Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
περισκέπω
— 1302 —
περισσός
περισκέπω Poiyb., Anth. = περισκεπάζω. Ι
περι-σκηνόα> распростирать в виде шатра (φάρος
Aesch. — υ. Ι. κ παρασκηνόω).
περι-σκιάζω покрывать тенью, затенять: έν νυκτί
περισκιαζομένη Piut. в темноте ночи; τω περισκιάζεσθαι
σήπεται (τα ύδατα) Piut. от затенённости (т. е. будучи
лишены света) воды загнивают.
περι-σκιασμός о затенение, затемнение Piut.
περι-σκιρτάω прыгать вокруг, обегать прыжками
или вприпрыжку (δλον το στρατόπεδον Luc).
περι-σκοπέω тж. med. 1) смотреть кругом,
оглядываться Piat., Soph.: περισκοπουμένη, μη ξυμφορά γενήσε-
ται το πράγμα Arph. внимательно наблюдая, как бы
дело не приняло дурной оборот; 2) внимательно
разглядывать, обозревать (τον αίγιαλόν piut.); 3)
всесторонне рассматривать, тщательно обдумывать (το αύτίκα
Thuc.; το μέλλον Piut.; τα πάντα Luc).
περι-σκδίΗζω ирон. сдирать кожу, скальпировать
(ПО-СКифски) Anth.
περι-σκυλακισμός о принесение щенят в качестве
очистительной жертвы Piut.
περι-σμάράγέω шуметь вокруг: Έδεσσα τοις οπλοις
περιεσμαραγεΐτο Luc. Эдесса оглашалась бряцанием
оружия.
περι-σμύχω (ΰ) доел, жечь на медленном огне,
перен. иссушать, томить (τινά Anth.).
Tuept-σοβέω 1) пускать вкруговую: ές τους άλλους
περιεσοβεΐτο ή κύλιξ Luc. чаша шла вкруговую от одних
к другим; 2) идти вкруговую (περισοβεΐ ποτήριον
ακράτου Men.); 3) обходить (τάς πόλεις Arph.).
περι-σοφ£ζομαι опутывать речами, надувать (τίνα
Arph.).
περι-σπαίρω судорожно дрожать, подёргиваться
(υπό πλήθους τραυμάτων Piut.): π. τινι piat. судорожно
хвататься за кого-л.
περι-σπασμός ό 1) отвлечение (τίνος έπί τα βελτίω
Piut.); 2) хлопоты, занятие, дело (φροντίδες και περι-
σπασμοί piut.; έν περισπασμοις είναι Poiyb.); 3) воен.
отвод войск, диверсия Poiyb.; 4) грам. облечённое
ударение, циркумфлекс Sext.
περι-σπαστικός 3 способный отвлечь, отвлекающий
(δύναμις Sext.).
περι-σπάω 1) стаскивать, совлекать (έαυτου το χλα-
μύδιον Diod.): περισπασθαι την τιάραν Хеп. сорвать с себя
тиару; 2) вытаскивать (ξίφος Еш·.); 3) отвлекать в
другую сторону, оттягивать (τους 'Ρωμαίους Poiyb.; από
της πατρίδος τους βαρβάρους Diod.; την δύναμιν εις τίνα
Piut.); 4) увлекать, развлекать, занимать (ύφ' ηδονής
περισπασθαι Piut.): περισπασθαι περί πολλήν διακονίαν
NT хлопотать о большом угощении; 5) воен. совершать
захождение, отводить войска Poiyb.; б) поворачивать
(πάντη τάς όψεις περισπώμενος Luc); 7) произносить
протяжно (την δευτέραν συλλαβήν piut.); 8) грам.
снабжать облечённым ударением Sext.
περισπεΐν in f. aor. 2 κ περιέπω.
περι-σπειράω 1) обматывать, обёртывать, обвивать
(την έσθητα τη κεφαλή Piut.): περισπειρασθαί τινι Luc.
обвиваться вокруг чего-л.; 2) med. окружать, оцеплять
(τα μέσα της πόλεως τοις όπλίταις Piut.).
περι-σπερχέω (только part. praes.) быть
раздражённым, досадовать, негодовать: Φωκέων περισπερχθέν-
των (υ. Ι. περισπερχεόντων) τη γνώμη ταύτη Her. так
как фокейцы вознегодовали на это предложение.
περι-σπερχής 2 1) бурный, стремительный (πάθος
Soph.); 2) вспыльчивый, резкий (πικρός και π. Piut.).
περί-σπλαγχνος 2 великодушный, благородный,
мужественный Theoer.
περι-σπούδαστος 2 желанный, вожделенный
(αγώνισμα Piut.; περίβλεπτος και π. Luc).
περισσά, amm. περιττά τά 1) излишек, избыток Хеп.;
2) остаток Anth.
περισσαίνω эп. = *περισαίνω.
περισσάκις, amm. περιττάκις (α) adv. нечётное
число раз Piat., Piut.
περισσεία ή nt = περίσσευμα.
περισσείοντο эп. 3 л. pl. impf. pass. κ *περισείω.
περισσείω эп. = *περισείω.
περίσσευμα, amm. περίττευμα, ατός τό 1) остаток
NT; 2) излишек, избыток Arst., nt; 3) Piut. =*з περίσσωμα.
περι-σσεύω, amm. περιττεύω 1) быть более
многочисленным, превосходить числом: περιττεύσουσιν ημών
Хеп. они будут обладать численным превосходством
над нами; 2) быть в остатке или избытке: τάρκουντα
εχειν και περισσεύοντα Хеп. иметь достаточно и даже
в избытке; τό περισσευον NT остаток; αν η τί τίνος πε-
ριττευον Piat. если что-л. .окажется в излишке в
сравнении с чём-л.; 3) иметь в изобилии: τοσούτον τω Περι-
κλει έπερίσσευσε Thuc. у Перикла оказалось такое
изобилие средств; π. τινι Poiyb., NT и τινός Luc, NT иметь
в изобилии что-л.; 4) быть излишним, бесполезными τά
περισσεύοντα των λόγων άφες Soph. оставь ненужные
слова; 5) преуспевать (εν τινι и εις τι NT); 6)
приумножать (πασαν χάριν εις τίνα ντ).
περισσό- в сложн. словах = περισσός.
περισσο-λογία, amm. περι*ιολογ£α ή многослов-
ность, многоречивость isoer.
περισσό-μϋθ-ος 2 многоречивый Eur.
περισσόν, amm. περιττόν τό 1) избыток, излишек
Хеп.: εκ (του) περιττού Piat. в избытке и сверх того,
Poiyb. бесполезно; τό π. τούτου NT то, что сверх этого;
2) преимущество, превосходство (τι τό π.; NT).
περισσός, amm. περιττός 3 1) чрезвычайный,
небывалый (δώρα Hes.): περισσά μηχανασΦαι Her. творить
странные дела; περισσά πράσσειν Soph. делать
непосильное; έκ περισσού NT чрезвычайно; μάλλον περισσότερον
NT ещё более; 2) особенный, замечательный,
необыкновенный (λόγος Soph.; άγρα, πάβος Eur.): π. ων άνήρ Eur.
будучи необыкновенным человеком; κάλλει προσώπου
θαυμαστός και π. piut. замечательно красивый лицом;
3) превосходящий, высший: π. τίνος προς τι Soph. пре-