Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πέσημα
— 1310 —
πετηνές
πέσημα, ατός τό 1) падение (εκ δίφρου Eur.): θανά-
ot|xov π. Soph. насильственная смерть, убийство; π. δι-
κειν Eur. пасть; 2) гибель (ανδρών πεσήματα Aesch.);
3) упавшее: το ουρανού π. Eur. упавшее с неба, т. е.
палладий; πεσήματα νεκρών Eur. мертвецы.
πέσος, εος τό труп, мертвец Eur.
πεσοΰμαι fut. κ πίπτω.
πεσσά τά Soph. pl. κ πεσσός.
πεσσεία, amm. πεττεία ή игра в шашки Piat., Soph.
πεσσέμεν эп. inf. κ πέσσω.
πεσσευτής, шт. πεττευτής, ου ό игрок в шашки
Plat., Polyb.
πεσσευτικά, amm. πεττευτικά τά игра в шашки piat.
πεσσευτική, amm. πεττευτοκή ή искусство игры
в шашки Piat.
πεσσευτικόν, amm. πεττευτικόν τό Piat. = πεσσευ-
τικά.
πεσσευτικός, шт. πεττευτοκός о игрок в шашки
Plat.
πεσσεύω, amm. πεττεύω играть в шашки piat.
Πεσσινόεις, όεντος, стяж. Πεσσινους, οΰντος ή
Пессинунт (город в юго-зап. Галатии, главный центр
культа Кибелы) Polyb., Plut., Anth.
Πεσσονούντιος 3 пессинунтский piut.
Πεσσονους, ουντος ή стяж. = Πεσσινόεις.
πέσσοον, amm. πέττοον τό Piut. = πεσσεία.
πεσσό-νομέω доел, играть в шашки, перен.
распоряжаться, управлять: στασίαρχος τάδε πεσσονο{χών Aesch.
возглавляющий (всё) это вождь.
πεσσός, amm. πεττές ό (только pl.) 1) игральная
костяшка, шашка Нот., Pind., Piat.: ή τών πεσσών παιγ-
νιη Her. игра в шашки; έν πεττοΐς και κύβοις διημε-
ρεύειν piut. проводить дни за игрой в шашки и в кости;
πεττών δίκην δευρο κάκεΤ μετατιθέναι τι Piut.
передвигать что-л. взад и вперёд словно шашки; 2) шашечница:
πεσσά (пот. pl.) πεντέγραμμα Soph. пятилинейная
шашечница (т. е. разделённая пятью горизонтальными и
пятью вертикальными линиями на 36 квадратов)]
3) место для игры в шашки, игорный дом (πεσσούς
προσελθειν Eur.).
πέσσω, amm. πέττω, Arst. πέπτω (fut. πέψω, aor.
επεψα, эп. inf. πεσσέμεν; pass:. aor. έπέφθην, pf. πέπεμ-
μαι, inf.pf. πεπέφθαι; ad], verb. πεπτός) 1) приводить к
созреванию, делать спелым (sc. τους καρπούς Нот.); 2) печь,
выпекать (σιτία Her.): άρτος ευ πεπεμμένος Arph. хорошо
выпеченный хлеб; πέσσεσθαι πέμμ,ατα Her. печь себе
пироги; 3) варить: τά μεν πέψαντες, τά δε μάξαντες
Piat. варящие одно и пекущие другое; 4) смягчать,
делать тёплым (τον αέρα Arst.); 5) переваривать (κατερ-
γάζεσθαι και π. Piut.): τό πεφθέν Arst. переваренная
пища; 6) перен. носить в душе, переживать,
испытывать (χόλον, κήδεα Нот.): βέλος π. Нот. страдать от
раны или лечить рану; 7) наслаждаться (γέρα Нот.):
αιώνα π. Pind. наслаждаться (счастливой) жизнью,
благоденствовать.
πέσω aor. 2 conjct. /с.πίπτω.
πετάλοσμός ό петализм (в Сицилии, голосование
об изгнании из страны, когда голоса подавались на
пальмовых листьях; ср. όστρακισμός) Diod.
πέτάλον, ион. πέτηλον τό 1) лист (δενδρέων έν
πετάλοισι нот.; κιττου π. Xen.); 2) цветок (λειμώνων
πέταλα Anth.): ρόδεα πέταλα Eur. розы; 3) вотивный лист
(ср. πεταλισμός), голос (за или против) Pind.; 4)
металлическая пластинка, бляшка: κεχρυσώμένος πετάλοις το
στήθος Luc. с грудью, украшенной золотыми пластинками;
5) ответвление, т. е. источник (Ωκεανού πέταλα Pind.).
πέτάλος, ион. πέτηλος 3 распростёртый, широкий:
πέταλαι μάκωνες Anth. широкие поля мака.
πέταμα& Pind. (только /?ΓΛ£$.) = πέτομαι.
πετάννϋμι (fut. πετάσω — amm. πετώ, aor. έπέ-
τασα — эп. πέτάσα и πέτασσα; pass.: aor. έπετάσθην —
эп. πετάσθην, pf. πεπέτασμαι и πέπταμαι) 1)
распростирать, развёртывать, распускать (ιστία Нот.); 2)
расстилать (ειματα παρά θΐν' αλός Нот.): άμφί δε πέπλοι
πέπτανται Нот. вокруг (колесниц) разостланы
покрывала; 3) простирать (άμφω χεΐρε έτάροισι Нот.); 4)
распространять: πέπτατο δ' αυγή ήελίου Нот. разлито было
солнечное сияние; 5) распахивать, растворять (πύλαι
πεπταμέναι Нот.); 6) развлекать, развеселять, оживлять
(θυμόν τίνος Нот.).
πετάομαο Arst., Anth. = πέτομαι.
πετάσαο inf. aor. κ πετάννυμι.
πετασθ·ε£ς, εΐσα, έν pari. aor. pass. κ πετάννυμι.
πέτασμα, ατός τό 1) подстилка, покрывало, ковёр
(πέδον στρωννύναι — ν. Ι. στορνύναι — πετάσμασιν Aesch.);
2) распускание: το π. τών πλεκτανών Arst. распущенные
щупальца (полипа).
πέτασος ό 1) петас (широкополая шляпа, преимущ*
у фессалийских пастухов и охотников) Anth.; 2) перен.
навес Varro, Plin.
πεταυρισμός ό доел, хождение по канату, перен.
головоломные прыжки (ό της τύχης π. Piut.).
πεταυριστής, ου ό доел, канатоходец, акробат,
перен. прыгун Plin.
πέταυρον и πέτευρον τό 1) насест Arph., Theoer.;
2) помост, ПОДМОСТКИ Polyb.
πεταχνόομαο наполняться вином, напиваться Arph.
πετεεινός 3 Anth. == πετεινός.
πετεηνόν τό птица Нот.
πετεηνός 3 крылатый, пернатый (όρνιθες Нот,;
γύπες Eur.).
πετεινό ν τό Her. = πετεηνόν.
πετεονός 3 amm., NT = πετεηνός.
πέτευρον τό = πέταυρον.
Πετεών, ώνος ή Петеон (город в Беотии) нот.
Πετεώς, εώ, эп. εώο ό Петеой (сын Орнея, отец
Менестея, миф. царь Афин, бежавший от Эгея в Фо-
киду) Нот., Arst., Plut.
πετηλ- ион. = πεταλ-.
πετηνός 3 Aesch., Eur. = πετεινός.