Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πλάν
1322
πλάσσω
πλάν (α) дор. = πλην Ι и II.
πλανάτάς, ου (να) ό дор. = πλανήτης.
πλανάω, ноя. πλάνέω 1) заставлять блуждать,
уводить в сторону, сбивать с пути или с толку (xtva Her.
etc.): ίπποι πλανόωνται ανά δρόμον Нот. кони мечутся
по ристалищу; π. τίνα άνά τάν παραλίαν ψάμμον Aesch.
кружить кого-л. по песчаным взморьям; pass.
блуждать, скитаться, плутать (εις πολλάς πόλεις Lys.; τήνδε
χθόνα Eur.; πολλούς ελιγμούς π. Xen.; π. και άπορειν
Piat.): π. έν τω λόγω Неп говорить сбивчиво; από του
προτεθέντος λόγου πεπλανήμεθα Piat. мы отклонились
от стоящего перед нами вопроса; οι λόγοι πλανώμενοι
Хеп. путаные речи; π. καιρού Pind. упускать удобный
случай; ενύπνια τα εις ανθρώπους πεπλανημένα Her.
посещающие людей сновидения; π. έν τοΐσι λόγοισι τί
έθέλει το έπος είναι Her. теряться в догадках
относительно того, что означают эти слова; 2) вводить в
заблуждение: αρ' εστίν; ар' ουκ εστίν; ή γνώμη πλάνα;
Soph. так это или не так, или мысль путает (меня)?;
πλανώντες και πλανόμενοι NT вводя в заблуждение и
(сами) заблуждаясь; πεπλανημένην έχειν την διάνοιαν
leoer. обезуметь.
πλάνέονται ион. 3 л. ρl. praes. pass. κ πλανάω.
πλανέω ион. = πλανάω.
πλάνη (α) ή 1) блуждание, скитание,
странствование (πολόπλανοι πλάναι Aeseh.); 2) отклонение,
отступление (ή π. του λόγου Piat.); 3) заблуждение, ошибка
(π. και άνοια Piat.): ή π. της δψεως Piat. обман зрения;
4) неопределённость, неустойчивость: διαφορά και π.
(των καλών) Arst. многообразие и шаткость
(представлений) прекрасного; 5) обольщение (μισθού NT);
6) обман (και εσται ή έσχατη π. χειρών της πρώτης NT).
πλάνημα, ατός (αν) το 1) блуждание, скитание
Aesch.; 2) спутанность, смятение (ψυχής Soph.).
Ι πλάνης, ητος (ά) ad]. 1) бродячий, скитальческий
(βίος Piut.); 2) странствующий, блуждающий (αστέρες
Arst., Plut.).
II πλάνης, ητος ό 1) странник Soph., Eur.; 2) планета
Arst.
πλανησί-εδρος 2 блуждающий, подвижной Arst.
πλάνησες, εως (ά) ή 1) рассеяние или блуждание
(π. τών νεών έν τω σκότει Thuc); 2) заблуждение,
ошибка Sext.
πλανήτης, дор. πλάνάτας, ου (να) xen., piat., soph.,
Eur. etc. = πλάνης I и II.
Πλάνητ&άδης, ου (άδ) ό Планетиад,
«Странствующий» (прозвище кинического философа Дидима) Piut.
πλανητικός 3 странствующий, перемещающийся,
подвижной (τα υγρά Arst.).*
πλάνητος 3 1) странствующий, блуждающий (κατά
πόλεις Piat.): άστρα πλανητά Piat. блуждающие небесные
тела, т. е. планеты; 2) шаткий, неустойчивый (πάθη
Plut.).
πλάνίος (ά) ό странник, скиталец: πλανίων άβιος
βίος Anth. ужасная жизнь скитальцев.
πλαν-όδιος 3 (α по метрик, соображениям)
странствующий, бродящий (π. δια χώρον нн).
Ι πλάνος 2 (ά) 1) блуждающий, переменчивый,
непостоянный (ποικίλον και πλάνον πράγμα Men.); 2)
вводящий в заблуждение, завлекающий, обманчивый (έδωδή
Theoer.; εΐδαρ αγκίστρου Anth.).
II πλάνος ό 1) блуждание, скитание, странствие Soph.,
Eur.; 2) колебание, шатание (φροντίδος πλάνοι Soph.): (ή
νόσος) ήκει πλάνοις Soph. болезнь находит приступами;
κερκίδος πλάνοι Eur. качание ткацкого челнока; 3)
отклонение, отступление Piat.; 4) обманщик NT.
πλάνο-στΐβής 2 по которому проходят в скитаниях
(χθων Aesch.).
πλάνο-τρόπος 2 отклоняющий заблуждения,
разъясняющий Anth.
πλανύττω бродить, блуждать Arph.
πλάξ, πλακός ή 1) плоскость, равнина (ηπείρου π.
Aesch.): πλάκες ορέων Eur. нагорья; πόντου π. Pind.
поверхность моря; αίθερία π. Eur. воздушные пространства;
νεκρών π. Soph. и πλάκες Aesch. равнина мертвецов, т. е.
подземное царство; 2) плита (λίθων πλάκες Luc; ύπό
πλακι τετάφθαι Anth.); 3) верхняя площадка: πυργώδης
π. Soph. вершина башни; π. Σουνίου Soph. вершина Су-
нийского мыса; 4) анат. (гладкая) пластинка, щиток
Arst.; 5) лепёшка (κόπτης πλάκες Anth.); 6) скрижаль
(έγεγραμμένον έν πλαξί λιθίναις ντ): αϊ πλάκες τη;
διαθήκης NT скрижали завета.
πλαξα дор. aor. κ πλήσσω.
πλάξςππος 2 дор. = πλήξιππος.
πλαξις, εως ή дор. = πλήξις.
πλάσαο in f. aor. κ πλάσσω.
πλάσις, εως (ά) ή 1) образование, формирование
(του εμβρύου Arst.; της φωνής Piut.); 2) придумывание,,
измышление: ή περί τα είδη π. Arst. выдуманность
(метафизических) идей (у Спевсиппа).
πλάσμα, ατός τό 1) лепное изображение, изваяние
(π. κήρινον Piat.); 2) подделка, подлог (π. δλον ή διαθήκη
Dem.); 3) вымысел (άλογος και πλάσματι όμοιος Arst.);
4) деланность, притворство, манерность (το π. και μα-
λακόν Piut.).
ϊ πλασμάτίας, ου ad], т выдуманный, вымышленный
(άτοπος και π. ό λόγος Arst.).
Η πλασματίας, ου ό выдумщик piut.
πλασματ-ώδης 2 вымышленный, выдуманный,
воображаемый Arst., Plut.
πλάσσω, amm. πλάττω (fut. πλάσω, aor. έπλασα —
поэт. тж. έπλασσα и πλάσσα, pf. πέπλάκα; pass.: aor.
έπλάσθην, pf. πέπλασμαι) 1) лепить (έκ κηρου Piat.; την
ύδρίαν Arph.; άγγειον Arst.): κήρινα μιμήματα πεπλασ-
μένα Piat. вылепленные из воска изображения; οι πλάτ-
τοντες Dem. гончары; 2) отливать (σχήματα έκ χρυσού
Piat.); 3) формировать, образовывать (τάς ψυχάς τοις μύ-
θοις, τους νόμους τω λόγω Piat.): τό στόμα π. Piat.
складывать губы (доел, рот) (для произнесении какого-л.
звука)] 4) строить в воображении, воображать, представлять