Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
περισσότης
— 1303 —
περιστεφάνόω
восходящий кого-л. в чём-л; λήψεσθαι περισσότερον Ι
χριμα NT получить 'более суровый приговор; 4)
имеющийся в избытке, чрезмерный (αϊ δαπάναι Хер.): περιτ-
τόν τι έχειν Хеп. иметь что-л. в избытке; ή περιττή
επιμέλεια του σώματος Piat. чрезмерная забота о (своём)
теле; των άρκούντων περιττά Хеп. больше, чем
достаточно; οι περισσοί ιππείς Хеп. резерв конницы; τοις
περιττοις χρήσασθαι Хеп. использовать избыток людей; |
5) лишний, бесполезный, ненужный (πόνος Soph.): περισσά
κηρύσσειν τινί Aesch. давать кому-л. бесполезные
советы; περισσοί πάντες ούν (= οι έν) μέσω λόγοι Eur. все
примирительные слова бесполезны; 6) неумеренный,
преувеличенный (преувеличивающий) (λόγοι Piat.; πο-
λυπράγμων και π. Poiyb.): π. έν άπασι Piut. ни в чём не
знающий меры; περί' το σώμα θεραπείαν ακριβής και π.
piut. слишком уж преданный уходу за своим телом; о
π. έν τοις λόγοις Aeschin. не в меру речистый; 7)
тонкий, проникновенный, проницательный (ακριβής και
περιττή διάνοια Arst.); 8) нечётный (αριθμός piat., Arst.). —
См. тж. περισσά и περισσόν.
περοσσότης, атт. περιττότης, ητος ή 1)
чрезмерность, избыток isoer.; 2) превосходство (ή κατά τήν τέχνην
π. Diod.); 3) изысканность, излишества (ήέν τοις βίοις π.
Poiyb.); 4) нечётность (sc. αριθμού Arst.).
περίσσέ-φρων 2, gen. όνος чрезвычайно мудрый
Aesch.
*περίσσωμα, атт. περίττωμα, ατός τό 1) физиол.
выделение (τά περιττώματα έστι' κόπρος, φλέγμα, χολή
Arst.); 2) перен. отбросы, подонки (της πόλεως Piut.).
*περ&σσωμάτικός, атт. περ&ττωματ&κές 3 физиол.
1) выделительный (όργανον Arst.); 2) имеющий обильные
выделения Arst.
περισσώς, атт. περιττως 1) чрезвычайно,
необыкновенно, особенно (θεοσεβέες π. έόντες Her.): ουδέν πε-
ριττότερον τών άλλων πραγματεύεσθαι Piat. не делать
ничего особенного по сравнению с другими; περιττό-
τατα πάντων Arst. самое замечательное; π. εκραζον NT
они громко закричали; 2) прекрасно, отлично: περιττό-
τερον όραν Luc. лучше видеть; 3) пышно, богато (θάψαι
τινά Her.; οικησις π. έσκευασμένη Poiyb.).
περίσσωσος, атт. περίττωσις, εως ή Arst., piut. = πε-
ρίσσωμα 1.
περίστα-δόν adv. стоя вокруг, обступая со всех
сторон Her., Eur.: Τρώες π. ουταζον σάκος Нот. троянцы
со всех сторон поражали щит (Несторида); βάλλεσθαι
π. Thuc. находиться под круговым обстрелом.
περι-στάζω струить капли, орошать Anth.
περ:στάθ·η эп. 3 л. sing. aor. pass. к περιΐστημι.
περοστάς part. aor. 2 κ περιΐστημι.
περί-στάσος, εως ή 1) стояние вокруг, окружение:
το θερμόν ού βαδίζει εξώ δια τήν του ψυχρού περίστασιν
Arst. тепло не выходит наружу, будучи окружено
холодом; 2) круг, кольцо, пояс (ή τών σκηνών π. Poiyb.);
3) обстоятельство, состояние, положение (αϊ
περιστάσεις τών πόλεων Poiyb.): ή κατά τον αέρα π. Poiyb.
состояние атмосферы; έπ' άμφοτέραις τα?ς περιστάσεσιν
Poiyb. в обстоятельствах обоего рода, т. е. в военное
и в мирное время; 4) тж. pl. тяжёлые обстоятельства,
превратности: κατά τάς περιστάσεις Poiyb. в трудных
обстоятельствах; άπολελύσθαι της περιστάσεως Poiyb.
освободиться от опасности; 5) внешние обстоятельства,
устройство (π. μεγαλομερής Poiyb.); 6) атмосфера,
воздух или погода (καυματώδους περιστάσεως ούσης Diod.);
7) грам. обстоятельственное слово, обстоятельство.
περιστατικός 3 1) случайный, непредвиденный
(πράγματα και καιροί piut.); 2) особый, чрезвычайный
Diog. L.
περί-στατος 2 окружённый, перен. привлекающий
к себе внимание (π. ύπό πάντων isoer.).
περι-σταυρόω окружать частоколом, огораживать
(τι δένδροις Thuc; αϊ οίκίαι κύκλω περιεσταύρωντο σταυ-
ροις Хеп.): στρατοπεδευσάμενοι και περισταυρωσάμενοι Хеп.
расположившись лагерем и окружив себя частоколом.
περί-στέγω покрывать кругом, закрывать Arst.
περο-στείχω 1) обходить (κοίλον λόχον Нот.); 2)
окружать, обступать (τινά Anth.).
περοστείωσ: или περιστήωσο эп. (= περιστώσι) 3 л.
pl. aor. 2 conjet. κ περιΐστημι.
περί-στέλλο) 1) закрывать, покрывать, одевать
(θνατά μέλη Pind.; τους πόδας Arst.): π. εαυτόν τινι Piut.
одеться во что-л.; 2) обряжать к погребению, убирать
(sc. τον τεθνεώτα Her.); 3) погребать, хоронить (τό
δέμας τινός Soph.; τους γονέας τελευτήσαντας Piat.); 4)
готовить (sc σφαγέα Soph.); устраивать (τάφον Soph.); 5)
охранять, защищать, беречь (τους νόμους Her.; τά πάτρια
Dem.); 6) заботиться, печься, окружать заботой (άοιδάν
Pind.; έργα Theoer.): π. αλλήλους Her. помогать друг другу;
7) укрывать, скрывать (γλώσση τάδικα Eur.; τά
αμαρτήματα Poiyb.).
περ&-στενάζομα& оглашаться стенаниями (ή
οικουμένη περιθρηνουμένη και περιστεναζομένη Piut.).
περο-στενάχ£ζομαι оглашаться вокруг, наполняться
шумом: δώμα περιστεναχίζετο ποσσιν ανδρών παιζόντων
Нот. дом гудел от (топота) ног плясавших.
Ι περο-στένα) [στένω] 1) оглашать (κορυφήν ουρεος
НН); 2) сопровождать вздохами (τι Luc).
И περο-στένω [στενός] (только praes.) делать
тесным, pass. набиваться, раздуваться, разбухать (περι-
στένεται γαστήρ, sc. του λύκου Нот.).
περί-στεπτος 2 увенчанный (ταινίαις στέφεσίν τε
Emped. ар. Diog. L.).
περοστερά ή голубь, голубка Her., Arph., Piat.. Arst. etc.
περιστερεών, ώνος о голубятня piat.
περοστερο-ειδής 2 похожий на голубя, голуб шый Arst.
περοστερός ό голубь-самец Luc.
περοστερώδι^ς 2 Arst. = περιστεροειδής.
περιστερών, ώνος ό Aesop. = περιστερεών„
περο-στεφάνόω ΐ) окружать (как венцом), толпиться
вокруг, обступать (τίνα Arph.); 2) опоясывать, окаймлять
(ουρεσι περιεστεφάνωται πάσα Θεσσαλίη Her.).