Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ποίη — 1336 — ποίκιλμα
в тюрьму; π. τίνα ικέσθαι ές οΐκον Нот. разрешить
кому-л. вернуться домой; π. έν αισχύνη την πόλιν Dem.
покрывать город позором; ποιεΐσθαί τι ές άσφάλειαν
Thuc. помещать что-л. в безопасное место; 21)
проводить, тратить (πολύν χρόνον έν τινι Anth.): ού π. χρόνον
ούδένα Dem. не терять (напрасно) времени; την νύκτα
έφ' δπλοις ποιεΐσ&αι Thuc. проводить ночь в (полном)
вооружении; μέσας π. νύκτας Piat. тянуть (разговор) до
полуночи; 22) считать, признавать: συμφορήν ποιεΐσθαί
τι Her. считать что-л. несчастьем; δεινά π. и ποιεΐσθαί
τι Thuc. негодовать на что-л.; εύρημα έποιησάμην Хеп.
я счёл (счастливой) находкой; μέγα (μεγάλα) ποιεΐσθαί
τι Her. высоко ценить (считать важным) что-л.; πολλού
ποιεΐσθαί τι Piat. придавать большое значение чему-л.;
(ουδέν) περί πλείονος ποιήσασθαι των νόμων Lys. ничего
не ставить выше законов; έν έλαφρώ и παρ' ολίγον
ποιεΐσθαί Her., Хеп. считать маловажным; δι' ούδενός
ποιεΐσθαί τι Soph. не придавать никакого значения
чему-л.; έν νόμω ποιεΐσθαί τι Her. иметь что-л. в
обычае; έν άδείη π. Her. считать безопасным.
Ι ποίη ή эп.-ион. = πόα.
II ποίη / κ ποιος.
ποιήεις, ήεσσα, ηεν, дор. ποιάεις (α) покрытый
травой, травянистый, злачный (άλσεα Нот.; νάπος Soph.).
ποίημα, ατός τό 1) изделие (ποιήματα χρύσεα Her.;
ποιήματα άργύρεα Luc); 2) произведение, творение
(Γλαύκου του Χίου Her.; sc. Δαιδάλου piat.); 3) сочинение,
вымысел (έραστου Piat.); 4) стихотворение, поэма: π.
Κρόνω συγκείμενον Piat. стихи в честь Крона; 5) дело,
действие, деяние (είτε ποιήματα είτε παθήματα Piat.).
ποιηματικές 3 поэтический piat.
ποιημάτιον (ά) τό небольшое стихотворение,
маленькая поэма Piut.
ποιηρός 3 травянистый, злачный (νάπος, βοτάνα Eur.).
πρίησις, εως ή 1) изготовление, производство
(μύρου Her.; τροφής Arst.); 2) сооружение, постройка (νεών
Thuc); 3) сотворение, созидание (των ζώων, ή των μελών
π. piat.); 4) творчество: ή έκ του μη δντος εις τό δν ίόντι
αιτία πασά έστι π. Piat. всякая причина перехода из
небытия в бытие есть творчество; 5) поэтическое
искусство, поэзия: ωδαι και ή άλλη π. piat. песни и другие
виды поэтического искусства; ή π. έκατέρα Piat. оба
вида поэзии, т. е. трагедия и комедия; 6) стихотворное
произведение, поэма (δήλον έκ της Τυρταίου ποιήσεως
Arst.): τη 'Ομήρου ποιήσει ει τι χρή πιστεύειν Thuc.
если верить поэме Гомера; 7) юр. усыновление isae.;
8) юр. принятие в число граждан: τη παρ' υμών
ποιήσει πολίτης Dem. человек, получивший в силу вашего
решения право гражданства.
ποιητής, ου, ион. έω о 1) мастер, производитель
(τών μηχανημάτων Хеп.; κλίνης Piat.); 2) создатель,
творец (ό π. και πατήρ του παντός Piat.): ό π. (νόμων) Piat.
законодатель; ό της μάχης π. Piut. инициатор сражения;
3) сочинитель, автор, поэт (κωμωδίας Piat.): π. λόγων
Piat. оратор; 4) исполнитель (νόμου NT — ср. 2).
ποιητική ή (sc. τέχνη) 1) искусство творения Piat.;
2) поэтическое искусство, поэзия Piat.
Ι ποιητικός 3 1) производительный, творящий,
творческий (δύναμις Piat.): π. τίνος Piat., Arst. создающий
что-л., способствующий чему-л.; 2) производящий,
производственный, т. е. практически полезный (τέχναι
Arst.); 3) поэтический (ονόματα Piat.; λέξις isoer.); 4)
обладающий поэтическим даром (άνδρες Piat.).
II ποιητικός ό поэт piat.
ποιητικώς 1) творчески: ή π. ή φυλακτικώς Arst.
или путём созда(ва)ния, или путём сохранения; 2)
поэтически Piat.
ποίητός 3 1) сделанный, изготовленный,
построенный (τέγος πύκα ποιητόν Нот.); 2) хорошо сделанный,
искусно построенный (δόμοι, πύλαι Нот.); 3)
искусственный (φρέαρ Piut.); 4) не родной, т. е. приёмный (παις
Piat.; πατήρ Lys.): ποιητοί πολιται Arst. получившие
право гражданства; 5) вымышленный, поддельный (λόγος
Pind): ποιητώ τρόπω Eur. притворно.
ποιήτρια ή поэтесса piut., Luc
ποιη-φαγέω питаться травами Her.
ποιηφάγος 2 (α) Arst. = ποηφάγος.
ποικίλα (ί) τα 1) шитый ковёр Aesch.; 2) расшитые
платья Luc.
ποικΐλ-άνιος (ä), amm. *ποικΐλήνιος 2 с пёстрыми
(разукрашенными) поводьями Pind.
ποικιλ-είμων 2, gen. όνος в пёстрой, т. е.
звездной одежде (νύξ Aesch.).
ποικΐλ-έρυθ-ρος 2 с красными пятнами Arst.
Ποικίλη (ι) ή (sc. στοά) Пэкила или Пойкиле,
«Расписной портик» (портик в Афинах, стены которого
были украшены произведениями Полигнота) Aeschin.
* ποίκΐλήνιος 2 amm. = ποικιλάνιος.
ποικιλία ή 1) расшивание узорами, вышивание
(υφαντική και π. Piat.); 2) pl. шитые узоры, вышивки
(γραφαί και ποικιλίαι Хеп.); 3) пестрота (έν τω δέρματι
Arst.); 4) разнообразие (χρωμάτων, δψων Piat.); 5)
изменчивость, непостоянство (πραγμάτων Poiyb.); 6)
изворотливость, хитрость (πραπίδων Eur.).
ποικιλίς, ίδος (ΐδ) ή «пеструшка» (род птицы) Arst.
ποικίλλω 1) расшивать, вышивать, разукрашивать
(μ,ίτρα πεποικιλμένα Pind.): τοις όνόμασι π. Piat.
разукрашивать словами, т. е. говорить изысканно; 2)
расписывать, искусно изображать (χορόν, sc. έν σάκει Нот.);
3) разнообразить (τον βίον Eur., Piut.; εϊδη τινός piat.);
4) хитрить, лукавить, путать (προς τίνα Piat.): ά συ
ποικίλλεις Soph. твои путаные речи; Σπάρτη πεποίκιλται
τρόπους Eur. Спарта коварна в своих нравах.
ποίκιλμα, ατός τό 1) расшитая или узорчатая ткань
(πολλαί βαφαι του ποικίλματος Aesch.); 2) узор, орнамент,
роспись (τα ποικίλματα και τα πλάσματα Piat.): ό πέπλος
μεστός τών ποικιλμάτων Piat. богато расшитое платье;
τα έν τω ούρανώ ποικίλματα Piat. узоры на небе, т. е.
созвездия; 3) разнообразие, многообразие (τα τών οσμών
ποικίλματα Piat.).