Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πρακτήριος
— 1364 —
πρ&πίς
πρακτήριος 2 приводящий в исполнение,
осуществляющий (свои предначертания) (τύχη Aesch.).
πρακτοκά τά деяния, активность Arst.
πρακτική ή (sc. επιστήμη) практическое знание,
умение Piat.
πρακτικός 3 1) деятельный, активный: πρακτικώτε-
ρον ποιεΤν τίνα Хеп. воспитать в ком-л. большую
активность; 2) дельный, боеспособный (το μέρος της
δυνάμεως Poiyb.); 3) умеющий воздействовать: παρά
ανθρώπων πρακτικώτερος Хеп. умеющий добиваться
у людей лучших результатов; π. των καλών Arst.
способный на прекрасные поступки; 4) посвященный
практическим интересам, действенный, практический
(διάνοια, ζωή Arst.); 5) решительный, энергичный (ιτα-
μότης Piat.); 6) возбуждающий (sc. οίνος Arph.); 7)
соответствующий действию, драматический (το ίαμβεΤον
Arst.).
πρακτικώς деятельно, активно, энергично (διακεΐ-
σθαι προς τι Poiyb.): έφ' αυτόν π. κινεΐν Piut. с силой
привлекать к себе.
Πράκτιος ό Практий (река в Троаде) Нот.
πρακτόν τό действие, деяние (τέλος τών πρακτων
Arst.): ποιητόν και πρακτόν Arst. творчество и
деятельность.
πρακτός 3 [ad], verb. κ πράσσω] выполнимый или
подлежащий выполнению Arst. etc.
πράκτωρ, ©ρος ό и ή 1) свершитель, виновник:
Ζευς ότου π. φανή Soph. (сам) Зевс — виновник этого;
2) каратель, мститель (αίματος Aesch.; φόνου πατρός
Soph.); 3) (в Афинах) сборщик податей Dem.; 4)
исполнитель судебных приговоров NT.
Πράμνεοος οίνος ό прамнийское вино (крепкое и
терпкое, получившее название от горы Πράμνη на
о-ве Икария или одноимённого города близ Смирны
или на о-ве Лесбос) Нот.
Πράμνιος ό (sc. οίνος) Arph. = Πράμνειος οίνος.
*πράμος (α) ad], m Arph. = πρόμος Ι.
πράν или πραν (α) Theoer. = πρώην.
πρανής 2 amm. = πρηνής.
πραξαο in f. aor. 2 κ πράσσω.
Πραξοεργίδα& οι Праксиэргиды (жреческий род
в Афинах) Piut.
πραξΐ-κοπέω 1) захватывать хитростью или
обманом (τήν πόλιν Poiyb.); 2) перехитрять (τίνα Poiyb.).
Πράξίλλα, ион. Πρήξιλλα ή Праксилла (родом из
Сикиона, греч. поэтесса V в. до н. э.) Piut., Anth.
πραξίλλεοον τό (sc. μέτρον) стих, праксиллий
(размер, состоящий из трёх дактилей и двух трохеев*.
πράξΐμος 2 подлежащий взысканию (χρήμα Poiyb.).
πραξις, эп.-ион. πρήξις, εως ή 1) дело: π. ίδίη,
ού δήμιος Нот. личное, а не общественное дело; κατά
πρήξιν ή μαψιδίως; Нот. по делу или без дела?; 2)
торговое дело, торговля: έπι πρήξιν και χρήματα πλεΐν
ΗΗ плавать по торгово-денежным делам; 3) событие,
I происшествие: έφοβειτο αυτούς δια τήν περί τών Μαν-
τινικών πραξιν Thuc. (Алкивиад) опасался (элидян)
в связи с мантинейской историей; 3) исход, результат
(π. φίλα Pind.; π. ούρια Aesch.); 4) благоприятный
исход, ^cnex, польза (ου τις π. έγίγνετο Нот.): άνευ
τούτων ούκ αν είη π. Хеп. без этого ничего не выйдет;
5) действие, деяние, деятельность (πράξεις αποστόλων
NT): έξις και π. или πάθος και π. Piat. (страдательное)
состояние и действие; πράξεσιν, ουχί λόγοις Dem.
действиями, а не словами; αϊ τών αγαθών πράξεις Piat.
созидание благ; τών χειρών πράξεις Piat. движения рук; π.
ποιητική Piat. поэтическое творчество; π. πολιτική Piat.,
pl. Arst. политическая деятельность; 6) дельность,
опытность, предприимчивость: πραξιν και σύνεσιν έχων
Poiyb. дельный и сообразительный; 7) общение (ή π. ή
γεννητική Arst.): ή π. Aeschin. половой акт; 8)
положение, состояние, судьба: την έωϋτου πρήξιν άπέκλαιε
Her. (Камбис) оплакивал свою судьбу; πέφρικ' είσιδουσα
πραξιν Ίους Aesch. я содрогаюсь, видя участь Ио;
9) хитрость, козни (π. και επιβουλή έπι τήν πόλιν
Poiyb.): π. κατά τίνος и έπί τίνα Poiyb. козни против
кого-л.; 10) исполнение, свершение (του έργου Piat.):
ταχεία γ' ήλθε χρησμών π.! Aesch. быстро же
осуществились прорицания!; 11) взимание, взыскание (του
μισθού Piat.; τών καταδικασθέντων Arst.); 12) требование
(о возврате чего-л.), притязание: πραξιν τίνος λαβείν
Eur. получить возмещение за что-л.; 13) pl.
политическая или общественная деятельность: ή περί τάς
πράξεις επιστήμη Dem. политическая наука.
Πραξιτέλης, ους, дор. ευς ό Пракситель (греч.
ваятель IV в. до Н. Э.) Theoer., Piut., Luc.
πρφον пот. η и асе. т к πράος.
πραό-νως спокойно, сдержанно (έλέγχειν Arph.).
πρφος (πράος), πραεϊα, πρφον (πραον), тж.
πραΰς {ион. πρηδς), πραεϊα, πραδ 1) нежный,
мягкий, тихий (σέλας нн; δαρος Pind.; φωνή Хеп.; άνεμος
Anth.); 2) несильный, лёгкий (ώδΤνες Anth.; τιμωρίαι
Piat.): ε'ίτε χαλεπώτερα πάσχειν είτε και πραότερα Piat.
испытывать большие Или меньшие страдания; 3) (тж.
π. το ήθος Piat.) кроткий, ласковый (τινι и προς τίνα
Piat.; μακάριοι οι πραεις NT); 4) спокойный,
сдержанный (λόγοι, ήδοναί Piat.); 5) ручной, приручённый (ίχ-
θύες Хеп.); 6) успокоительный (φάρμακον Pind.).
πρ$6της (πραότης), ντ тж. ,πραδτης, ητος ή
1) кротость, мягкость, ласковость Piat., Isoer., Lys. etc.;
2) сдержанность, спокойствие Arst.
πράπίς, ίδος (ΐδ) ή (преимущ. pl.\ dat. pl. πραπίσι—
эп. πραπίδεσσι) 1) грудобрюшная преграда: βάλε ήπαρ
υπό πραπίδων Нот. он поразил его в печень под
(самой) грудобрюшной преградой; 2) перен. сердце, душа:
οι από πραπίδων ήλθ' ίμερος Нот. отошло у него
желание от сердца, т. е. пропала охота; άρηρώς
πραπίδεσσι Hes. пришедшийся (кому-л.) по душе; 3) ум,
разум (περισσών φωτών Eur.): μανείσα πραπίδι Eur. с по-
j мрачённым умом; δγε ταυτ5 έπονεΐτο Ίδυίησι πραπίδεσ-