Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Λερίπλοος
— 1300 —
περιπτωτοκός
Ι περί-πλοος, стяж. περίπλους 2 1) плавающий
вокруг, совершающий круговое плавание (ήγητήρ Anth.);
2) оплываемый: αυτή π. εστίν ή γη τεσσάρων ήμερων
Thuc. этот край можно объехать на корабле за четыре
дня.
II περίπλοος, стяж, περίπλους о 1) объезд по
морю (ό π. του "Αθω Her.; ό π. περί Πελοπόννησον Thuc):
διέκπλους και π. Thuc. прорыв и обход
(неприятельского флота); 2) переезд по морю (εις Κέρκυραν Aeschin.);
3) перипл, описание морского путешествия (γράφειν
τον περίπλουν της θαλάσσης Luc).
περο-πλύνω (ϋ) умывать кругом, омывать Dem., Arst.,
Plut.
περιπλώω ион. = περιπλέω.
περοπνευμον- Luc, piut. = περιπλευμον-. \
περι-πνέω дуть вокруг, обвевать (νάσους Μακάρων
Plnd.; ή γη περιπνεομένη αυραις Arst.).
περι-πνΐγής 2 сдавленный со всех сторон Diod.
περίπνοά ή = περιπνοή.
περοπνοή или περοπνοά ή веяние вокруг, обвева-
ние (των άνεμων Diod.).
περι-πόθ'ητος 2 весьма желанный (τινι Luc).
περο-ποίέω преимущ. med. 1) сохранять, спасать
(τίνα έκ κακών και πολέμου Lys.; το παιδίον Her.; med,
το ζην Arst.); 2) med. откладывать (в сторону),
сберегать, копить (άπ' ολίγων Xen.); 3) добывать,
приобретать, доставлять ('Ρόδον αύτω Dem.; τάς αρχάς τινι
Poiyb.; med, τι δια του ιδίου αίματος NT): έαυτω όνομα
και δύναμιν περιποιήσασθαι Хеп. стяжать себе имя и
могущество; περιποιήσασθαι τήν έκ των Ελλήνων ευ-
νοιαν Poiyb. завоевать себе симпатии греков; τα
πράγματα εις αυτούς περιποιήσειν Thuc захватить
государственную власть.
περο-ποίησος, εως ή 1) сохранение, спасение
(σωτηρία π. αβλαβής, sc. έστιν Piat.; της ψυχής ντ); 2)
получение, приобретение (δόξης NT); 3) достояние, удел NT.
περο-ποίκΤλος 2 весь покрытый пятнами, пятнистый
(ή ουρά Xen.).
περο-πολάζω подниматься, возноситься (άνω piut.—
ι/. /. επιπολάζω).
περο-πολαϊος 2 вращающийся, т. е. подвижной,
бегающий (οφθαλμοί Arst.).
περ&πολάρχης, ου ό = περιπόλαρχος.
' περιπόλ-αρχος или περοπολάρχης, ου ό начальник
стражи Thuc
περο-πολέω 1) бродить вокруг, скитаться,
странствовать, блуждать: εις εκείνον περιπολουντ' έλεύσσομεν Soph.
мы взглянули на него, бродившего вокруг; π. καθ'
'Ελλάδα Eur. странствовать по Элладе; π. τόνδε τον
τόπον Piat. бродить по этому краю; π. τον ούρανόν Piat.
носиться по небу; 2) (о страже) обходить, объезжать,
патрулировать (την χώραν Xen., Arst.).
περι-πόλησος, εως ή обход, странствование: π. της
ψυχής Diog. L. (тж. μετεμψύχωσις) переселение душ,
метемпсихоз.
περι-πόλιον τό пограничный сторожевой пункт,
форт Thuc
Ι περίπολος ό страж, воин пограничных частей,
пограничник (οι περίπολοι набирались из афинских
граждан, по достижении ими 18-летнего возраста) Thuc,
Arph., Aeschin.
II περίπολος ή (sc. γυνή) спутница soph.
περι-πόνηρος 2 гнусный или бессовестный Arph.
περο-πορεύομα& 1) ходить всюду, странствовать,
блуждать piat.; 2) обходить, объезжать (τους ναούς, τήν
πόλιν κύκλω Poiyb.).
Ι περί-πόρφυρος 2 1) окаймлённый пурпуром (έσθής
Poiyb.; τήβεννος Piut.); 2) (у римлян) одетый в претек-
сту (στρατηγός Piut.).
II περοπόρφΰρος ή (sc, έσθής) (лат, toga praetexta)
претекста Piut.
περι-ποτάομαο летать вокруг, облетать (τι Soph,).
περο-πρό adv. тж. раздельно вокруг и впереди: π.
εγχεϊ θυεν Нот. (Атрид) вокруг и впереди себя
неистовствовал копьём.
περί-προχέομαί разливаться (ερος ένί στήθεσσι πε-
ριπροχυθείς Нош.).
περ&-πταίω наталкиваться, сталкиваться, попадаться
(τινί Piut.).
περίπτερος 2 окружённый колоннами (οίκος Poiyb.).
περο-πτ£σσω очищать от шелухи, обдирать: περι-
επτισμένοι Arph. чистые от примесей, т. е. истинные
граждане (Афин).
περί-πτυγμα, ατός τό крышка (άντίπηγος εύκύκλου
Eur.).
περί-πτυξος, εως ή обнимание (του νεκρού piut.).
περο-πτύσσω 1) обёртывать, покрывать (πέπλοι
δέμας περιπτύσσοντες Eur.): τύμβω περιπτύξαντες Soph.
опустив в могилу; 2) обвивать, обнимать (γόνυ Eur.; τινά
ταΤς χερσί Poiyb.): π. χέρας τινί Eur. обвивать руками
кого-л.; 3) тж. med., воен. обходить во фланг: π. άμ-
φοτέρωθέν τίνα Xen. охватить кого-л. с обоих флангов.
περο-πτυχή ή преимущ. pl. 1) круг, кольцо (τειχέ-
ων Eur.; δόμων Arph.): ναύλοχοι περιπτυχαί Eur. кольцо
корабельных стоянок; 2) объятия (περιπτυχαΐσι χέρας
προσαρμόσαι Eur.): έν φαενναΐς ηλίου περιπτυχαις Eur.
в лучезарных объятиях солнца, т, е, всюду, где светит
солнце.
περι-πτΰχής 2 обвивающий, облекающий (φάρος
Soph.): κείται φασγάνω π. Soph. (Эант) лежит с
вонзившимся в него мечом.
περί-πτωμα, ατός τό (несчастная) случайность,
случай Piat.
περί-πτωσος, εως ή случайность (άλογος τριβή και
π. Piut.): ούτε πείρα ούτε π. Piut. ни опыт, ни
случайность; από περιπτώσεως Sext. стечением обстоятельств,
случайно.
περι-πτωτοκός 3 доел, падающий, перен.
попадающий (τινι piut.): π. .ενάργεια Sext. бросающаяся в глаза
очевидность.