайте меня, как вы слушали (меня) раньше.
*προ-αλγέω заранее страдать: τήν όσφύν π. Arst.
заранее ощущать боли в пояснице (υ. I. — περιαλγέω).
προ-αλής 2 наклонный, покатый (χώρος Нот.).
προ-αλίσκομβκ (fut. προαλώσομαι, aor. 2 προεάλων —
стяж. προήλων) 1) быть заранее (предварительно)
схваченным: προηλωκότες άπήγοντο προς τους δικαστάς
Piut. будучи схвачены, они были отведены к судьям;
2) быть предварительно осуждённым Dem.
προ-αμαρτάνω прежде грешить ντ.
προ-άμεφομαο (при обмене) получать первым: δς
αν προαμειψάμενος έργον, μισθούς μή αποδίδω piat. кто,
получив вперёд (от мастера готовое) изделие, не
уплатит вознаграждения.
προ-αμύνομ&Ο (ϋ) заблаговременно принимать
оборонительные меры (τον έχθρόν ων δρα Thuc): έπ' έκεί-
νοις δε όντος άεί του έπιχειρειν, και έφ' ήμΤν είναι δει
τό προαμόνασθαι Thuc. поскольку они всегда могут
напасть (на нас), то и мы должны заранее подготовиться
к обороне.
πρόαν adv. дор. Theoer. υ. Ι. = πρώην.
προ-άνάβαίνω раньше взойти,- первым занять (τον
λόφον Thuc).
προ-άνάβάλλομα: говорить или петь в виде
вступления (ώσπερ χορός πρό αγώνος isoer.): άττ' ασεται, προ-
αναβάληται Arph. он репетирует то, что собирается петь.
προ-αναγ&γνώσκω (aor. 2 προανέγνων)
предварительно (раньше) читать piut.
προ-ανάγομα& первым выходить в море: τάς (ναυς)
προανηγμένας μετακαλειν Thuc отозвать уже вышедшие
в море корабли.
προ-άναιρέω (aor. 2 προανεΐλον) 1) заранее
уничтожать, похищать, губить (τίνα isoer., piut., Luc); заранее