Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
περατόω
1285 —
περί
περατόω ограничивать, определять (τήν δλην
άπειρον ουσαν piut.; ή αρχή περατουμένη Έλλησπόντω έκ των
προς έσπέραν μερών Arst.; το πεπερατωμένον σώμα Sext.).
Ι περά ω (fut. περάσω с α — эп. περήσω, aor. έπέ-
ρασα — эп. έπέρησα и πέρησα, pf. πεπέρακα) 1)
переезжать, переплывать, проплывать, направляться (δι'
Ώκεανοΐο, θάλασσαν Нот.; δια πόρον Aesch.; ύδωρ Hes.;
πέλαγος Αιγαίον Soph.); 2) переходить, проходить,
проникать, входить (δια στέρνοιο нн; δια Κυανέας άκτάς,
πόλεις, δόμους, Δελφούς Eur.; ποτι Φασιν Pind.): π.
όστέον εϊσω Нот. вонзиться в кость; π. οδόντας Нот.
пробивать зубы; κίνδυνον π. Aesch. пройти сквозь
опасность; φύλακας π. Her. (незаметно) миновать стражу;
π. άστυ Aesch. пройти (через) город; τάφρος άργαλέη
περάαν Нот. труднопроходимый ров; π. πλουν Хеп.
совершать морское путешествие; έπιπόνως öta γήρως π.
Хеп. проводить старость в тяжёлом труде; ευδαίμων π.
Хеп. (про)жить счастливо; 3) выходить, переступать
(δωμάτων εξω soph.; τήν ήβητικήν ήλικίαν Хеп.): π.
τέρμα του βίου Soph. переступить пределы жизни, т. е.
умереть; π. θυμού Soph. перестать сердиться; υπό
σκηνής πόδα π. Soph. выходить из шатра; 4) пропускать:
π. κατά δειρής нн пропускать сквозь горло, т. е.
глотать, есть; 5) преступать, нарушать (δρκων μηδέν Aesch.);
6) переступать дозволенные пределы, заходить
слишком далеко: πέρας γάρ, πέρας Soph. ты заходишь
слишком далеко, т. е. не знаешь меры.
II *περάω (fut. περάσω с α; aor. έπέρασα, έπέρασσα
и πέρασα; inf. fut. περάαν с ρά; part. pf. pass. πεπερη-
μένος) продавать в рабство (τίνα Λήμνον и ές Λήμνον,
προς δώματα, έπί νήσων, κατ' άλλοθρόους ανθρώπους
Нот.).
Πέργάματά Aesch., Soph. = Πέργαμον 1.
Περγαμηνές 3 пергамский Diod. etc.
Περγάμία ή Pind. = Πέργαμον.
πέργαμον τό тж. pl. цитадель, кремль Her., Trag.
Πέργαμον τό Пергам (1. тж. τα Πέργαμα, цитадель
Трои Her., Trag.; 2. город в Мисии Хеп., Plut.).
πέργάμος О Aesch., Eur. = πέργαμον.
Πέργαμος О Нот., Her., Хеп., Trag., NT = Πέργαμον.
Περγασή ή Пергаса (дем в атт. филе Έρεχθηΐς)
Arph., Isae.
Περγάση-θ-εν adv. из Пергасы isae.
Περγάσ^-σι adv. в Пергасе Arph.
Περγάσίδης, ου (ΐ) ό Пергасид, сын Пергаса, т. е.
Деикоонт (Δηϊκόων) Нот.
Πέργη ή Перга (главный город Памфилии) NT.
Περδίκκας, ου, ион. Περδίκκης, εω о Пердикк(а)
(1. П. I, родом из- Аргоса, основатель Македонского
государства VIII—VII вв. до н. э. Her.; 2. П. И, сын
Александра, царь Македонии с 454 г. по 413 г. до н. э. Thuc.;
3. один из диадохов Александра Великого, убит в
Египте в 321 г. до н. э. Diod.).
πέρδίξ, ϊκος О U ή куропатка Xen., Soph., Arph. etc.
πέρδομαι (только praes., pf.-praes. πέπορδα, ppf.-
-impf. έπεπόρδειν, fut παρδήσομαι, aor. 2 επαρδον)
испускать ветры Arph.
περεγρίνος ό Luc. = лат. peregrinus.
πέρηθ·εν adv. ион. = πέραθεν.
πέρην ион.= πέραν Ι и II.
περησέμεναι эп. inf. fut. κ περάω Ι.
περητός 3 ион. = πέρατος.
πέρθ-ac эп. inf. aor. 2 med.-pass. κ πέρθω.
περθ*έμενος эол. Sappho. part. med. κ περιτίθημι.
πέρθ·(ί) (fut. πέρσω, aor. 1 επερσα — эп. πέρσα, aor. 2
επραθον; inf. aor. πράθεΐν — эп. πραθέειν; aor. med.
έπραθόμην; inf. aor. 2 med.-pass. πέρθαι) 1) опустошать,
разорять, разрушать (πόλεις Нот.); 2) уничтожать,
умерщвлять, губить (τινά φασγάνου άκμα Pind.;
ανθρώπους Soph.); 3) вырывать, обрывать (γενείου τρίχα Aesch.;
φύλλον έλαίης Soph.); 4) грабить, уносить в виде добычи
(τα έξ πολίων Нот.); 5) брать в плен, уводить,
похищать (τινά Eur.).
Ι περί (ι) adv. вокруг, кругом: π. τ' άμφί τε нн
(по)всюду кругом. — См. тж. πέρι Ι.
II περί, анастрофически πέρι 1. praep. cum gen.:
1) вокруг, около (π. τρόπιος Нот.; π. Δαρδανίας Eur.);
2) за, из-за (μάχεσθαι π. τίνος Нот.; κινδυνεύειν π.
τίνος Her.; δεδιέναι π. τίνος Piat.; π. ψυχής ό άγων Хеп.;
μάχη περί τίνος Piat.); 3) касательно, насчёт, ο (π.
τίνος άκουέμεναι Нот.; π. τίνος διαλέγεσθαι Xen.): π. μεν
δη βρώσεως και πόσεως Хеп. что же касается пищи и
питья; αριθμού δε πέρι Her. что же касается количества;
περί γενέσεως και φθοράς Piat. (вопрос) о
возникновении и гибели; του πέρι; Piat. насчёт чего?; 4) с целью,
для, ради: π. του τιμωρήσασθαι Φίλιππον Dem. чтобы
отомстить Филиппу; 5) поверх, по (π. γας Sappho);
6) выше: π. πάντων εμμεναι άλλων Нот. быть выше всех
прочих; π. πάντων κρατερός Нот. сильнейший из всех; π.
παντός ποιεισθαι Хеп. ставить выше всего; π. πολλού
ποιεΐσθαι Thuc. ставить высоко; π. ολίγου ποιεισθαι Xen.
невысоко ставить; π. ούδενός ήγεισθαι Ьув.ниво что не
ставить; 2. ρ гаер, cum dat.: 1) вокруг, около (π. στή-
θεσσι Нот.; π. τησι κεφαλησι Her.; π. τη χεφί Piat.):
έσταότες π. Πατρόκλω Нот. стоящие вокруг (тела)
Патрокла; 2) с помощью, посредством: π. δουρί πε-
παρμένος Нот. пронзённый копьём; 3) возле, рядом с, у,
при (π. πύλησι Нот.; νεκρός π. νεκρω Soph.); 4) за, из-за
(π. τινι μάχεσθαι Нот.; π. τινι φοβεισθαι Thuc); 5)
касательно, насчёт: θαρρεΐν π. τινι Piat. питать доверие,
т. е. быть уверенным насчёт чего-л.; 6) вследствие, в
связи с, из-за (π. φόβω Aesch.): π. αύτω Thuc. по
собственной вине; 7) целиком, вполне: π. κηρι, π. φρεσίν или
π. θυμω Нот. всем сердцем, от всей души; π. σθένεϊ
Нот. изо всех сил; 3. praep. сит асе: 1) кругом, около,
вокруг (π. τίνα, π. άστυ Нот.; π. στρατόπεδον Хеп.): ή
αγορά ή π. τα αρχεία Хеп. площадь вокруг
официальных учреждений; οι π. Ήράκλειτον Piat. последователи
Гераклита; οι π. τον Πείσανδρον Thuc. Писандр и его
спутники; 2) рядом с, у, при, возле (ή π. Λέσβο*