Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πλάστης
— 1323 —
πλάτυνσος
себе (άθάνατόν τι ζώον Piat.); 5) выдумывать,
измышлять (ψευδή Xen.; προφάσεις Dem.): τι λόγους πλάττεις;
Dem. что ты выдумываешь?; δόξω πλάσας λέγειν Her.
подумают, что я сочиняю; πλάσασ&αι τον τρόπον τον
αύτου Lys. прикидываться другим, притворяться; ού πε-
πλασμένος ό κόμπος Aesch. это не пустые слова.
πλάστης, ου ό 1) ваятель, гончар или скульптор
(πλάσται εικόνων Piut.): δεινού πλαστού το έργον (sc.
εστίν) Piat. это дело искусного ваятеля; 2)
парикмахер Piut.
Ι πλάστιγξ, ион. πλήστογξ, ιγγος ή [πλάζω]
1) чашка весов (τιθέναι εις πλάστιγγας Piat.); 2) весы
(π. δικαία Anth.); 3) ярмо Eur.
II πλάστιγξ, ιγγος ή [πλήσσω] бич (χαλκήλατος π.
Aesch.).
πλαστική ή (sc. τέχνη) пластика, изобразительное
искусство Piat.» Arst.
πλαστικός 3 1) пластичный, податливый (γη τών
σωμάτων πλαστικωτάτη Piat.); 2) пластический, изобра^
зительный (τέχναι Piat.).
πλαστές 3 [adj. verb. κ πλάσσω] 1) вылепленный,
лепной (σκεύος Piat.; είκών Piut.); 2) подложный,
поддельный (γράμματα Piut.): π. πατρί Soph. не подлинный
сын отца, т. е. пасынок; 3) деланный, притворный,
мнимый (βακχεΤαι Eur.; φιλία Xen.; λόγοι NT); 4)
вымышленный, выдуманный (λόγος Her.).
πλάστρα τά серьги Arph.
πλαστώς вымышленно, облыжно (μη π., αλλ' δντως
Piat.).
πλάτα (λα) ή дор. = πλάτη.
πλάταγέω 1) хлопать, трещать, гудеть Theoer., Anth.:
έπλαταγεΰντο θύραι Anth. захлопнулись двери; 2) с
шумом ударять, бить (τύμπανα Anth.).
πλατάγή ή Трещотка Arst., Diod., Anth.
πλατάγημα, Λχος (τά) τό треск Theoer., Anth.
πλάταγώνιον τό «трескучка», лист мака или
анемоны (его клали на отверстие кулака левой руки и
с размаху ударяли по нему правой ладонью, от чего
он с треском разрывался, и если треск был громкий,
то это считалось благоприятным признаком для
влюблённого) Theoer.
Πλάταια ή, чаще Πλαταιαί (λα) αϊ Платеи (город
в южн. Беотии; здесь в 479 г. до н. э. греки одержали
важную победу над персидскими войсками Мардония)
Her., Thuc. etc.
Πλάταια-σι(ν) adv. в Платеях Thuc., Dem.
ΠλάτάΤδας, ä (Ι) о житель Платейского дема (в Си-
кионе) Anth.
Πλάταιεύς, έως ό (pl. Πλαταιεΐς, Πλαταιης, ион.
Πλαταιέες) платеец, житель города Платеи Her., Dem.,
Thuc, Arph.
Πλάταΐϊκά τά обстоятельства или время
Платейского сражения Her.
Πλάταΐϊκή ή (sc. χώρα) область города Платеи Piut.
Πλάταιϊκός 3 платейский Her.
Ι Πλαταίΐς, £8ος adj. f платейская Her.. Thuc.
Η Πλαταοΐς, Γδος ή Her. = Πλαταιΐκή.
πλάτάμ-ώδης 2 плоский, равнинный: τά πλαταμώδη
Arst. равнины или взморье.
πλάτάμών, ωνος ό 1) плоский камень, каменная
плаха (λείω έπι πλαταμώνι нн); 2) отлогий морской
берег, взморье (έρημαίοι πλαταμώνες Anth.); 3)
заливаемое во время наводнения место, пойма Poiyb.
πλατά νόστος (τά) ή нот., Her. = πλάτανος.
πλάτανος (λα) ή платан Arph., piat.
πλαταν-ώδης 2 подобный листу платана piut.
πλατέα ион. f к πλατύς.
Πλάτεα ή Платия (остров у берегов Ливии) Her.
Ι πλατεία / к πλατύς.
II πλατεία ή 1) (sc. χειρ) ладонь Arph.; 2) (sc. οδός)
улица Xen. etc.
πλατειάζω, дор. πλάτειάσδω произносить широко
раскрытым ртом, т. е. с дорическим акцентом Theoer.
πλάτειον τό пластинка, табличка, дощечка Poiyb.
πλάτη, дор. πλάτα (λα) ή 1) доел, лопасть весла,
перен. весло Aesch., Soph.: ούρίω πλάτη κατηγόμην Soph.
я счастливо приплыл; ναυτίλω πλάτη Soph., Eur. на
корабле, по морю; πλάτη φυγείν Eur. бежать на корабле;
2) анат. пластинчатый орган (сплющенный хвост,
плавник, ласт, перепонка и т. п.) Arst.; 3) писчая табличка,
страница (αϊ Σιμωνιδα πλάται Anth.).
πλατίον adv. дор. = πλησίον Ι.
πλατις, ιδος ή супруга, жена Arph.
*πλατός 3 [adj. verb. κ πελάω] к которому можно
приблизиться: ού πλατά φυσιάματα Aesch. ядовитое
дыхание (Горгон).
πλάτος, εος (ά) τό ширина Her., Arph. etc.: έν μήκει
και βάθει και πλάτει Piat. в длину, в глубину и в
ширину; τό π. Xen. и κατά τό π. Arst. в ширину.
πλατέω делать широким, придавать форму лопасти
(весла): κωπέες πλατοόμενοι Arph. превращаемые в вёсла
брусья.
πλάττω атт.= πλάσσω.
Ι πλατύ η к πλατύς.
II πλατύ τό открытое место, равнина Xen.
III πλατύ adv. широко, т. е. раскатисто, громко
(καταχρέμψασθαι Arph.).
πλατύ- в сложн. словах = πλατύς.
πλατυ-γάστωρ 2, gen. ορός с широким брюшком
(γένος τών μελιττών Arst.).
πλατύγίζω плескать веслом или хлопать крыльями
по воде, перен. молоть языком Arph.
πλατύ-γλωττος 2 с широким языком Arst.
πλατύ-κερκος 2 широкохвостый (οίες Arst.).
πλάτυ-λεσχής, ου ό неутомимый болтун Anth.
πλάτύ-λογχος 2 (υ) с широким остриём (ακόντια
Arph.).
πλάτυνες, εως (ά) ή расширение: πλείονος
γενέσθαι πλατύνσεως Arst. увеличиться в объёме,
расшириться.