Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Πηλιωτίς
1314 —
Щ№
Πηλιώτος, ϊδος ad), f Eur. = Πηλιάς.
Πηλο-βάτης, ου (α) ό Пелобат, «Болотоход» (имя
лягушки) Batr.
πηλο-δομέω лепить из грязи, строить из глины
(χελιδών πηλοδομει θάλαμον Anth.).
πηλό-δομος 2 построенный из глины, глинобитный
(τοίχοι Anth.).
πηλόομαι попасть в грязь, вываляться в грязи Piut.,
Luc.
πηλο-πλάθ^ς (α) ό горшечник, гончар Luc
πηλό-πλαστος 2 созданный из глины, т. е. из праха
(σπέρμα Aesch.).
πηλός ό 1) глина (π. ό των πλινθουργών piat.);
2) грязь, слякоть: κάσις πηλού Aesch. = κόνις; ολέθριος π.
Aesch. топь, трясина; 3) гуща, (винный) отстой Soph.:
βρομιώδης π. Anth. Бромиева гуща, т. е. вино.
πηλουργός ό Luc. = πηλοπλάθος.
Πηλούσοον τό Пелусий (1. вост. рукав Нильской
дельты Her.; 2. город в устье Пелусия Her.).
Ι Πηλούσοος 3 пелусийский Her.
II Πηλούσίος ό Пелусий (сын Осириса, именем
которого, по преданию, был назван г. Пелусий) Piut.
Πηλουσ&ώτης, ου ό житель Пелусия Luc.
πηλο-φορέω носить глину Arph.
πηλό-χΰτος 2 слепленный из глины (χελιδόνος
θάλαμοι Anth.).
πήλυο эол. sappho = τηλε Ι и II.
πηλ-ώδης 2 1) глинистый (το έλος Thuc); 2)
илистый, грязный (ύδωρ Piat.).
πηλούς, εως ή валяние в грязи piut.
πήμΛ, ατός τό 1) беда, бедствие, несчастье,
страдание: π. δόης Нот. тяжёлое бедствие; πήματα έπι πή-
μασι Soph. несчастья за несчастьями; πημάτων έξω πόδα
έχειν Aesch. выбраться из бед; 2) перен. бич, гроза (π.
Τρωσί, sc. 'Αχιλλέας Нош.; Κρέων δέ σοι π. ουδέν, αλλ'
αυτός συ σοι Soph.).
πημαίνω (fut. πημανώ — ион. πημανέω, aor. έπήμη-
να; fut. med. πημανοΰμαι; aor. pass. έπημάνθην) 1)
причинять вред, вредить (π. Τρώας τε και Έκτορα Нот.):
ει τις τινά τι πημαινει Piat. если кто-л. кому-л.
причиняет какой-л. вред; 2) разорять (την γην Her.); 3)
повреждать, портить: ουδέ τις οδν μοι νηών πημάνθη Нот.
и ни один из моих кораблей не пострадал; ει γαρ
ποιήσεις, ίσθι πημανούμενος Soph. если же ты (это)
сделаешь, знай, что поплатишься; 4) нарушать: όπερ όρκια
π. Нот. нарушать клятвы.
πημονή ή 1) Trag., Thuc. = πημα; 2) оскорбительное
слово, обида (πημονάς έρεΐν Soph.).
πημοσύνη (υ) ή Aesch., Eur. = πημονή, πημα.
Πηνειός, дор. Πηνεϊός ό Пеней (главная река
Фессалии, впадающая в Термейский залив) Нот., нн etc.
Πηνελόπα, ας ή дор. = Πηνελόπεια.
Πηνελόπεια, дор. Πηνελόπα, ας ή Пенелопа (дочь
Икария и Перибеи, жена Одиссея) Нот., Her., Arph.
Πηνελόπη ή Anth. = Πηνελόπεια.
πηνέλοψ, дор. πανέλοψ, οπός ό зоол. чирок
(разновидность Anas Penelope) Arph., Arst.
πήνη ή 1) нить утка, pl. ткань (πηναι άνθόκροκοι
Eur.); 2) веретено Anth.
πηνήκη, υ. Ι. πηνίκη ή парик Arph., Luc.
πηνίζομαι, дор. πανίσδομβ«, мотать пряжу или
ткать Theoer.
πηνέκα adv. interr. 1) какое время дня (ночи),
который час: π. μάλιστα; Piat. или πηνίκ' εστί της
ημέρας; Arph. который, собственно, час?; 2) ( = πότε) когда:
π. παύσεται; Luc. когда (это) кончится?
πηνίκη ή ν. Ι. = πηνήκη.
πηνίο ν, дор. πανί© ν τό 1) ткацкое веретено или
челнок Нот., Anth.; 2) бабочка пяденица Arst.
πήνισμα, ατός τό намотанная пряжа Arph., Anth.
πηνίτος, дор. πανΐτις, ΐδος ή пряха Anth.
πήξασθ·«& inf. aor. med. κ πήγνυμι.
πηξίς, εως ή 1) скрепление, сколачивание (των θυ-
ρωμάτων Piat.); 2) отвердевание, уплотнение, сгущение
(π. και διάχυσις Arst.); 3) замерзание (π. και ζέσις Arst);
4) свёртывание (γάλακτος Diod.).
πηές, дор. παός ό родственник по жене или мужу,
свойственник Нот., Hes.
πήρα, ион. πήρη ή (дорожная) сума, сумка,
котомка Нот., Arph. etc.
Πήρεια, ион. Πηρείη ή Перия (область в
Фессалии) Нот.
πήρη ή ион. = πήρα.
πηρίδιον (ΐδ) τό сумочка Arph.
πηρό-δετος 2 служащий для подвязывания или
перевязывания сумы (Ιμάς Anth.).
πηρο-μελής 2 увечный Diog. l.
πηρός 3 1) слепой Нот.; 2) увечный (π. γυιοις Anth.);
3) перен. бессильный, немощный (οι λογισμοί Luc).
πηρέω увечить, калечить (τινά Arph., Arst.): την
χείρα πεπηρωμένος Dem. с повреждённой рукой; πηρουσθαι
τους οφθαλμούς Arst. терять зрение; τό πηρωθέν Arst.
увечье, повреждение; ό μη πεπηρωμένος προς άρετήν
Arst. не лишённый добродетели.
πήρωμα, ατός τό 1) увечное существо, урод Arst.;
2) отклонение от нормы, ненормальность Arst.
πήρωσ&ς, εως ή увечье, физический недостаток
piat., Arst.: π. των οφθαλμών Luc, Piut. слепота; π. της
άκοης Piut. глухота.
πησ&ς, εως ή sext. = πεΐσις.
πήσομαι поздн. ( = πείσομαι) fut. κ πάσχω.
πήσσω, amm. πήττω sext. = πήγνυμι.
πηχθ·εν эп. ( = έπήχθησαν) 3 л. ρί. aor. pass. κ
πήγνυμι.
πηχυαίος 3 размером в один пехий (локоть) Кег..
Piat., Polyb., Sext.
πηχύνομαο (ϋ) заключать в объятия, обнимать
(τίνα χέρεσσιν Anth.).
πηχυς, εως, ион. εος ό (gen. pl. πήχεων, πήχεων
и πηχών) 1) предплечье (τα των βραχιόνων όστα και τα