Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
περιφεύγω
— 1307 —
περίχαρης
качивать, pass. качаться, Piat. перен. колебаться:
περιφερόμενος τω μεγέθδι των τολμημάτων Piut.
заколебавшись при мысли о широте своих замыслов; 8) переносить,
выдерживать: ουδείς πλείω χρόνον ένόμιζον περιοίσειν
αυτούς Thuc. никто не думал, что они (т. е. афиняне)
продержатся дольше.
περο-φεύγω убегать, ускользать: πόλεμον περί τόνδε
φυγόντε избежав (вдвоём) этой войны; αριθμόν π. Pind.
ускользать от счёта, т. е. быть неисчислимым; π. την
φθρράν Piat. спастись от гибели.
περι-φ^είρομαι странствовать в нищете, бедствуя
скитаться (εν ράκεσι isoer.).
περο-φλεγής 2 жгучий (δίψος Piut.).
περ&-φλέγω 1) обжигать, сжигать, опалять (κατα-
πιμπράναι και π. τινά Piut.; πανταχόθεν περί φλεγόμενος
Poiyb.); 2) пылать, быть в огне: των τόπων έμπύρων
όντων και περιφλεγόντων Piut. так как эти местности
чрезвычайно жарки.
περ^-φλεγώς жгуче, т. е. мучительно (διψήσαι Piut.).
περο-φλεύω обжигать, опалять, сжигать (τείχεα πε-
ριπεφλευσμένα πυρί Her.).
περί-φλοοος 2 одетый корой (αϊ ποδοστράβαι σμίλα-
κος Xen.).
περί-φλύω (υ) обжигать, опалять (τους ζώντας Arph.).
περί-φοβος 2 крайне испугавшийся, перепуганный
(τίνος Piat., περί τίνος Poiyb. и προς τι Arst.): π. άνηγέρ-
θη Хеп. он в страхе проснулся.
περο-φόβως в сильном страхе, в ужасе Piut.
περζ-φοίτησις, εως ή странствование, блуждание
(πλάνη και π. Piut.).
περί-φοοτος 2 1) вращающийся (έργα σελήνης Par-
tnenides); 2) вращающийся среди людей, странствующий
в толпе (ή Αφροδίτη Anth.).
περο-φορά ή 1) перемена (блюд), подача кушаний:
λοιπόν της περιφοράς Хеп. последнее блюдо; 2)
вращение (της σελήνης Arph.); 3) небесный свод (ή π.
κινούμενη piat.); 4) pl. общение, обращение, тж.
общественные отношения: το εμμελές έν ταις περιφοραΐς Piut.
учтивость в общении (с людьми); 5) кольцевой ярус, этаж
Diod.
περιφορέω Her. = περιφέρω.
περο-φορητικός 3 общераспространённый, избитый
(λόγος Sext.).
περο-φορητός 3 переносный (οικήματα Her.).
π-ερο-φόρητος 2 повсюду носимый, т. е.
передвигающийся на носилках Piut.
περί-φορος о круговое движенце, вращение (ηλίου
Luc).
περί-φραγμα, ατός τό ограда, перегородка Piat.
περι-φράδέως умело, искусно (όπταν Нот.).
περι-φράδής 2 весьма осмотрительный, разумный
Нот., НН, Soph.
περιφράζομαι (ρα) 1) med. всесторонне обдумывать
(νόστον Нот.); 2) pass. выражаться описательно, быть
излагаемым обиняками (λοξός και περιπεφρασμένος Piut.).
περί-φρακτον τό ограда Luc, piut.
περίφραση, εως ή рит. перифраза, описательное
выражение Piut.
περο-φράσσω, атт. περοφράττω 1) обносить
забором, огораживать (φρυγάνοις και λίθοις Arst.); 2)
ограждать, защищать (εαυτόν piat.).
περι-φρονέω 1) всесторонне обдумывать (τα
πράγματα Arph.); 2) презирать (τίνα Thuc, Arph. α τίνος Piat.,
Piut, NT): π. του πιθανού Piut. выходить за пределы
вероятного (доел, пренебрегать вероятием); 3) быть
разумным: περιφρονούσα ηλικία Piat. разумный, т. е.
зрелый возраст.
περο-φρόνησος, εως ή презрение piut.
περο-φρουρέω доел, окружать стражей, перен.
охранять, защищать: τό τείχος, ω περιεφρουροοντο οι Πλα-
ταιής Thuc стена, которой были защищены платейцы.
περέ-φρων 2, gen. όνος 1) рассудительный,
разумный (Πηνελόπεια Нот.; Ήφαιστος нн); 2)
высокомерный, надменный (Aesch.— υ. Ι. φυσίφρων); 3) презирающий
(κόσμοιο π. Anth.).
περι-φδγή ή убежище, прибежище (περιφυγαί και
αναχωρήσεις Piut.).
περο-φύσητος 2 (ϋ) обдуваемый со всех сторон (υπό
τίνος Arph.).
περί-φοσος, εως ή разрастание (της σαρκός Arst.).
περο-φδτεύω насаждать вокруг, сажать кругом
(πέριξ δένδρων άλσος π^ Piat.).
περο-φύω 1) (aor. 1 περιέφϋσα) приращивать
кругом, т. е. укреплять вокруг (τό κύτος περί τό σώμα
piat.); 2) (aor. 2 περιέφϋν, pf. περιπέφϋκα; med.: fut
περιφύσομαι с ö, aor. 2 περιεφύην) расти вокруг,
окружать, охватывать со всех сторон: περί δ' αίγειροι πε-
φύασι Нот. вокруг же растут тополя; περί τα όστα αϊ
σάρκες περιπεφύκασι Arst. кости обросли плотью; πέτρα
κύκλω περιπέφυκε Piut. вокруг высится скала; κύσσε μιν
περιφύς Нот. обняв, он поцеловал его; τό γένος τούτο
άναίσθητον πάσαις ταις αίσθήσεσι περιπεφυκέναι Piat.
(кажется, что) этот вид (восприятий) не доступен ни
одному чувству.
περι-φωνέω оглашаться вокруг, давать отголосок
(τα πέριξ όρη περιεφώνει Piut.).
περί-φωρος 2 легко обнаруживаемый, очевидный
Piut.
περι-φωτίζω освещать кругом: έπιπολής περιφωτίζε-
σθαι Piut. быть освещаемым на поверхности.
περι-χαίνω проглатывать широко разинутой пастью
(τι Arst., Luc).
περι-χάράκόω обносить частоколом, обносить
валом, укреплять (τό τείχος Aeschin/, τάς έκ θαλάττης
προσβάσεις Poiyb.).
περι-χάρεια (χα) ή чрезвычайная радость,
ликование, восторг (ηδονή και π. Piat.).
περοχάρές τό Thuc. = περιχάρεια.
περο-χάρής 2 чрезвычайно радующийся,
восхищённый (τινι Her., Arph., έπί τινι и δια τι Poiyb.).