Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πιπω
— 1319 —
rctorxov
попасть глубоко в западню; π. ές δάκρυα Her. залиться
слезами; 9) выпадать (на долю), складываться,
случаться, оказываться: ό κλήρος πίπτει τινί или παρά τίνα
Piat. и έπί τίνα NT жребий выпадает кому-л., падает
на кого-л.; ευ πίπτουσιν κύβοι Soph. кости выпадают
хорошо, т. е. обстоятельства складываются
благоприятно; τα ευ πεσόντα Aesch. удачи; προς τα πεπτωκότα
Piat. смотря по сложившимся обстоятельствам; έν άλα-
θεία π. Pind. оказываться верным; ώτακουστεΐν, δκη
πεσέεται τα πρήγματα Her. напряжённо выжидать, как
сложатся дела; 10) совпадать, приходиться (ταύτα εις
την προτέραν επεσεν 'Ολυμπιάδα Poiyb.); 11) подпадать,
относиться (εις γένη ταΰτα, ύπδ παραγγελίαν ούδεμίαν
Arst.); 12) ошибаться:, τούτου έχόμενος, ηγούμαι ουκ αν
ποτέ πεσεΐν Piat. полагаю, что, придерживаясь этого, я
никогда не ошибусь; 13) пропадать, исчезать (εύκοπώ-
τερόν έστι τον ούρανόν και τήν γήν παρελθεΐν ή του
νόμου μίαν κεραίαν πεσειν NT).
πΐπώ, ους ή Arst. = πίπος.
Πιραεις οι жители дема Пира (в Мегариде) Piut.
πίρωμις ό (егип.) Her. = καλός κάγαθός.
ΠΙσα, дор. Πίσχ ή Писа (город в Элиде на р.
Алфей) Her., Eur., Pind.
ΠοσαΓον τό Писей (гора в Беотии) Piut.
I Πϊσαιος 3 писанский Anth.
II Πϊσαΐος ό житель Писы Luc.
Πϊσάτης, ου (α) ό Pind., Anth. = ΠισαΤος II.
Πίσάτις, ΐδος adj. f писанская Pind.
Πίση-θ·εν adv. из Писы Anth.
Πΐσίδαο, ών (σΐ) οι жители Писидии Xen., piut.
Πΐσΐδί« ή Писидия (область в южн. части М. Азии)
?olyb. etc.
πισινός 3 (πι) гороховый (ετνος Arph.).
πίσος и πΐσός о предполож. горох Arph.
πΐσος, εος τό (только пот. и асе. pl. πίσεα) луг
Нот., НН.
πίσσα, атт. πίττα ή смола Нот., Aesch., Her.: μελάν-
τερος ήύτε π. Нот. чёрный как смола; άρτι μυς πίττης
γεύεται погов. Dem. и вот мышь вкушает смолу, т. е.
наступают чёрные дни.
πισσ-ήρης 2 чёрный как смола (κηκίς Aesch.).
πίσσΐνος, атт. πίττινος 3 1) осмолённый (κάδος
Arph.); 2) чёрный как смола (δρόσος Luc).
πισσίτης, ου (σι) adj. т смолистый (οίνος Piut.).
π^σσό-κηρος ό смолистый воск Arst.
πισσο-κώνητος 2 смоляной (πυρ Arph.).
πισσο-τρόφος 2 образующий смолу, смолистый (φυτά
Piut.).
πισσόω, атт. ποττόω 1) обмазывать смолой (для
снятия формы): πιττούμενος στέρνον τε καΙ μετάφρενον
Luc. (статуя), обмазанная смолой со стороны как груди,
так и спины; 2) (с помощью смолистых веществ)
удалять волосы: πεπιττωμένος τα σκέλη Luc. с
уничтоженными на ногах волосами.
πίσσυγγος ό ν. Ι. = πίσυγγος.
*πισσ-ώδης, атт. πιττώδης 2 похожий на смолу,
смолистый Arst.
*π&σσωτής, атт. πιττωτής, ου ό удаляющий
волосы, уничтожающий растительность на теле Luc.
πίστευμα, ατός τό залог верности (Aesch. — ν. Ι. πίσ-
τωμα).
ποστευτικός 3 1) внушающий доверие,
убедительный (πειθώ Piat.); 2) доверчивый Arst.
ποστευτικώς доверчиво, уверенно: π. εχειν τινί
Piat. быть уверенным в чём-л.
πιστεύω 1) верить, доверять(ся) (θεών θεσφάτοισιν
Aesch.; λόγοις Eur., Piut.; τη ακοή, έπί πασιν οις έλάλησαν
NT): π. τι αληθές είναι Piat. верить в истинность чего-л.;
άξιος πιστεύεσθαι Piat. заслуживающий доверия; έπι-
στευόμην υπό Λακεδαιμονίων Хеп. я пользовался
доверием у лакедемонян; παρά Διός αύτοις οι νόμοι πεπι-
στευμένοι ήσαν γεγονέναι Piat. у них (т. е. критян)
верили, что их законы произошли от Зевса; 2) вверять,
поручать (τον εαυτού βίον τινί Men.): τήν άρχην πεπι-
στευμένος Piat. облечённый высшей властью; πιστευθή-
ναί τι или τίνος παρά или ύπό τίνος Poiyb. быть
поставленным во главе чего-л. кем-л.; 3) верить, вверять
(τω θεω и εις τον θεόν, έν τω εύαγγελίω ντ).
ποστοκός 3 1) убедительный (λόγοι Xen.; ρήτωρ Piat.);
2) настоящий, чистый (νάρδος NT).
πιστικώς верно: π. εχειν προς τίνα Piut. сохранять
верность кому-л.
πίστις, εως, ион. ιος ή (ион. dat. πίστϊ, ион. асе.
pl. πίστϊς) 1) вера, доверие: πίστιν εχειν или φέρειν
τινί Soph. доверять кому-л.; 2) вера, кредит (εις πίστιν
διδόναι τί τινι Dem.): π. τοσούτων χρημάτων εστί τινι
παρά τινι Dem. кто-л. имеет у кого-л. кредит на такую
сумму; 3) вера, убеждённость: π. θεών Eur. вера в
богов; σωφροσύνης πίστιν εχειν περί τίνος Dem. быть
убеждённым в чьём-л. благородстве; 4) вера, верность
(άνάκτι Aesch.); 5) залог верности, ручательство,
честное слово (πίστιν και δρκια ποιεισθαι Her.): εμβαλλε
χειρός πίστιν Soph. дай руку в подтверждение верности
(твоих слов); πίστιν δούναι και λαβείν Хеп. дать
взаимную клятву верности; πίστιν (κατα)λαβεΐν Her. обязать
честным словом; 6) вера, вероисповедание (τήν πρώτην
πίστιν άθετήσαι ντ); 7) уверение, подтверждение,
доказательство: τούτο ουκ όλίγης παραμυθίας δειται και
πίστεως Piat. это требует серьёзного разъяснения и
доказательства; π. έκ της επαγωγής Arst. индуктивное
доказательство; 8) поручение, миссия (πίστιν έγχειρί-
ζειν τινί Poiyb.).
π6στόν τό 1) верность, честность, добросовестность:
τό π. της πολιτείας και ομιλίας Thuc. добросовестность
как в общественных, так и в частных отношениях;
2) хранящий верность, преданная душа: πιστά πιστών
Aesch. вернейшие из верных; 3) залог, ручательство,
честное слово: πιστά δούναι και λαβείν Хеп. поклясться
друг другу; τό π. της αληθείας νέμε ι ν Soph. ручаться
в истинности; 4) вера, доверие: μετά του πιστού της