Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
περίχαυνος
— 1308 —
περόνΐ}
περί-χαυνος 2 кичливый или крикливый (περίχαυνα
βρυάζειν Aesch.).
περο-χεολόω окружать, оправлять (σιδήρω Xen.).
περί-χειρον τό браслет (χρυσοΐς περιχειροις κατα-
κεκοσμημένος Polyb.).
περιχεύω зл. = περιχέω.
περ&-χέω, эп. περοχεύω (дог. 7 περιέχεα — эп. πε-
ριχευα; /?äss.: лог. περιεχύθην с υ, /?/. περικέχυμαι)
1) разливать кругом, выливать (τινι, sc. ύδωρ Diog. L.):
Ιλαίω π. Luc. обливать оливковым маслом; 2)
покрывать кругом, окружать: π. τινι ήέρα Нот. окутать
кого-л. туманом; χρυσον κέρασιν π. Нот. покрыть рог
болотом; ώς δ' δτε τις χρυσόν περιχεύεται (conjct. =
περιχεύηται) άργύρω Нот. как если бы кто-л. покрыл
золотом или позолотил серебро; οι περικεχυμένοι τινι
Piat. толпящиеся вокруг кого-л.; χέραδος περιχεύας Нот.
васыпав песком; τα όστέα περικεχυμένα Her. наваленные
в кучу кости; 3) охватывать, обнимать: περιχυθείς
αύτω Luc. обняв его; περί δ' άμβρόσιος κέχυθ' ύπνος
Нот. вокруг витал безмятежный сон.
περί-χθ-ων, όνος и περίχθ·ων, όνος ad],
опоясывающий землю (Ωκεανός Anth.).
περο-χορεύω плясать кругом, носиться в пляске
вокруг (έκεΐσε και το δευρο Eur.; π. τον βωμόν Luc).
περί-χροστος 2 обмазанный piut.
περ&-χρίω (Ιω) обмазывать (ύάλω Luc).
περ£-χρϋσος 2 весь покрытый золотом,
раззолоченный (πορφυρούς ή π. Luc).
περο-χρϋσό(ι> покрывать кругом золотом, оправлять
в золото (εσωθέν τι Her.).
περο-χώννϋ[Κ окружать землёй, окучивать (τάς
αμπέλους Diod.).
περο-χώομαΐ (эп. aor. περιχωσάμην) сильно
гневаться, сердиться: π. τινι τίνος Нот. гневаться на
кого-л. из-за кого(чего)-л.
περι-χωρέω 1) обходить кругом, совершать обход
Arph.; 2) обходить (την Ελλάδα Diog. L.); 3) переходить:
'ή βασιληΐη περιχωρέοι ές Δαρεΐον Her. (Кир получил
предсказание), что царская власть перейдёт к Дарию.
περί-χωροι οι окрестные народы, соседи Dem., piut.
περί-χωρος ή (sc. γη) окрестная область,
окрестности (δλη ή π. της Γαλιλαίας ντ).
περο-ψάω обтирать, вытирать (τώφθαλμιδίω, τα
βλέφαρα Arph.).
περί-ψημα, ατός τό грязь, сор ντ.
περο-ψϊλέω обнажать кругом: περιψιλωθηναι τάς
σάρκας Her. быть обнажённым (очищенным) от мяса.
περο-ψοφέω шуметь вокруг, оглашать: χαλκωμάτων
πατάγω περιψοφεΤσθαι Piut. оглашаться кругом громом
медных инструментов.
περο-ψόφησος, εως ή оглушительный шум
(ανακρούσεις και περιψοφήσεις Piut.).
περ&-ψυγμός о охлаждение, холод Piat.
περί-ψυκτος 2 очень прохладный, холодный (τόποι
Piut.).
περίψυξίς, εως ή охлаждение (έγκαύσεις και περι-
ψύξεις Piut.).
περο-ψύχω (υ) охлаждать Arst, piut.
περοωδευμένως пространно (πολυμερώς και π. piut.).
περο-φδέω зачаровывать пением Luc.
περο-ωδδνέα ή острая боль, мучительное страдание
Piat., Arst., Piut., Anth.
περο-ώδυνοΡς 2 1) мучительный (τύχη Piat.); 2)
тяжело страдающий Dem.
περο-ωθ'έω 1) вталкивать (εΐσω την άναπνοήν Piat.):
τό περιωσθέν Piat. нагнетённое, т. е. втянутый воздух;
2) выталкивать, вытеснять; отвергать: περιεώσμεθα έκ
πάντων Thuc. мы (платейцы), отвергнуты всеми; μή
περιωσθώμεν εν όμΐν Thuc чтобы мы не были
отвергнуты вами; 3) угнетать, притеснять (τους ανθρώπους
Dem.; γίνονται δε στάσεις έκ του περκυθεΐσθαι έτερους
ύφ' έτερων Arst.).
περιών, ούσα, 6ν part. praes. κ περίειμι Ι.
περο-ωπή ή 1) наблюдательный пункт,
возвышенное место Нот., Piat.: έκ περιωπής έωρακώς Luc
осматривая с наблюдательного пункта; 2) доел, обозревание»
осмотр, перен. осмотрительность: πολλήν περιωπήν τίνος
ποιεΐσθαι Thuc чрезвычайно осмотрительно действовать
в чём-л.
περ&ώσ:α adv. нн = περιώσιον.
περοώσοον adv. весьма, чрезвычайно, слишком (θαυ-
μάζειν Нот.): π. άλλων ΗΗ, Pind. больше других.
περ&-ώσ&ος 2 выдающийся, превосходный (μήδεα
Soph.; έργον Anth.).
περί-ωσ&ς, εως ή нагнетание или выталкивание Arst.
περκάζω чернеть, темнеть (ομφαξ περκάζων piut.).
πέρκη ή Окунь Arst., Anth.
περκνό-πτερος 2 темнокрылый (αετός Arst.).
περκνός 3 черноватый, темноцветный, тёмный (αίε-
τός Нот.; εχις Arst.).
πέρκος 3 черноватый или с чёрными пятнами (ίε-
ρακες Arst.; έλαίη Anth.).
Περκώσιος 6 житель города Перкота Нот.
Περκώτη ή Перкота (город в Троаде) Нот.
Περμησ(σ)ός ό Пермес (река в Беотии, текущая
от горы Геликона в оз. Копаида) Hes.
περνά μένος part. praes. pass. κ πέρνημι.
περνάς Нот. part. praes. act. κ πέρνημι.
πέρνασχ* эп. ( = πέρνασκε) 3 л. sing. impf. iter.
κ πέρνημι
πέρνημι вывозить на продажу, продавать (παΐδάς
τίνος Hom%.; τα χρήματα τοις ξένοις Eur.).
πέροδος ή эол. Pind. = περίοδος.
περέναμα, ατός τό дор. = *περόνημα.
περονατρίς, ίδος ή дор. = *περονητρίς.
περονάω 1) прокалывать, пронзать (δουρί μέσον
τινά Нот.); 2) med. закалывать, застёгивать на себе
(χλαίναν Нот.; λώπος άκρον Theoer.).
περόνη ή 1) булавка, шпилька, заколка, застёжка»
Нот., Her., Soph., Eur.; 2) малая берцовая КОСТЬ Хеп.