Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πλευστ:κώς
— 1327 —
πλήκτης
πλευστικώς в состоянии пригодном для плавания
(έν τη θαλάττη Arst.).
πλεύσω Poiyb. = πλεύσομαι.
Ι πλέω (/и/, πλεύσομαι и πλευσουμαι—поздн. πλεύσω,
aor. έπλευσα, pf. πέπλευκα; pass.: aor. έπλεύσθην, pf.
πέπλευσμαι) 1) плыть, плавать (Ίλιόθεν, ένί πόντω Нот.;
έν ναυσίν Xen.; άπό Λευκάδος Thuc.; έν τη θαλάττη Piat.):
ζέφυρου αύρα π. Aesch. плыть с западным ветром;
2) (= νέω Η) держаться на поверхности воды,
плавать: π. ελαφρώς Нот. (о сухом дереве) легко
держаться на поверхности воды; νήσος πλέουσα Her.
плавучий остров; ταις ναυσίν ευ πλεούσαις Xen. на
быстроходных кораблях; 3) (о морском путешествии)
совершать (στόλον τόνδε Soph.; πλουν Piut.); 4) проплывать на
кораблях (υγρά κέλευθα Нот.; την θάλατταν Xen.): το
πεπλευσμένον πέλαγος Xen. пройденная часть моря;
5) перен. протекать, идти: πάντα ήμΐν κατ' ορθόν πλει
Piat. всё у нас идёт на лад; 6) качаться,
балансировать: επλεον ολισθαίνοντες άμφοτέροις τοις ποσίν Poiyb.
скользя обеими ногами, они качались.
II πλέω пот. pL η к πλείων.
III πλέω gen. κ πλέως 1 и II.
πλέφ dat. sing, и пот. ρ Ι. κ πλέως.
Ι πλέων 2, gen. όνος = πλείων.
II πλέων, ούσα, ον pari, praes. κ πλέω Ι.
Ι πλέως, α, ων атт. = πλέος.
Π πλέως, α, ων = πλείων.
πληγή, дор. πλαγά (γα) ή 1) удар: πληγάς παίειν
(έμβάλλειν, έντείνεν) Xen., δούναι Dem., πάτασσε ι ν Piat.,
καταφέρειν Piut. наносить удары; πληγάς τύπτεσθαι
Arph. и λαβείν Thuc получать удары; πολλάς πληγάς
μαστιγουσθαι Piat. получать много ударов кнутом; πλη-
γαΐ στέρνων Soph. удары в грудь; πληγαί των οδόντων
Xen. удары (кабаньих) клыков; ου γενομένου τραύματος,
άλλα πληγής μόνον έξέθανε Piut. он умер не от раны,
а от одного лишь удара (ср. б); 2) перен. удар,
бедствие, несчастье (πληγαί βιότου Aesch.); 3) поражение,
разгром (λαβείν πολλάς πληγάς Poiyb.); 4) ушибленное
место: πληγείς αεί της πληγής εχεται ηοζοβ. Dem.
ушибленный всегда хватается за ушибленное место;
5) (= τραύμα, ср. 1) рана (π. της μαχαίρας NT): τελευ-
τήσαι έκ της πληγής του τραύματος Piat. умереть от
нанесённой раны; 6) укол, ужаление (της μελίττης
piut.); 7) физиол. толчок, раздражение: ή δι' ώτων π.
διοήιδορ,ένη piat. переданное через уши, т. е. слуховое
раздражение.
πληγήvac Inf. aor. 2 pass. κ πλήσσω.
πλέγμα, ατός τό 1) удар, ушиб soph.; 2) рана soph.,
Eur.; 3) укол, ужаление Arst.
^Μ^ος, 60ς τό 1) множество (χρυσού Piat.; πημάτων
AescfcJ: στρατού π. Her. многочисленное войско; ές π.
Thuc. во множестве; 2) большинство, основная часть,
главные силы (του στρατού Her.; της δυνάμεως Xen.): τό
π. έφτ$«ρίσαντο πολεμειν Thuc): ως πλήθει Piat. в
целом, вообще; ως έπί το π. piat. в большинстве случаев;
3) население (τήσδε γης Eur.; τής πόλεως NT); 4)
народные массы, народ (ές τό π. φέρειν τό κράτος Her.; ή
του πλήθους αρχή, δημοκρατία τουνομα κληθεϊσα Piat.):
εναντία τω ύμετέρω πλήθει πράττοντες Lys.
действующие во вред вашему народу; 5) количество, число,
численность (νεών Aesch.; πλήθει φοβερώτατος Thuc):
πλήθεϊ πολλοί Her. многочисленные; π. άνάριθμοι Aesch.
бесчисленные; π. ως δισχίλιοι Xen. числом около двух
тысяч; 6) размер(ы), т. е. объём или протяжение
(χώρας Xen.; της ουσίας Piat.): π. της ζημίας Thuc. мера
наказания; πλήθει πολλών μηνών Soph. по истечении многих
месяцев; δια χρόνου π. Thuc. в силу (большой)
давности.
πληθ·ύνω (ϋ) 1) увеличивать, (при)умножать (τον
σπόρον τινός NT); 2) pass. увеличиваться, умножаться,
прибывать или быть в изобилии (μετά τους τόκους ταις
γυναιξί ν τό γάλα πληθύνεται Arst.; έπληθύνετο ό αριθμός
NT); 3) med. быть полностью согласным или быть
полным решимости: ταύτην (sc. γνώμην) έπαινειν
πληθύνομαι Aesch. эту мысль я полностью одобряю; ενισπε
δ' ήμιν δήμου κρατούσα χειρ θ' δπη πληθύνεται Aesch.
скажи нам, что решила державная рука народа.
πληθ·ύς, ύος ή (пот. и асе. sing, ΰ; эп. dat. sing*
πληθυί) (= πλήθος) множество, масса (ανδρών Нот.;
της στρατιάς Piut.).
πληθ·ύ(0 (только praes., impf, и aor.) 1) быть
полным (νεκρών πλεθύει πέδον Eur.): πληθυούσης άγορής
Her. когда рыночная площадь полна (народу); *2)
увеличиваться, возрастать: πληθύοντος ημών του γένους
Piat. когда наш род разросся; 6 πληθύων λόγος Soph.
всеобщая (господствующая) молва; πληθύων χρόνος
Soph. долгое время или долгая жизнь; 3) (о реке)
прибывать, вздуваться, выступать из берегов, разливаться
(о Νείλος έπεάν πληθύη Her.); 4) изобиловать, быть
богатым: παισί π. soph. иметь много детей.
πλήθ·α>, дор. πλάθ-ω (α) (только praes., impf, и
pf.=s praes. πέπληθα) 1) наполняться или быть полным
(τινός Нот., Aesch. и τινί Theoer.): πλήθουσα σελήνη Нот.
полная луна; αγοράς πληθούσης Thuc, άγορα πληθούση
Piat. и άμφί άγοράν πλήθουσαν Xen. когда рыночная
площадь полна народом; 2) (о реке) прибывать:
πληθών ποταμός Нот. вздувшаяся река; 3) наполнять (κρη-
τήρα Anth.): πληθόμενος ρυτίδι Anth. покрытый
морщинами, морщинистый.
πληθώρη ή 1) наполнение: π. άγορής Her.
наполнение рыночной площади народом, т. е. самое людное
время дня (между 10 и 14 часами)', 2) (предельная)
полнота, насыщенность: εύπρηξίης ουκ εστί άνθρώποισι
π. Her. для людей нет полного благополучия.
Πληϊα- ион. = Πλεια-.
ΠληΣόνη ή Плейона (дочь Океана, мать Плеяд,
жена Атланта) Pind.
πλήκτης, ου adj. m 1) драчливый, задорный
(άνδρες πλήκται και μάχιμοι Piut.); 2) ударяющий в голову,
крепкий (οίνος Piut.); 3) жгучий, палящий (ήλιος Piut.).