Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πληκτίζομαι
— 1328 —
πληροφορέω
πληκτίζομβκ 1) драться, бороться (τινι Нот.);
2) бить себя в грудь (γόω πλεκτίζετο μήτηρ Anth.);
3) похлопывать, шлёпать (μετά τίνος Arph.).
πληκτική ή (sc. τέχνη) искусство ловли рыб
острогой Plat.
πληκτοκόν τό piat. = πληκτική.
πληκτικός 3 1) готовый наносить удары, драчливый
(γυνή, σκόρπιος Arst.); 2) совершаемый с помощью
ударов (острогой): θήρα πληκτική Piat. ловля рыб острогой;
3) побудительный (δύναμις Piut.); 4) резкий, сильный
(αρώματα Sext.); 5) яркий, отчётливый (φαντασία Sext.); 6)
возбуждающий, пьянящий (π. και μανικός, sc. οίνος Piut.).
πληκτισμός ό хлопание, шлепок Anth.
πλήκτρον, дор. πλακτρον τό 1) муз. плектр
(палочка, которой ударяли по струнам): κιθάραν πλήκ-
τρω έλαύνειν Eur. бряцать на кифаре плектром; 2) удар
(πυρός κεραυνίου Eur.); 3) острый выступ, шпора (των
ορνίθων Arph., Arst.); 4) остриё копья Soph.; 5) весло
с широкой лопастью, гребок Her.
πληκτρο-φόρος 2 снабжённый шпорой (τα πτητικά
Arst.)
*πλήκτωρ, дор. Anth. πλάκτωρ, ορός = πλήκτης.
πλημ- в сложи, словах (перед μ) = πλην-.
πλήμη ή Polyb., Diod. = πλήμμη.
πλημ-μέλεοα ή 1) муз. фальшивая нота, ошибка
Piut.; 2) недосмотр, оплошность, неправильность,
погрешность, Заблуждение Isoer., Plat., Arst.
πλη'μ-μελέω допускать оплошность, совершать
ошибку или несправедливость (π. τι Eur., Xen, etc., εις τι
и εις τίνα Plat., Aeschin. etc.): τον πλημμελοΰντα εμμελή
ποιεΐν Piat. поправить ошибающегося; ί'να μή τοιαύτα
πλημμελοιεν Piat. (он сказал им), чтобы они не
совершали этого безрассудства; πλημμελείσθαι υπό τίνος piat.
подвергаться несправедливому отношению с чьей-л.
стороны; τα ύμιν εις αλλήλους πλημμεληθέντα Dem. ваши
взаимные обиды.
πλημ-μέλημα, ατός τό 1) ошибка, неправильность
(τα εις τίνα πλημμελήματα Aesch.); 2) противозаконная
нажива isoer.
πλημ-μελής 2 1) неправильно поступающий,
непорядочный (π. και κακός Piat.); 2) дурной, плохой (βίος
Piut.): έάν τι πάθωμεν πλημμελές Piat. если с нами
случится какая-л. неприятность; πλημμελές αν είη άγανακ-
τειν τηλικοΰτον όντα, ει δει ήδη τελευταν Piat. было бы
недостойно в таком возрасте роптать на то, что
приходится уже умирать.
πλημ-μελώς беспорядочно, нестройно (κινεισθαι
Plat.).
πλήμμη и πλήμη ή Polyb., Diod. = πλήσμη.
πλημμυρά и πλήμυρα ή 1) половодье, наводнение
piut., NT, Anth.; 2) перен. нагромождение, обилие,
наплыв (κακών Sext.).
πλημμϋρέω и πλημϋρέω 1) выступать из берегов,
разливаться (έν τω ποταμω πλημμυρουντι Piut.); 2) (о
ветре) бушевать Arst.; 3) проливать потоки слёз Anth.
Πλημμύριον α Πλημύριον (ϋ).τό Племирий (мыс
и город в Сицилии к югу от Сиракуз) Thuc.
πλημμϋρίς и πλημϋρίς, ίδος (нот. υ) ή 1) прилив
(έκ πόντοto Нот.; της θαλάσσης Her.); 2) разлив,
наводнение (πλημυρίσιν έπικλύζεσθαι Arst.): όφθαλμότεγκτος π.
Eur. потоки слёз.
πλημμυρώ и πλημύρω (ö) приливать, разливаться
(θάλασσα πλημμύρει Anth.).
πλήμνη ή ступица колеса Нот., Hes.
πλημο-χόη ή глиняный сосуд (употреблявшийся
в обрядах последнего дня элевсинских мистерий) Eur.
πλημϋρ- =πλημμυρ-.
Ι πλην, дор. πλάν (α) adv. (тж. с частицами ει,
ή, όσον, ότι, όσα, ου и др.) 1) кроме (как), за
исключением, помимо, разве что: τί π. τόλμη; Xen. что, кроме
мужества?, что как не мужество?; ουδέν άλλο π. είδωλα
Soph. не что иное как призраки; οίκτισον σφας, πάντων
έρημους, π. όσον τό σον μέρος Soph. пожалей их, не
имеющих никого, кроме тебя; νυν δε πέπεισμαΓ π. σμικρόν
τί μοι έμποδών Piat. теперь-то я убедился (в правоте
Протагора); одна вот только мелочь мешает
(соглашаться с ним до конца); 2) но, однако, и всё же (π.
λέγω ύμιν NT).
II πλην, дор. πλάν (ά) praey. cum gen. кроме, за
исключением (πάντες π. Κύρου Xen.): έπιτρέψαι τινί
περί σφών αυτών π. θανάτου Thuc сдаться кому-л.,
выговорив себе лишь сохранение жизни.
I πληντο эп. 3 л. pL aor. 2 к πίμπλημι.
II πληντο эп. 3 л. pl. aor. 2 к πελάζω.
πλήξα: in f. aor. κ πλήσσω.
Πληξαύρη ή Плексавра (дочь Океана) Thuc.
πλήξ-ιππος, дор. πλάξοππος 2 погоняющий · коней
(эпитет Пелопа и др.) Нот., Pind.
πληξος, дор. πλαξος, εως ή удар piat., Diog. l., piut.
< πλήρης 2 1) полный, наполненный (κρατήρες Eur.; τό
θέατρον isoer.; κόφινοι ντ; άστυ πλήρες ο'ικιέων Her.; Έλ-
λησι βάρβαρο ι ς θ' όμου πλήρεις πόλεις Eur.): ποταμός π.
ιχθύων Xen. изобилующая рыбами река; κενών δοξασμά-
των π. Eur. полный вздорных мнений; Λεύκιππος και
Δημόκριτος στοιχεία τό πλήρες και τό κενόν ειναί φασι
Arst. Левкипп и Демокрит говорят, что (первичными)
элементами являются полнота и пустота; έπεάν π. γέ-
νηται ό ποταμός Her. когда река выходит из берегов;
ού πλήρεος έόντος του κύκλου Her. так как не было
полнолуния; τέσσερα ετεα πλήρεα Her. четыре полных года;
επειδή πλήρεις ήσαν αϊ νήες Thuc когда корабли были
укомплектованы; π. εστί θηεύμενος Her. он насмотрелся
вдоволь; 2) сплошь покрытый (λέπρας NT); 3)
преисполненный (δόλου NT); 4) полный, выданный сполна
(μισθός NT).
πληρο-φορέω 1) исполнять (διακονίαν ντ); pass.
исполняться, сбываться (ίνα τό κήρυγμα πληροφορηθή ντ);
2) полностью удостоверять: πληροφορηθείς NT вполне
уверенный; τα πεπληροφορημένα πράγματα NT вполне
достоверные события.