Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
περίαμμα
— 1287 -^
περιβάλλω
περί-αμμ«, ατός τό (носимый на теле) амулет Poiyb.,
Diod., Anth.
περο-αμπέχω надевать вокруг, окутывать (τα όστα
μετά των σαρκών και δέρματος Piat.); med. надевать на
себя (Σατύρου δοράν piat.): σκότος περιαμπεχόμενος Piut.
окутанный тьмой.
περιαμπίσχω Arph. = περιαμπέχω.
περο-άμύνω (ϋ) защищать со всех сторон, закрывать
собой, ограждать Piut.
περο-άμύσσω, шт. περιάμύττω терзать со всех
сторон (τον νουν piat.).
περο-αμφιέννϋμ& обволакивать со всех сторон,
окутывать (κύκλω τι piat.).
Περίανδρος ό Периандр (1. сын Кипсела, тиранн
Коринфа, 625—585 гг. до н. э., один из «семи
мудрецов» Her. etc.; 2. сын Горга, современник и
родственник предыдущего, тиранн Амбракии Arst.).
περο-αν9·έα> доел, цвести кругом, перен. тлеть,
теплиться (το θερμόν περιανθει Piut.).
περο-αντλέω 1) доел, наливать вокруг, перен.
обрушивать (λόγους τινί Piut.); 2) перен. наполнять
(болтовнёй), утруждать (τα ώτα έξωθεν Piut.).
περι-απλόω обволакивать, окутывать piut.
περίαπτο ν τό piat. = περίαμμα.
περί-απτος 2 [ad], verb. κ περιάπτω] доел,
привешенный, перен. приданный извне, внешний (sc. ηδονή
Arst.).
περο-άπτω, дор. περάπτω 1) обвязывать,
привязывать (τι τινι Pind., Arst., piut. и προς τι Arst.); med.
надевать на себя (sc. χρυσόν και άργυρον Piat.): περιαπτόμε-
νος λίθους πολυτελείς Piut. надевший на себя
драгоценные камни; 2) навлекать (δνειδός τινι Lys.; αίσχύνην τη
πόλει Piat.); π. άνελευθερίαν (sc. αύτω) Хеп. стяжать
себе репутацию неблагородного человека; 3) доставлять
(εύδαιμονίαν και τιμάς τινι Хеп.); 4) придавать (σχημά
τινι Arst.).
περο-αρμόζω 1) прилаживать, прикреплять,
приделывать (τι τινι piut.; τι περί τι Arst.): πώγωνας περιηρ-
μοσμέναι Arph. прицепив себе бороды; 2) плотно
прилегать (προσμένειν και π. τινί Arst.).
περι-αρέω пахать вокруг, опахивать (την χώραν piut.).
περι-αρτάω привешивать кругом, обвешивать (τι
τω τραχήλω piut.).
περί-^σος, εως ή перелив, модуляция (sc. της
φωνής Piut.).
περι-αστράπτω сиять кругом (περιήστραψεν φώς εκ
του ούρανοΰ NT).
περο-ασχολέω Luc. ν. Ι. = άσχολέω.
περι-αυγή ή сияние (του ηλίου Piut.).
περο-αυγής 2 сверкающий (κάτοπτρον piut.).
περίαυγος 2 Arst. = περιαυγής.
περι-αυτολογέω хвастливо говорить о себе Sext.
περι-αυτολογία ή хвастовство Piut.
περι-αυχένιος 2 обвивающий шею, т. е. носимый на
шее (στρεπτός Her.).
περέαχε (ι) ( = περιίαχε) Hes. 3 л. sing. impf, κ *περι-
ϊάχω.
περΐ-βά8ην (α) αάυ. сидя верхом (έπί τινι Piut.).
περι-βαίνω (fut. περιβήσομαι, aor. 2 περιέβην—эп.
περίβην) 1) заходить вперёд, т. е. загораживать собой
(θέων περίβε καί οι σάκος άμφεκάλυψε Нот.); 2) защищать,
охранять (τινός, τινί и περί τίνος Нот.); 3) садиться
верхом (Γππον piut.): οι περιβεβηκότες Diod. верховые,
сидящие верхом; 4) раздаваться кругом, достигать
ушей: π. τινί Soph. касаться чьего-л. слуха.
περι-βάλλω (fut. περιβάλω, aor. περιέβάλον; эп.
impf, περιβάλλον; ион. 3 л. ppf. pass. περιεβεβλήατο =
περιε{3έβληντο) 1) закидывать, накидывать, набрасывать
(πείσμα Нот.): π. στέρνα προς στέρνα τινός Eur.
прижаться грудью к чьей-л. груди; med. накидывать на
себя (χλανίδα περιβαλλόμενος Her.; περιβεβλημένος
σινδόνα NT); 2) надевать (ζευκτήριον Τροία Aesch.):
περιβαλλόμενοι τεύχεα Нот. с надетым на себя оружием,
вооружённые; 3) одевать (τινά γυμνόν NT); pass.
одеваться (εν ίματίοις λευκοΐς NT); 4) запрокидывать: π.
χεΐράς τινι Eur., Piat. обвивать кого-л. руками (ср. 8);
5) строить вокруг, возводить кругом (τείχος Πελοπον-
νήσω Arst. и τω λιμένι Poiyb.; χάρακα τινι NT; med.
τείχη Thuc. и τείχος την πόλιν Her.): ταΐς πόλεσιν έρύΓ
ματα περιβάλλεσθαι Хеп. возводить укрепления вокруг
городов; 6) внушать (άνανδρίαν τινί Eur.); 7) оказывать,
давать (τό αγαθόν τινι Her.): π. σωτηρίαν τινί Eur.
спасать кого-л.; 8) опутывать, захватывать: περιβαλειν
πλήθος των ιχθύων Her. поймать множество рыб(ы);
περιβαλέσθαι την πόλιν Her. захватить город; π. τινά
πέδαις Aesch. наложить на кого-л. оковы; π. τόν αυχένα
βρόχω Her. обвивать шею петлей; π. τινά χερσί Eur.
(ср. 4) обнимать кого-л.; σκότος περιβάλλει τινά Eur.
тьма окутывает кого-л.; περιβάλλεσθαι σωφροσύνης δό-
ξαν Хеп. стяжать себе репутацию благоразумного
человека; 9) обнимать (αλλήλους Хеп.); 10) окружать, брать
в кольцо (τους πολεμίους Piat.): περιβάλλεσθαι τινι πτε-
ροφόρον δέμας Aesch. окружать пернатым телом, т. е.
превращать в птицу кого-л.; περιβάλλεσθαι μείζον
χωρίον Хеп. окружать большую площадь; έν τω
περιβεβλημένο) Her. в огороженном месте, внутри ограды;
11) возлагать (τυραννίδα τινί Eur.); 12) налагать (τινί
δουλείαν Eur.); .13) поражать (τινά χαλκεύματι Aesch.;
τινά κακω Eur.): π. τινά φυγτ} piut. карать кого-л.
изгнанием; π. τινά ovetSst Dem. покрывать кого-л. позором;
14) бросать, устремлять: π. περί έρμα την vaöv Thuc.
налететь с кораблём на скалу; 15) огибать, объезжать
(τον Άθων Her.; Σούνιον Thuc); 16) превосходить (τινά
τινι Нот.): άρετη π. Нот. отличаться высокими
качествами, быть превосходным; 17) часто посещать
(τόπους Хеп.); 18) med. перен. охватывать (τη διανοία τι
isoer.; ξυμπάντα τά οικεία Piat.); 19) med. пускаться
в рассуждения: μακράν περιβαλλόμενοι Piat. пространно
разглагольствуя; κομψώς κύκλω π. Piat. ловко кружиться
вокруг да около.