Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
μεναίχμας
— 1071 —
μενουνγε
шить град Приама и счастливо вернуться домой; εις
δε δη είπε στρατεγους μεν έλέσθαι άλλους, τα δ'
επιτήδεια άγοράζεσθαι Хеп. один же (из воинов) предложил
избрать других военачальников и закупить
продовольствие; (сопоставительное повторение): οι περί μεν
βουλήν Δαναών, περί δ' έστέ μάχεσθαι Нот. вы (оба) —
первые на собраниях данайцев, первые и в бою; τοιαύτα
μεν πεποίηκε, τοιαύτα δε λέγει Хеп. это он сделал, это
он и подтверждает.
μεναίχμας, ου ad]. дор.= μεναίχμης.
μεν-αίχμης, дор. μεναίχμας, ου ad], с
непоколебимым копьём, твёрдо держащий копьё, т. е. стойкий
В бою (χείρ Anth.).
Μενάνδρειος 2 менандров Luc.
Μένανδρος ό Менандр (1. афинский полководец во
время Пелопоннесской войны Thuc; 2. сын Диопита,
важнейший представитель новоатт. комедии, ок.
342—291 гг. до н. э.).
Μενδαΐος о житель или уроженец города Менда
Thuc, Dem.
Μένδη ή Менда (город на зап. побережье п-ва Пел-
лена в Халкидикё) Her., Thuc.
μένδης, ητος ό (егип.) 1) козёл Her.; 2) Her. = Πάν.
Μένδης, ητος ή Мендет или Мендес (город в сев.
части Нильской дельты) Pind., Piut.
Μενδήσιος 3 мендетский (мендесский) (νομός Her.):
Μενδήσιον στόμα Her. или κέρας Thuc. устье Мендесского
рукава (Нильской дельты).
μενεαίνω (эп. in f. μενεαινέμεν; эп. 3 л. sing. impf.
μενέαινεν,. эп. 1 л. pl. aor. μενεήναμεν) 1) страстно
желать, гореть желанием (μάχεσθαί τι vi, έξαλαπάξαι πτο-
λίεθρον, έρύσσεσθαι τι Нот.): μ. μάχης Hes. рваться в
бой; 2) быть охваченным злобой, быть в ярости (εριδι
μενεηναι Нот.): μ. τινί Нот. гневаться на кого-л.
μεν-έγχης 2 твёрдо держащий копьё, т. е.
непоколебимый в бою, т. е. бесстрашный (τους μενέγχεας
ώλεσεν άνδρας Μοΐρα Anth.).
μενεδάϊος (α) dop. Anth. = μενεδήιος.
μενε-δήϊος 2 не отступающий перед врагом,
стойкий в бою (ου γάρ τοι κραδίη μ. ουδέ μαχήμων
Нот.).
Μενέδημος ό Менедем (родом из Эретрии, греч.
философ и политический деятель', ум. ок. 275. г. до
Н. Э.) Plut.
Μενελάϊος λομήν ό Менелаев порт (приморский
город в Мармарике) Her.
Μενέλαος, дор. Μενέλας, ион.-атт. Μενέλεως, ου
δ Менелай (1. сын Атрея, младший брат Агамемнона,
муж Елены, царь Спарты Нот. etc.; 2. сын Лага, брат
Птолемея Сотера, изгнанный с о-ва Кипра Деме-
трием Полиоркетом в 306 г. до н. э. Diod.).
Μενέξενος ό Менексен (ученик Сократа, именем
которого назван диалог Платона с «надгробнойречью»).
μενε-πτέλεμος 2 не отступающий в сражении,
стойкий в бою (Τυδείδης Нот.).
Μενέστρατος о Менестрат (1. участник заговора
против афинских олигархов, 404 г. до н. э. Lys.; 2. ти-
ранн Эретрии Dem.).
μενετός 3 1) ждущий, ожидающий (οι καιροί ού με-
νετοι погов. Thuc); 2) (долго)терпеливый (θεοί Arph.).
μενε-φύλοπις, οος (φυ) ad], стойкий в бою Anth.
μενέ-χάρμης 2 непоколебимый в сражении,
стойкий Нот.
μενέχαρμος 2 Нот. = μενεχάρμης.
μενέω эп.-ион. fut. к μένω.
Μενίππε&ος 2 мениппов Luc.
Μένιππος ό Менипп (1. тиранн г. Ώρεός на Эвбее,
помогавший Филиппу Македонскому в его действиях
против Аттики Dem.; 2. родом из Гадары в Келесирии*
бывший раб, впосл. ростовщик и кинический философ*
автор не дошедших до нас сатир Luc, Diog. L.).
Μενιτίδες πύλαι αϊ Менитидовы ворота (в Сира-
кузах) Piut.
μενο-ε&κής 2 1) достаточный, обильный (σΐτος καΊ
οΐνος, δώρα, δειπνον Нот.); 2) приятный, вкусный (το
ήδυ μενοεικές ό ποιητής κέκληκεν Piut.).
ΜενοίΧεύς, έως ό Менэкей (1. фиванец, отец Кре-
опта Soph.; 2. сын Креонта Soph., Eur.).
μενοινάω, эп. μενο&νώω (эп. 3 л. sing, praes. conjct.
μενοινήησι = μενοινα; эп. 3 л. sing, praes. тж. μενοι-
νάα; эп. Зл. pl. impf, μενοίνεον — 3 л. sing, έμενοίνα и
μενοίνα) 1) (тж. μ. φρεσί Нот.) замышлять,
задумывать, затевать (κακά Τρώεσσι Нот.; έργα πολλά Pind.);
2) гореть желанием, намереваться (πολεμιζειν Нот.;
έξελεϊν τι Arph.).
μενο:νέω нот. = μενοινάω.
μενοινή ή желание, стремление Anth.
μενοινώω Нот. = μενοινάω.
Μενοιτιάδης, άδαο и άδεω (άδ) ό Менэтиад, сын
Менэтия, т. е. Πάτροκλος Нот.
Μενοίτοος ό Менэтий (отец Патрокла) Нот.
μένος, εος τό 1) сила, мощь (μ. και γυΐα, μ. τε και
αλκή Нот.): μ. χειρών и μ. και χείρες Нот. мощные
руки или мощь рук; 2) стремительность, неукротимость,,
ярость (λέοντος, ίππων, εγχεος, ποταμών Нот.; πυρός
Aesch.; χειμώνος Eur.): χαλινών μ. Aesch. крепкая узда;
3) гнев, злоба, бешенство (νΑρηος Нот.; όργης και
μένους έμπλήμενος Arph.): μένεα πνείοντες Нот.
исполненные боевого духа; μ. και θάρσος Нот. неукротимая
отвага; 4) жизненная сила, жизнь: ψυχή τε μ. τε Нот.
жизненные силы, жизнь; 5) кровь (как источник силы
и гнева) (μέλαν μ. Soph.): αίματηρόν μ. Aesch. струя
крови; 6) намерения, мысль: (Τρώες), τών μ. αιεν άτάσ-
θαλον Нот. троянцы, чьи замыслы всегда преступны;
έμών μενέων άπερωεύς Нот. разрушитель моих замыслов;
7) описательно в знач. душа, суть, сущность не
переводится: μ.. Έκτορος Нот. = Έκτωρ; μένεα ανδρών
Нот. = άνδρες; αίθέριον μ. Emped. = αίθήρ.
μεν-θΰν-Υ8 conj., тж. раздельно 1) но, а, напротив
(άλλα λέγω, μη ουκ ήκουσαν; μ., εις πάσαν την γην έ£-