Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πολλαπλασίους
— 1342 —
πολυα^μί«
πολλα-πλασίωσος,. εως ή умножение piat., Arst.
πολλα-πλήσιος 3 ион. = πολλαπλάσιος.
πολλα-πλόος, стяж. πολλαπλούς 2 1)
многократный, во много раз больший (βίος Piat.); 2)
многосложный, составленный из многих элементов (όνομα Arst.);
3) многосторонний, многогранный (άνήρ piat.).
πολλάχ^ или πολλάχη adv. 1) многократно, не раз,
часто Her., Хеп.; 2) во многих отношениях: π. δυσπά-
λαιστα πράγματα Aesch. множество непреодолимых
препятствий; γελοΐον αν εΐη π. Piat. это было бы во
многих отношениях (т. е. крайне) смешно; 3) многими
способами: π. άλλη Piat. многими другими способами.
πολλάχό-θ·εν adv. 1) из многих мест, из
разнообразных источников: ήγγέλλετο π. Thuc. (об этом)
сообщалось из многих источников; π. ομολογείται Piat.
многими источниками подтверждается; 2) по многим
соображениям, на многих основаниях, по многим
причинам (π. ξυνέβη άναχωρησαι αυτούς Thuc): π. εχω
τεκμαιρόμενος εικάζειν Lys. это я вправе заключить на
основании многих случаев.
πολλάχό-θΊί adv. во многих местах Piut., Luc.
πολλάχό-σε adv. во многие места, по многим
направлениям Thuc: π. της Αρκαδίας Хеп. во многие
места Аркадии; άλλοσε π. Piat. во многие другие места.
noXkäy^QÜ adv. 1) во многих местах: και άλλοι
άλλοθι π. άνδρες Piat. да и другие люди во многих других
местах; π. της γης Piat. (ν. Ι. πανταχού) во многих
местах земли; 2) (= πολλαχη) часто, неоднократно
(λέγειν Piat.; λογίζεσθαι isoer.): π. μνήμην τινός εχειν Her.
часто вспоминать о ком-л.
πολλαχώς 1) многими способами (ούχ ένι τρόπφ,
άλλα π. Dem.); 2) во многих смыслах, в различных,
значениях (λέγεσθαι Arst.).
πολλο-δεκάκις (ά) adv. во много раз больше, чем
десятикратно, т. е. безмерно, бесконечно (π. άθλιος
Arph.).
ποΧΧοί οί 1) толпа, народные массы, большинство:
οι π. των Ελλήνων Хеп. основная масса греков; ως οί
π. λέγουσιν Piat. как говорится в народе; 2) солдатская
масса, солдаты (οί μεν προεστώτες των Καρχηδονίων,
οί δε π. Poiyb.).
Ι πολλόν τό 1) множество, масса, большое число:
το π. ήγέαται ίσχυρόν εΐναι Her. численность считается
признаком силы; 2) большая часть (τό π. τοο χρόνου
Her.); 3) много: π. σαρκός Нот. большой кусок мяса; π.
βίης έπιδευής Нот. обладающий далеко недостаточной
силой; πολλω μείζον Хеп. гораздо больше; ού πολλω
ύστερον Хеп. немного спустя; πολλω μάλλον Soph., piat. в
гораздо большей степени.
II πολλόν adv. много, гораздо (π. άμείνων Нот.): π.
άριστος Нот. несомненно самый славный.
πολλές 3 (= πολύς) 1) многократный, частый: π.
λισσόμενος Нот. часто упрашивающий; πολλόν ην τούτο
τό έπος Her. это слово часто повторялось; π. υπό
παντός ανδρός αίνεόμενος Her. непрерывно восхваляемый
всеми; 2) обширный (χώρος· π. Her.); 3) длинный,
долгий (οδός Her.); 4) сильный, могущественный (μέγας
και π., sc. Ξέρξης Her.). — См. тж. πολλά, πολλοί и
πολλόν.
πολλοστημόριον τό ничтожная часть (Arst.; Thuc
— ν. Ι πολλοστόν μόρων).
πολλοστη-μόρ^ος 2 составляющий крайне малую
часть Arst.
πολλοστός 3 1) составляющий весьма малую долю,
малейший, мельчайший (μόριον Thuc; μέρος Хеп.): τχ
πολλοστά σκληρότητι Piat. наименее твёрдые (тела);
2) один из многих, т. е. рядовой, обыкновенный: π. ων
των Συρακοσίων isoer. простой сиракузец; 3)
продолжительный, долгий: πολλοστω χρόνω Arph., Dem., Men. спустя
долгое время.
πολλοστώς в очень небольшой степени (δευτέρως
και π. Arst.).
πολλού gen. κ πολύς.
πολο-γραφία ή описание неба (заглавие сочинения
Демокрита) Diog. L.
πόλος ό (редко ή, см. 7) [πέλομαι] 1) ось: ό δια
παντός π. τεταμένος Piat. проходящая через вселенную ось;
2) оконечность оси, полюс: π. αρκτικός (ανταρκτικός) Arst.
северцый (южный) полюс; 3) небесный свод, небо
(άστρων π. Eur.): ούράνιον πόλον νώτοις ύποστενάζει Aesctu
(Атлант) со стонами держит на (своей) спине
небесный свод; 4) круговой путь, оборот (sc. τοο χρό^οο
Piat.); 5) распаханное поле Хеп.; 6) рессора колёсной
оси Diod.; 7) (Luc ή) солнечные часы (сферические) (π.
και γνωμών Her.).
πόλτος ό полбенная каша или похлёбка piut.
Ι πολύ (υ) η κ πολός.
II πολύ τό большая часть, основная масса (τό π.
του Ελληνικού Хеп.).
III πολύ adv. 1) весьма, очень, крайне: π. πρό Нот.
на большом расстоянии впереди; π. πριν Нот.
заблаговременно; 2) (сит сотраг.) гораздо, значительно,
намного (π. μάλλον Нот.; π. μείζων Aesch., Piat.): π. σον
φρονήματι μείζονι Хеп. с гораздо большей уверенностью;
3) больше, скорее (ήμιν π. βούλεται ή Δαναοισιν νίχην,
sc. ό Ζευς Нот.); 4) (cum super Ι.) безусловно, самый:
π. φίλτατος Нот. самый наилюбимейший.
πολύ- в сложн. словах = πολύς.
■ πολυ-άγκιστρον τό удочка со многими крючками
Arst., Piut.
πολύ-αγρος 2 ловящий много дичи: τινά πολυαγρό-
τερον θειναι Anth. ниспослать кому-л. побольше удачи
в охоте.
πολύ-αθ·λος 2 победивший во множестве состязаний
(θεός Luc).
πολύ-αίγος 2 богатый козами (ωγινόμοι Anth.).
πολν-αίματος 2 многокровный, богатый кровью
(ήπαρ Emped. ар. Piut.).
πολυ-αιμέω изобиловать кровью Arst.
πολυ-αομία ή полнокровие Arst.