Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πλείστον — 1325 — πλεονάζω
πλείστον и το πλείστον adv. больше всего, наиболее
(π. ανθρώπων κάκιστος Soph.): ως {тою. δτι, επί) π. Thuc.,
Хеп. как можно больше; ως έπι (τό) π. Thuc, Plut. как
можно больше или дальше; το π. του βίου Piat.
большая часть жизни; κατά δύο ή το π. τρεις NT по две
части или, самое большое, по три.
πλείστος 3 [superl. к πολύς] 1) самый
многочисленный, весьма многолюдный (όμιλος Нот.; όχλος NT);
2) величайший, крупнейший (γέρας Soph.): περί
πλείστου ποιεΐσθαι Хеп. и ήγεΐσθαι Thuc. очень высоко
ставить; 3) самый распространённый, наиболее
значительный (φιλοσοφία Piat.); 4) преобладающий: π. ειμί τη
γνώμη Her. я больше всего склоняюсь к этому
мнению; 5) наиболее продолжительный (χρόνος Piat.);
δ) наиболее отдалённый: οι δια πλείστου Thuc. самые
отдалённые. — См. тж. πλείστα и πλείστον.
Πλείστος ό Плист (река в Фокиде) Aesch.
Πλείστώναξ ό piut. = Πλειστοάνας.
ΙΊλείστωρος ό Плистор (фракийское божество) Her.
Ι πλείω ( = πλείονα) асе. т и pl. η κ πλείων.
II πλείω эп.-ион. = πλέω Ι.
πλείων 2, gen. όνος, πλέων 2, gen. όνος и πλέως,
πλέα, πλέων, gen. πλέω, πλέας, πλέω [сотраг. κ
πολύς) 1) более многочисленный, большой (στρατιή Her.;
ю/λος Хеп.): μάχεσθαι πλεόνεσσι Нот. сражаться с
численно превосходящим противником; οι πλείονες Нош. (οι
πλευνες Her.) большинство, тж. Her., Thuc. множество
людей, Arph. иногда усопшие, мертвецы: ες πλέονας οίκεΐν
Thuc управлять в интересах большинства; έτη γεγονώς
πλείω έβδομήκοντα Piat. будучи более семидесяти лет
от роду; ές πλεόνων ήλθε μετοικεσίην Anth. он вступил
в обитель мёртвых, т. е. умер; 2) более протяжённый,
более длинный (οδός Piat.); 3) более продолжительный,
•более долгий (χρόνος Her.): πλέων νύξ Нот. большая
часть ночи; 4) более значительный, более важный
(ουχί ή ψυχή πλεΐόν έστι της τροφής; NT): περί
πλείονος ποιεΐσθαι Хеп. ставить выше. — См. тж, πλέον и
πλείον.
πλεοών, ωνος ό круговорот времени, т. е. (полный)
год Hes.: έκ πολλού πλειώνος Anth. вследствие
преклонных лет.
πλέκος, εος τό плетёнка, корзинка Arph.
πλεκέω Arph. ν, /. = σπλεκόω.
πλεκτάνάω обвивать: πεπλεκτανημέναι δράκουσιν
Aesch. (Горгоны), обвитые змеями.
πλεκτάνη (α) ή 1) извив, кольцо (δφεων πλεκτάναι
Aesch.): π. καπνού Arph. клуб(ы) дыма; 2) вихрь (π. χει-
μάρροος Aesch.); 3) щупальце (ό πολύπους ως χερσί χρή-
ται ταις πλεκτάναις Arst.); 4) pl. сети, тенёта: των λόγων
πλεκτάναι Luc. полные соблазна речи.
πλεκτή ή 1) извив, кольцо (πλεκταί έχίδνης Aesch.);
2) верёвка, канат: πλεκταΐς σώμα κλέπτειν Eur. украдкой
спуститься по верёвке; 3) охотничья сеть Piat.
πλεκτική ή (sc. τέχνη) искусство переплетения
(основы и утка), т. е. ткачество Piat.
Ι πλεκτικός 3 1) касающийся плетения, ткацкий
(τέχναι Piat.); 2) цепляющийся Epicur. ар. Diog. L.
πλεκτός 3 [adj. ν erb. κ πλέκω] 1) плетёный (τάλα-
ρος Нот.; στέγαι Aesch.; κύτος Eur.); 2) витой, кручёный
(σειρή Нога.): πλεκτή Αιγύπτου παιδεία Eur. египетские
канаты; 3) '«сплетённый (στέφανος Eur.): άνθη πλεκτά
Aesch. гирлянды цветов. — См. тж. πλεκτή.
πλέκω (fut. πλέξω, aor, έπλεξα; pass.: fut. πλεχθή-
σομαι, aor. 1 έπλέχθην, aor. 2 έπλάκην с α и έπλέκην,
pf. πέπλεγμαι) 1) плести, сплетать (πλοκάμους Нош.;
στέφανον Pind., ντ; κράνεα πεπλαγμένα Her.); 2) вить,
крутить (πείσμα Нот.; κάλον Her.); 3) обвивать: περί
βρέτει πλεχθείς θέας Aesch. обхватив изваяние богини;
4) затевать, выдумывать, строить, подстраивать (δόλον
άμφί τινι Aesch.; μηχανάς Eur.); 5) составлять, слагать,
сочинять (λόγους Piat.; υμνον Pind.); 6) усложнять,
запутывать (οι μύθοι ο'ι μεν άπλοΐ οι δε πεπλεγμένοι
Arst.): πολλοί δε πλέξαντες ευ λύουσι κακώς Arst. многие
Ι (драматурги), хорошо составив завязку, плохо (её)
развязывают.
πλέξις, εως ή плетение, сплетание, тж. тканьё
Piat.
Ι πλέον пот. и асе. η к πλέος.
II πλέον, όνος η κ πλέων Ι.
III πλέον, πλειν и πλευν, тж. το πλέον adv. 1)
больше (π. ή είκοσι Хеп.; πλείν ή πέντε τάλαντα Dem.): πλειν
εξακόσιους Arph. свыше шестисот; πλειν ή μαίνομαι
Arph. я больше, чем безумствую, т. е. я вне себя от
восторга; το π. έχειν τινός Хеп. и π. τινός φέρεσθαι
Her. иметь преимущество, преобладать над кем-л.,
превосходить кого-л.; τί π. (έστι или γένοιτ' αν); Arph.,
Eur. что пользы?, к чему?; ουδέν π. Piat., Dem. ни к чему,
не к чему; ουδέν π. ποιήσετε Piat. вы ничего не
добьётесь; π. τι ποιήσαι Piat. чего-л. добиться; 2) сверх
того: προς τούτοισι έτι π. προσωρέγοντό οι Her. сверх
этого они ещё внушали ему (надежды).
IV πλέον и πλείον τό большая часть или
большинство (τινός Нот., Thuc): σε τώνδ' ές π. σέβω Soph.
я чту тебя больше, чем их.
πλεονάζω (pf, πεπλεόναχα или πεπλεόνακα) 1) быть
чрезмерным: δ μήτε πλεονάζει, μήτε ελλείπει Arst.
(серединой называется) то, что не является ни
избыточным, ни недостаточным; 2) иметь в избытке,
изобиловать (τινός Arst.); 3) (об уродствах) иметь лишнее число
членов (π. και κολοβά γίγνεσθαι Arst.); 4) выступать из
берегов, разливаться (πλεονάσας ό Νείλος Piut.); 5)
приходить во множестве или часто: πλεοναζούσης της
παρουσίας τών πρεσβευτών Poiyb. когда стало прибывать
множество послов; 6) приумножаться (έπλεόνασεν ή
αμαρτία ντ); 7) преисполнять (τινά άγαπή ντ); 8)
выходить за пределы разумного, предъявлять
непомерные требования Dem., isoer.; 9) становиться
высокомерным, зазнаваться (τή ευτυχία Thuc); 10)
преувеличивать: νομίζειν τι πλεονάζεσθαι Thuc. считать что-л.
I преувеличенным; 11) грам. вставлять ненужные слова,