Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πορεύσΐμος
— 1356 —
π-δρίμος
πορεύσΐμος 2 1) (удобо)проходимый (τό έδαφος του
ποταμού Xen.); 2) способный передвигаться (πάντα δσα
πορεόσιμα Piat.); 3) пригодный для перевозки,
служащий целям передвижения (όχημα Plut.).
πόρβυσις, εως ή Piat. = πορεία.
πορευτικός 3 1) способный передвигаться по земле
(ζώα Arst.); 2) касающийся хождения: ή πορευτική κίνη-
σις Arst. хождение; 3) воен. касающийся перехода,
походный, маршевый (διαστήματα Poiyb.).
πορευτός 3, редко 2 1) (удобо)проходимый (τόπος
Poiyb.); 2) удобный для перехода (καιρός Poiyb.); 3) (са-
мо)движущийся (λαμπάς Aesch.).
πορεύω 1) перевозить, привозить, доставлять (τινά
έφ' αρμάτων ές ΤΑλιν Pind.; τινά επί νεώς ές δόμους Soph.;
πορευσαι τοί)ς ένθένδε έκεΐσε Piat.): τόν ποταμόν π. τινά
Soph. переправлять кого-л. через реку; 2) отправлять,
присылать: о πορεύσας ξένος Soph. приславший (тебя)
друг; 3) med. совершать путь, передвигаться, идти,
ехать (όδοις τισι NT): π. τοΐν ποδοΐν Хеп. передвигаться
пешком; π. μακροτέραν Хеп. следовать более длинным
путём; άφικνουνται πορευόμενοι εις Κερασουντα τριταίοι
Хеп. на третий день пути они прибывают в Керасунт;
δι' ουρανού π. Piat. (о звёздах) совершать свой путь по
небу; δι' Ευρίπου π. Thuc. переправляться через Эврип;
π. προς περίπατον Piat. отправляться на прогулку; από
του στρατεύματος π. Хеп. уйти в сторону от армии; πορεύ-
εσθαι ές άγρόν Piat. уходить в деревню (за город);
έκτος π. των ύποτεθέντων λόγων Piat. отклониться от
намеченной темы; 4) med. переходить, проходить,
пересекать (τά όρη, τά δύσβατα Xen.): π. την είμαρμένην
πόρε ίαν Piat. и κατά το ώρισμένον NT совершать
предназначенный путь; τίνα φυγάν πορευθώ; Eur. куда бежать
мне?; διά των ©μολογουμένων π. Хеп. держаться в кругу
общепринятых взглядов; ύπέροπτα χερσίν ή λόγω π.
Soph. быть надменным в действиях или словах; 5) med.
приступать, приниматься, начинать (εις πόνους Piat.): έπ'
έργον πορεύομαι Eur. я приступаю к делу; έπί τά μετά τι
π. Piat. переходить к вопросу о чём-л.; διά των ηδονών π.
Хеп. предаваться наслаждениям; π. εις τά κτήματα Dem.
вступать во владение имуществом; 6) med. вступать
в половую связь (παρά τίνα Her. и προς τίνα Diog. L.).
Πορθεύς, έως 6 Портей (царь Калидона, отец Аг^
рия, Мелана и Тидея) Нот.
πορθέω 1) разрушать, разорять (πόλιας και τείχεα
Нот.; πόλιν και θεούς Aesch.); 2) опустошать (τους χώρους
Her.; τά πεδία Soph.; την ήπειρον Thuc); 3) уничтожать,
истреблять (θεούς τους εγγενείς Aesch.); 4) осаждать,
брать приступом (sc. τάς πόλιας Her.); 5) осквернять,
насиловать (κόραι βία πορθοόμεναι Eur.).
πόρθημα, ατός τό (результат) разорение,
разрушение (άρπαγαι και πορθήματα Piut.).
πόρθ·ησος, εως ή (действие) разорение, разрушение
Dem., Plut.
πορθητής, ου ό разрушитель, разоритель (Τροίας
Eur.).
πορθ·ήτωρ, ορός ό Aesch. = πορθητής.
πορθμεία ή переправа, перевоз piut.
πορθ-μεΐον, ион. πορθμήϊον τό 1) судно для
переправы или плот, паром Her., Хеп., Piut., Luc.; 2) место
переправы, перевоз: πορθμήϊα τά Κιμμέρια или Κιμμερικά
Her. Киммерийская переправа (см. Κιμμέριος и
Πορθμήϊα); 3) плата за переправу Luc.
πόρθμευμα, ατός τό переправа: π. άχέων Aesch.
скорбная переправа, т. е. переправа через Ахеронт.
πορθμεύς, έως ό 1) перевозчик Нот., Aeschin.: π.
νεκύων Eur. = Χάρων; 2) лодочник, корабельщик Her.,
Arph.
πορθ·μει>τ&κόν τό ремесло лодочника, перевоз Arst.
πορθμεύω 1) перевозить, переправлять (Θρήκα
στρατόν Eur.); med.-pass. двигаться (κατά τά ρέεθρα τοδ
ποταμού Her.): αιθέρα πορθμεύεσθαι Eur. проноситься по
эфиру; 2) (sc. εαυτόν) переправляться, переплывать (τόν
ποταμόν Piat.): τίς ποτ' άρ' αστήρ όδε πορθμεύει; Eur.
что это за звезда проносится?; 3) приносить, доставлять
(έφετμάς Aesch.; γραφάς προς "Αργός Eur.); 4) переносить
(τινά έκ τήσδε γης Soph.); 5) вести, приводить, доводить
(ύπόμνησιν — ν. Ι. ύπομνήσει — εις δάκρυα Eur.): ποΐ τόν-
δε πορθμεύεις; Eur. куда ведёшь ты этот (отряд)?; 6)
передвигать, переставлять: π. πόδα или ίχνος Eur. идти,
уходить или приходить.
Πορθμήϊα τά Портмеи, «Переправа» (порт в
Скифии) Her.
πορθ·μήϊον τό ион. = πορθμείον.
πορθμός, ίδος ή судно, ладья Eur.
πορθμός ό 1) место переправы, пролив (έν πορθμώ
Ιθάκης τε Σάμοιό τε Нот.; μεταξύ Σικελίας και Ιταλίας
Arst.): π. Έλλης Aesch. пролив Геллы, т. е. Геллеспонт;
ό εις "Αιδου π. Eur. = Στύξ; 2) море Pind.; 3) переправа,
переезд Soph.; 4) (морское) путешествие (πορθμούς άλα-
σθαι μύριους Eur.); 5) путь, дорога: π. πατρώας χθονός
Eur. путь на родину; 6) узкий проход, просвет (αύλοο
π. Emped.).
Πορθμός ό Портм (эретрийский порт на зап.
берегу Эвбеи) Dem.
πορίζω (fut. πορίσω и ποριώ) 1) приводить,
привозить (τινά προς μέλαθρά τίνος Soph.); 2) доставлять,
предоставлять, давать (πασιν άνθρώποισιν αγαθόν Arph.;
τροφήν τοις στρατιώταις isoer.; τοις μαθηταις άλήθειαν
Piat.): θεών ποριζόντων καλώς Eur. если боги (так)
благосклонны; πορίζεσθαι τάς ήδονάς Piat. доставлять себе
наслаждения; πορίζεσθαι τήν δαπάνην Thuc. добывать
себе денежные средства; πορίζεσθαι μάρτυρας Lys.
доставать себе свидетелей; πορίζεσθαι τη ζητήσει άπόκρισιν
Piat. дать ответ на вопрос; ήδη τά της παρασκευής έπε-
πόριστο Thuc. приготовления были уже закончены;
3) придумывать, изобретать (μηχανήν τίνα κακών Eur.;
med. πρόφασιν της αμαρτίας Lys.).
πόρΐμος 2 1) умеющий найти выход, находчивый
(о Έρως Piat.; τόλμη Arph.): π. αύτώ, τή πόλει δ'
αμήχανος Arph. изобретательный для себя, но беспомощный