Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
«eptijv
— 1292 —
πβριΐστημί
άπατη Her.); 3) досадовать: π. έκπεφευγότων Her.
досадовать на то, что (враги) убежали.
περίήν impf, к περίειμι Ι.
περιήνεγκα, ион. περοήνε^κα aor. 1 κ περιφέρω.
περ^ρημένος part. pf. pass. κ περιαιρέω.
περί-ηχεω 1) раздаваться вокруг, звучать, звенеть
(περιήχησεν χαλκός Нот.); 2) оглашать или наполнять
шумом, звоном (την οίκίαν piut.): νήσος περιηχουμένη
τω κύματι Luc. остров, оглашаемый шумом волн.
περο-ήχησος, εως ή отовсюду несущийся шум,
раздающийся кругом гул (των ορών Piut.).
*περιθ·αλπής 2 чрезвычайно жаркий (Anth. — υ. Ι.
πυριθαλπής).
περο-θ-αμβής 2 поражённый изумлением или
страхом Piut.
περ^-θ-ειέω или περίθ-εόω очищать кругом или
окуривать серой Меп.
περ&-θ·είωσος, εως ή окуривание серой piat.
περιθ·εόω ν. Ι. = περιθειόω.
περί-θ·ερμος 2 очень горячий, жаркий (τό πνεύμα
του λύκου Piut.).
περί-θ-εα^ς, εως ή 1) накидывание, набрасывание
(στραγγάλης Sext.); 2) надевание (χρυσίων NT).
πβρί-β-ετος 2 и περ&θ·ετός 3 накладной: κεφαλή π.
Arpn. маска; περιθεταί τρίχες Poiyb. парик.
περ&-θ·έώ 1) идти или тянуться вокруг (περί την
νησον Piat.): περί δε χρύσεος θέε πόρκης Нот. вокруг
(копья) было золотое кольцо; 2) окружать, окаймлять
(τάφρος περιθέει, sc. το άστυ Her.); 3) (тж. π. κύκλω
Arst. и έν κύκλω Luc.) обходить, обегать (τους οίκέτας
Arph.; την πόλιν Luc); 4) перен. обволакивать,
окутывать или пронизывать кругом: του φαρμάκου την ψυχήν
περιθέοντος Luc. когда снадобье овладевает душой;
б) вертеться, вращаться (ασπίς περιθέουσα Her.).
περι-θ·εωρέω обозревать, осматривать (απαντάς Luc).
περί-θ·λάσ&ς, εως ή ущемление или ушиб (της
θηλής Piut.).
περί-θ*λάω покрывать ушибами или синяками,
избивать (περιθλασθαι υπό τίνος Piut.).
rbpcfrotSac αϊ Перитеды (дем в филе ΟΊνηις) Dem.
ΠεροθΌίδης, ου ό житель или уроженец дема
Перитеды Dem., Aeschin.
περ&-θ*ραύω обламывать вокруг, отбивать (τα γεώδη
Piut.).
περ&θ·ρεκτέον Piat. ad], verb. κ περιτρέχω.
περί-θ-ρηνέομα: оглашаться рыданиями (της άπάσης
οικουμένης περιθρηνουμένης Piut.).
περι-θ-ρίγκόω окружать, огораживать (τους
αμπελώνας τινι Piut.).
περ&-θ·ρύβω, ν. Ι. περο-θ·ρύπτω растирать вокруг,
pass. распадаться, рассыпаться Diod.
περί-θ'ϋμον adv. в сильном гневе piut.
περ£-θ·ϋμος 2 полный гнева, гневный (κατάραι Aesch.).
περο-θ-ύμως весьма гневно: π. εχειν Her., Piat. быть
в сильном гневе.
περο-θ*ύομα& всюду или кругом совершать
жертвоприношения Piut.
περο-θ-ωρακίδιον τό одежда поверх брони (piat. —
ν. Ι. έπιθωρακίδιον).
πβρι-ιάπτω поражать вокруг: περί θυμός ίάφθη
Theoer. вся душа смятена (ν. Ι. πυρί θυμός ίάφθη).
* περι-ϊάχω (только 3 л. sing. impf, περίαχε с ι)
звучать или гудеть в ответ, откликаться (περί δ' ιαχε
πέτρα Нот.; περίαχε πόντος Hes.).
περύ'δεΐν in f. aor. 2 κ περιοράω.
περίμενα: эп. inf. κ περίοιδα.
περο-Ι'δρόω покрываться обильным потом, быть в
поту Sext.
περο-ίζομαι садиться или сидеть вокруг (κύκλω π.
Her.): περιϊζόμενοί τίνα Her. сидя вокруг кого-л.
περο-ϊππεύω 1) ездить верхом вокруг Luc; 2)
объезжать верхом: π. τό κέρας Piut. конницей совершать
охват фланга.
περ&-Γπταμα6 летать вокруг, облетать, кружиться
(περί τι Arst.).
περο-Γστημο (aor. 1 περιεστησα, aor. 2 περιέστην —
-эп. περίστην, pf. περιέστάκα и περιέστηκα; pass.: aor,
περιεστάθην — эп. περιστάθην) 1) ставить кругом,
расставлять кругом, располагать вокруг (στράτευμα περί
την πόλιν Xen.): π. Ttvt τι Piat. окружать что-л. чём-л.;
μέγιστους κινδύνους π. τινι Poiyb. окружать кого-л.
величайшими опасностями; π. κακά τινι Dem.
обрушивать на кого-л. несчастья; περιστησάμενος των ξυστο-
φόρων κύκλον Xen. расставив вокруг себя копьеносцев;
2) поворачивать, обращать, приводить: π. τινά εις
τουναντίον piat. приводить кого-л. к противоположному
мнению; π. λόγον εις ζήτησιν αιτίας Piut. направить
обсуждение на разыскание причины; π. κύκλω Arst.
вращаться; 3) вменять, приписывать (τάς συμφοράς εις τίνα Dem.);
4) (тж. π. κύκλω Her.) становиться вокруг, обступать,
окружать (περίστησαν εταίροι Нот.; όχλος περιεστώς
NT): κΰμα περιστάθη Нот. волны вздулись кругом; πολ-
λός χορόν περιΐσταθ' όμιλος Нот. многолюдная толпа
окружала хоровод; π. τη κλίνη Piat. стоять вокруг
ложа; π. λόφον στρατεύματι Xen. окружить холм
войском; φόβος περιέστη την Σπάρτην Thuc. страх охватил
Спарту; τα περιεστηκότα πράγματα Lys. и οι περιεστώ-
τες καιροί Poiyb. обстоятельства данного момента; 5) со
всех сторон подступать, подбираться, угрожать (τη
Ελλάδι δουλεία περιέστηκε Lys.); 6) приходить,
переходить:' ενταύθα τά, πράγματα περιέστηκε isoer. вот до
чего дошло дело; τουναντίον περιέστη αύτω Thuc.
случилось обратное тому, (чего ожидал Никий); περιέστηκεν
ή πρότερον σωφροσύνη νυν αβουλία φαινόμενη Thuc. то,
что прежде было благоразумием, представляется теперь
опрометчивостью; ές τύχας περιιστασθαι Thuc.
становиться игралищем случайностей; περιστήσεται τό
κράτος εις τι Piut. власть перейдёт к кому-л.; 7)
отворачиваться (от), т. е. избегать (λυττώντας κύνας Luc; med.:
την άφροσύνην Sext.; τάς κενοφωνίας NT).