Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ποτοπτάζω
— 1362 —
πράγμα
ποτοπτάζω dop. Anth. =» *προσοπτάζω.
πότορθ·ρον τό do/?. Theoer. = *πρόσορθρον.
πότος ό 1) попойка (πότοι και εύωχίαι Piat.): παρά
πότον Хеп. и έν τω πότψ Piat. распивая вино, за вином;
2) пьянство NT.
ποτός 3 1) годный для питья (ύδωρ Thuc); 2)
предназначенный для питья (φάρμακον Eur.).
ποτόσδω дор. Theoer. = προσόζω.
ποττά Arph. = ποτί τά.
ποττάν Pind., Arph. = ποτί την.
ποττάς Arph. = ποτί τάς.
ποττό Arph. = ποτί τό.
ποττώ Theoer. = ποτί του.
ποττώς Thuc. = ποτί τους.
ποτφκειν ^ο/?. Anth. ρ/7/, α: *προσείκω.
που, üo«. κου aato. 1) где, в каком месте (που δε οι
εντεα κείται, που δε οι ίπποι; Нот.); intens, που γης;
и που χθονός; Trag, где же наконец?, где именно?; που
της χώρας; Хеп. в какой части страны?; που γνώμης
ει; Soph. на чём ты остановился в своих замыслах?,
что ты затеваешь?; που ποτ' ειμί πράγματος; Soph. что
со мной?; 2) как, каким образом, на каком основании:
κου γε δη ουκ αν χωσθείη κόλπος; Her. почему же залив
не оказался занесённым илом?; που χρή τίθεσθαι
ταύτα, που δ' αίνειν; Soph. как это следует понять, как
(можно) хвалить?; που συ μάντις ει σαφής; Soph. на
каком основании ты считаешься мудрым прорицателем?
πού, ион. κού adv. энкл. 1) где-нибудь, где-то
(πού έν πεδίφ Нот.): ούχ έκάς που Soph. где-то недалеко;
έμβαλεΐν που της χώρας Хеп. вторгнуться в какую-л.
часть страны; 2) как-нибудь, в каком-либо отношении,
так или иначе, в той или иной степени: ει που δέοι
Хеп. если возникала какая-л. необходимость; τάχα που
Soph. скорее всего, по всей вероятности; πάντως κου
μέμνησθε Her. вы, вероятно, хорошо помните; ετεα
τρία και δέκα κου μάλιστα γεγονώς Her. в возрасте,
пожалуй, не больше тринадцати лет; ουδείς που τούτο
ανθρώπων αγνοεί Piat. да нет, пожалуй, человека,
который не знал бы этого.
πουκώτατος 3 [дор. superl. к πυκνός] очень густой,
весьма частый Anth.
πουλυ- ион. = πολύ-,
πους, ποδός о {асе. у Aesop. πουν; gen. dual, πο-
δοιν — эп. ποδοιϊν; dat. pl. ποσί — эп. ποσσί и πόδεσσι)
1) нога, тж. ступня: πόδα τιθέναι Arph. шагать, идти;
ές πόδας έκ κεφαλής, έκ κεφαλής ές πόδας άκρους Нош.,
από τας κεφάλας ποτί τω πόδε Theoer., έκ των ποδών ές
την κεφαλήν Arph. и ές κορυφήν έκ ποδός Anth. с головы
до ног, перен. с начала до конца; πόδεσσι νικαν Нош. и
ποσσί κρατεί ν Pind. выйти победителем из состязания
в беге; ως ποδών εΐχον τάχιστα Her., ώς έχει ποδών Piat.
и δπως ποδών Aesch., тж. άμφοΐν ποδοιν Arph. со всех
ног, во всю прыть; μολών πόδι Eur. прийдя; οι αφ'
ήσυχου ποδός Eur. ведущие спокойную жизнь; τά προ τών
ποδών Хеп., προ ποδών Piat., τά προς ποσί ν Soph. и τά
προ τοΐν ποδοιν Luc. непосредственно данное; ό έν ποσί
Her. первый встречный; τά έν ποσί и τά παρά πόδα(ς)
Soph., piat., Luc. обыденные (вещи) или настоящее,
непосредственно наличное; παρά πόδα Piat. внезапно,
сразу; παρά πόδας Poiyb. тотчас же, тут же или в тог
же момент; πάρ πρδί Pind. тотчас же; τη κατά πόδας
ήμερα Poiyb. на следующий день; τινός έξω πόδα έχε ι ν-
или κομίζειν Aesch. освободиться от чего-л.; πόδι έπεμ-
βήναι Soph. и υπό πόδας τίθεσθαί τίνα Piut. попирать-
ногами кого-л.; έκ ποδών (чаще εκποδών) είναι Her.
быть вдали; έπί πόδα άνάγειν или άναχωρειν Хеп.
отступать лицом к противнику; υπέρ τον πόδα είναι Luc.
быть не по ноге, перен. быть чрезмерным; περί πόδα
Luc. по ноге, впору, перен. подстать; και χειρ ι και
ποδί Aeschin. и рукой, и ногой, т. е. всеми средствами;
2) лапа, когти: έν πόδεσσιν πέλειαν έχων Нот. (ястреб),
держащий в когтях голубя; 3) щупальце (полипа) Hes.;
4) подножие, подошва ("Ιδης Нош.); 5) ножка,
подставка (οι πόδες τών κλινών Хеп.); 6) конец, край
(ασκού Eur., Piut.); 7) парусный канат, шкот Нот.: χαλάν-
πόδα Eur. и ένδουναι του ποδός Luc ослабить канат;
8) предполож. кормило, руль (νηός Нот.); 9) фут (мера-
длины = 308,3 ММ) Her., Piat.; 10) стих. СТОПа Arph. etc.
ποώδης 2 Arst. = ποιώδης.
πράγμα, ион. πρηγμα, ατός τό 1) дело, действие
(τό π. πράσσειν Aesch. или δραν Soph.; π. πράσσειν μέγα
Soph.): είναι έπί τοις πράγμασι Dem. усердно заниматься
делами; 2) занятие, профессия (γυναιον π. Dem.): τό σον·
τι έστι τό π.; piat. чем ты занимаешься?; 3) событие*
происшествие: του τον πατέρα κατέλαβε π. τοιόνδε Her.
с его отцом случилось вот что; τά μετέωρα πράγματα
Arph. небесные явления; δηλον ην, δτι π. τι ειη Xeiu
было ясно, что что-то творится; 4) предмет, вещь: ταύ-
τόν έστι τό κατά τον λόγον άποδοθέν τω πράγματι Arst.
данное в определении совпадает с (самим) предметом;
έξ άρχης τά πράγματα φυόμενα Arst. происхождение
природы, возникновение вещей; 5) дело, отношение: σφίσι
τε και Άθηναίοις είναι ουδέν π. Her. (эгинцы ответили),
что с афинянами у них никаких дел (ничего общего)
нет; 6) дело, вопрос: σοι δε και τούτοισι τοισι πρήγ-.
μασι τί έστι; Her. тебе-то что до этих дел?; έξω του.
πράγματος λέγειν isoer. говорить не на тему; 7)
обстоятельство, вещь (άργαλέον π. Arph.): τά άν&ρωπήϊα
πράγματα Her. человеческая жизнь; έν τούτοις όντες πράγ-
μασι Хеп. находясь в этих обстоятельствах; δεινός πράγ-
μασι χρησθαι Dem. умеющий использовать
обстоятельства; πολλάκις τά πράγματα ούχ ούτω πέφυκεν Dem.
часто обстоятельства складываются не так; 8) важное
обстоятельство, значительная вещь, существенное
условие: ουδέν π. Piat. не имеет значения, неважно; εύρισκε
π. οι είναι έλαύνειν έπί τάς Σάρδις Her. (Кир) пришёл
к заключению, что для него важно напасть на Сарды;
οΐς μηδέν ην π. του πολέμου Piut. те, которые не
интересовались войной; π. ποιήσασθαί τι Her. придать
чему-л. большое значение; ουδέν αν ε'ίη π. Her. было