Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Λραδμητος
— 1366 —
πρέσβευα)
πραδ-μητος, ιος ad], добросердечный, ласковый,
КрОТКИЙ Pind.
*πραδ-νοος, ион. πρηδνοος 2 кроткий,
мягкосердечный Anth.
πράϋνσ&ς, εως (α) ή успокоение, спокойствие Arst.
πραϋντικός 3 успокаивающий: τα πραϋντικά Arst.
успокаивающие средства.
πραδνω, ион. πρηδνω 1) успокаивать, унимать,
смягчать (πνοιάς Hes.; όργήν Eur.; θυμόν Xen.; τινά λόγοις
Aesch.): πρηϋνομένου του χειμώνος Her. когда зима
становится мягче, т. е. с наступлением более тёплой
погоды; π. το έλκος Soph. успокаивать причиняемые раной
страдания; 2) укрощать, приручать (κύνα Hes., Xen.).
πραϋπάθ·εοα, υ. L πραϋπαθ-ία ή ντ υ. /. = πραΰ-
της.
πράδς, πραεΐα, πραδ ντ = πράος.
*πράϋ-τένων, ион. πρηϋτένων, όνος ad], с
укрощенными мышцами, т. е. приручённый (ταύρος Anth.).
πραδτης,- ητος ή ντ = πραότης.
πράδ-τροπος 2 мягкосердечный, добродушный,
ласковый Plut.
πρ^ως и πράως (α) 1) мягко, дружелюбно, ласково
(τω πλήθει χρησθαι Poiyb.); 2) спокойно, сдержанно
(λέγειν τι Xen.; πείθειν τινά Piat.).
πρεμνίζω вырывать с корнем, выкорчёвывать Dem.
πρέμνο-θ·εν adv. до основания (πόλις π. πανώλεθ-
ρος Aesch. — υ. Ι. πρυμνόθεν).
πρέμνον ·τό 1) нижняя часть ствола, основание
дерева Xen., Arph.; 2) кряж, пень, бревно нн, Arph.; 3) пе-
рен. основание, основа (πράγματος Arph.).
πρέπον τό подходящее, подобающее: κατά и προς το π.
Piat. как подобает.
πρεπόντως подобающим образом Pind., Aesch.: π.
τινός и τινί Piat. как подобает кому-л., достойным кого-л.
образом.
πρεπτός 3 [ad], verb. к πρέπω] славный,
знаменитый Aesch., Arph.
πρέπω (преимущ. praes. и impf., редко fut. πρέψω
и aor. επρεψα) 1) быть заметным, отличаться (διά
πάντων Нот.): νέα γάρ, ως έσθητι και κόσμω πρέπει Eur.
она молода, как видно по (её) платью и наряду; πρέ-
πουσι μελαγχίμοις γυίοισι λευκών έκ πεπλωμάτων ίδεϊν
Aesch. на фоне белых одежд резко выделяются чёрные
тела (моряков); {часто в переводе может опускаться):
όμήγυρις γυναικών φάρεσ'ιν μελαγχίμοις πρέπουσα Aesch.
толпа женщин в чёрных покрывалах; 2) блистать,
сиять (πανσέληνος πρέπει έν μέσω σάκει Aesch.; Ζευς πρέ-,
πων δι' αιθέρος Eur.): ό φρυκτός άγγέλλων πρέπει Aesch.
ярко пылает сигнальный костёр; πρέπουσα ως έν γρα-
φαΤς Aesch. блистающая (красотой) словно на картине;
3) (о звуке или запахе) явственно ощущаться: οΐμαι
βοήν έν πόλει πρέπειν Aesch. я думаю, что крик стоит
над (павшим) городом; άτμος ώσπερ έκ τάφου πρέπει
Aesch. пахнет словно могильным испарением; 4) быть
схожим, походить (τινί είδος Pind.; τι ν ι μορφή Eur.):
πρέπει ως τύραννος είσοραν Soph. у неё царственный вид;
5) подходить, приличествовать, подобать,
соответствовать (έν μεγέθει Arst.): τό αίσχυντηλόν αύτου τη ηλικία
επρεψεν Piat. застенчивость шла .его возрасту; τούτοις
εν όνομα άπασι πρέψει Piat. всем этим (вещам) будет
соответствовать одно название; εις την άπόδειξιν
πρέψει ρηθέν Piat. сказанное пригодится для разъяснения
(вопроса); που τάδ° έν χρηστοΐς πρέπει; Eur. где такие
поступки подобают порядочным людям?, т. е.
допустимо ли где-л. нечто подобное?; πρέπων εφυς προ τών-
δε φωνεΐν Soph. тебе (больше всех) пристало говорить
от их имени; impers.: ούτε κλάειν ούτ' όδύρεσ&αι
πρέπει Aesch. не подобает ни плакать, ни скорбеть; έμοί
πρέποι αν xen. мне следовало бы; τίσασθαι ούτω, ως
εκείνους (sc. τίσασθ-αι) πρέπει Her. наказать (врагов) так,
как они заслуживают.
πρεπ-ώδης 2 приличествующий, подобающий,
достойный Xen., Piat., Arph.
izp£a$&adj. /1) старшая (Ευρυδίκη, π. Κλυμένοιο θυ-
γατρών Нот.); 2) почтенная, высокая, великая (Ήρη, π.
θεά Нот.).
πρεσβεία ή 1) старшинство: κατά πρεσβείαν Aesch.,
Arst. по старшинству; 2) достоинство, значительность
(πρεσβεία και δυνάμει ύπερέχειν Piat.); 3) посольство
(πρεσβείαν πέμπε ι ν Piat. и αποστέλλε ι ν ντ).
πρεσβεΐον, эп.-ион. πρεσβήΐ'ον τό 1) почётная
награда, лучший дар (π. τινι έν χερί θεΐναι Нот.); 2)
привилегия старшего, право первородства (πρεσβεία
λαβείν Dem.); 3) привилегия, преимущество, особое право
(πρεσβεία διδόναι τινί έπιδιακρίνειν piat.).
πρέσβειρα ad], f нн, Eur;, Arph. = πρέσβα.
πρέσβευμα, ατός τό (только pl.) члены посольства,
ПОСОЛЬСТВО Eur., Plut.
πρέσβευες, εως ή посольство Thuc
πρεσβευτής, ου ό 1) посол Thuc; 2) представитель,
агент Dem.; 3) (лат. legatus) (римский) легат Poiyb.
πρεσβευτικός 3 посольский Poiyb.
πρεσβεύω 1) быть старейшим, самым старым: οι νο-
μοφύλακες πρεσβεύοντες Piat. старейшие законоблюсти-
тели; 2) быть старшим: ό πρεσβεύων (sc. κασίγνητος)
Soph. старший брат; τών προτέρων έπρέσβευσε Άρτοβα-
ζάνης Her. из сыновей (Дария) от первого брака
старшим был Артобазан; δια το πρεσβεύει ν άπό αύτου τυραν-
νευσαι Thuc. получить власть как старший его сын;
3) быть первым, лучшим или главным, первенствовать
('Ολύμπου ό πρεσβεύων πατήρ Soph.): διά τό πρεσβεύειν
τών πολλών πόλεων Piat. так как (Кносс) имел
преимущество перед многими (другими) городами; 4) ставить
на первое место, чтить (Γαιαν, τόνδε τάφον Aesch.; τι
πρό τίνος π. Plut.): του χρόνου πρεσβεύεσθαι Aesch.
дольше жить; 5) заботиться, развивать, изучать (τους λόγους
Diog. L.); 6) отправляться с посольством, быть послом
(άπό Κορίνθου πρεσβεύων Her.; π. πρρς и παρά τίνα Xen.,
piat.; υπέρ τίνος ντ); 7) (в качестве посла) вести
переговоры, договариваться, обсуждать (την ε'ιρήνην Dem.):