Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
περικλάω
— 1294 —
περοκυκλέω
περΐ-κλά(ι) 1) переламывать (το. ξίφος τω κράνει
Piut.)*. περικεκλασμένω σχήματι Plut. в преломлённом
виде; 2) изгибать: οι τοις σώμασι περικλώμενοι Arst.
(люди) с согбенным телом; 3) поворачивать, обращать,
отклонять (τίνα έπί τι piut.): π. την δύναμιν επί δόρυ
Poiyb. поворачивать войско направо; 4) делать
неровным: τόποι περικεκλασμένοι Poiyb. пересечённые
местности; πόλεις περικεκλασμέναι Poiyb. города, построенные
на холмистой местности.
περο-κλεής 2 весьма славный, знаменитый Anth.
Περικλέης, стяж. Περικλής, έους о Перикл (1. сын
Ксантиппа, афинский государственный деятель, ум.
в 429 г. до н. э. Her., Thuc. etc.; 2. сын предыдущего,
один из афинских полководцев в битве при Аргину-
сах, казнён в 406 г. до н. э. Хеп.).
Περίκλειος 2 периклов Luc.
περοκλεοτός 3 тпеосг. = περικλεής.
περι-κλείω, ион. περικληΐω, атт. περ&κλ^ω тж.
med. замыкать, запирать (πεδίον περικεκληϊμένον ουρεί
πάντοθεν Her.; med. τ,άς ναυς των εναντίων Thuc): εις
άνενεργησίαν αυτόν περικλείεσθαι Sext. замкнуться в
бездействии.
Περικλής, έους ό стяж. = Περικλέης.
περοκλ^ω атт. = περικλείω.
περι-κλΐνής 2 отовсюду покатый (λόφοι Piut.).
περι-κλύζω омывать со всех сторон (το παιδίον
υδατι Arst.): ή νήσος περικλυζομένη, Thuc. омываемый
(морем) остров.
Περικλύμενος (υ) ό Периклимен (1. сын Нелея,
брат Нестора Нога.; 2, сын Посидона, участник войны
«семерых против Фивъ Eur.).
περίκλυστος 2 и 3 отовсюду омываемый,
окружённый морем (νασοι Aesch.; άστυ Eur.; χοιράς Piut.).
περί-κλυτός 3 всем известный, славный,
знаменитый (αοιδός, άστυ, έργα Нот.).
περι-κνημίς, ΐδος ή наголенник piut.
περικνίδιον (vi) τό стебелёк или черешок Anth.
περι-κνίζω тж. med. обгрызать, обкусывать piut.,
Anth
περι-κοκκάζω оглушительно кукарекать Arph.
περο-κολούω доел, обрезывать, обстригать, перен.
принижать, унижать (τινά Piut.).
περί-κομέζω переводить, вводить (τάς τριήρεις ές
τον Στρυμόνα Thuc): έν τω [λιμένι περικομίζεσθαι Thuc.
крейсировать в порту.
περί-κομμα, ατός τό 1) обрезок, кусок: περικόμματα
εκ τίνος κατασκευάζειν Arph. изрубить кого-л. в куски;
2) очерк, контур (π. και είδωλον piut.).
περ&-κομμάτιον (ά) τό кусочек Arph.
* περί-κομπός 2 тщеславный, хвастливый (Aesch. —
υ. Ι. κ περίχαυνος). ,
περί-κομψος 2 изящный, тонкий (αϊ ύπόνοιαι Arph.).
περο-κονδυλο-πωρο-φίλα adj.f шутл. любящая
суставные опухоли (ποδάγρα Luc).
περο-κοπή ή 1) подстригание (τών τριχών piut.);
2) обрубание, обезображивание (Έρμων Thuc, Piut.);
3) операция: την κεφαλήν έξ άνατρήσεως και περικοπής
κοίλην εχειν Piut. иметь на голове глубокий шрам
вследствие трепанации (черепа); 4) урезывание (τής
πολυτελείας Piut.); 5) черты, очертания; вид: κατά τό
μέγεθος και τήν άλλην περικοπήν Poiyb. по росту и
прочим внешним признакам; 6) наряд, одеяние (ή έσβής
και άλλη π. Poiyb.); 7) рит. сжатое выражение.
περικόπτω 1) обрубать, отсекать (τα ακρωτήρια
τίνος Dem.): τήν ρίνα και τα ώτα περικόψας Piut. с
обрубленными носом и ушами; τα περικοπέντα τών
αγαλμάτων piut. неровности (неотделанных) статуй; 2)
отрезать, отделять: άπορρώγι κρημνω περικοπτόμενος Piut.
отовсюду отрезанный крутым обрывом; περικοπτόμενος
τήν άγοράν piut. отрезанный от подвоза; 3) обрезать
вокруг (τα βιβλία Luc); 4) опустошать, разорять (χώραν
Dem.); 5) грабить: περικεκομμένος χρημάτων Piut.
лишившийся имущества вследствие ограбления; 6) отбирать,
отнимать (τα σιτηγά Piut.).
περι-κράνοος 2 (α) окружающий череп, т. е.
надеваемый на голову (πίλοι piut.).
περι-κρατέω одолевать, побеждать piut.
περι-κρατής 2 владеющий: π. γενέσθαι τής σκάφης
NT удержать лодку.
περι-κρέμάμαι висеть со всех сторон, отовсюду
свисать (δέρμα περικρέμαται Anth.).
περί-κρεμάννϋμι привешивать кругом: βοστρύχια
κροτάφοις περικρεμάσαι Anth. украсить себя
(фальшивыми) локонами.
περι-κρεμής 2 кругом увешанный (ναός π. άναΟή-
μασι Luc).
περί-κρημνος 2 со всех сторон обрывистый (λόφος
Plut.).
περο-κρούω 1) бить во все стороны, рассыпать
удары вокруг: π. έν χειραψία Piut. сцепившись,
наносить удары; 2) обстукивать (ει πή τι σαθρόν έχει,
παν περικρούωμεν Piat.); 3) поражать со всех сторон:
υπό πάντων περικρουόμενος Piut. всеми теснимый; 4)
отовсюду отбивать, отламывать: περικρουσθεις πέτρας τε
και δστρεα Piat. освобождённый от (нанесённых
отовсюду) камней и раковин; 5) набивать: π. πέδας τινί
piut. надевать оковы на кого-л.
περ&-κρύπτω старательно скрывать (τι Luc): περι-
κρύπτεσθαί τίνα Diog. L. тщательно скрываться от кого-л.
περ&-κτε£νομαο {преимущ. раздельно) пасть кругом
убитыми Нот.
περί-κτησος, εως ή приобретение sext.
Περικτιόνη ή Периктиона (мать Платона) Diog. L.
περ&κτ£της, ου ό нот. = περικτίων.
περί-κτίων, όνος ό {только pl.\ эп. dat. pl. περι-
κτιόνεσσι) житель окрестности, сосед Нот., Hes., Her.,
Thuc
περι-κυκλέομαο располагаться кольцом вокруг,
окружать (πολεμίους τησι νηυσί Her.).
περ&-κυκλέω преимущ. med. 1) брать в кольцо,