Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
μείουρος
— 1064—
μελάμπεπλος
μεί-ουρος 2 1) доел, с укороченным хвостом, перен.
стих, усечённый, т. е. укороченный в конце на один
слог или у которого последний слог краткий вместо
долгого (στίχος Piut.); 2) рит. коротко обрывающийся
(περίοδος Arst.—ν. Ι. μύουρος).
μειέω 1) уменьшать, убавлять (το χωρίον Poiyb.);
pass. убавляться (σελήνη μειούμενη Arst.): την διανοιαν
μειουσΟαι Хеп. слабеть разумом; 2) умерять, делать
реже (την άγαν κάθαρσιν Хеп.); 3) преуменьшать,
принижать (τα των πολεμίων Хеп.).
μεορακο-εξαπάτης, ου ό совратитель юношества Anth.
μειρακιεύομαι ребячиться, резвиться Piut., Luc, Anth.
μείράκοον (α) τό 1) отрок, юноша (преимущ. от 14
до 20 лет): έκ μειρακίου isoer. с отроческих лет; 2)
молодой человек Poiyb., Piut.
μειρακιέομαι становиться· юношей, подрастать Хеп.
μείρακίσκη ή маленькая девочка Arph.
μεορακίσκος ό отрок, подросток, юноша Piat., Piut.
μεορακο-ώδης 2 доел, отроческий, юношеский, перен.
ребяческий (μ. και ανόητος Piat.; στάσις Poiyb.).
μεορακί-ωδώς по-юношески (άποτρίβεσθαι το γήρας
Piut.).
μεορακύλλοον τό совсем ещё юный отрок Arph. etc.
μεΐραξ, άκος ό отрок, юноша, подросток, но
преимущ. ή девочка (лет 14—15) Arph., Luc.
με(ρομα& (ρf. εμμορα; pass.: 3 л. sing. pf. εί'μαρται
и ppf. εΐμαρτο, part. είμαρμένος) получать по жребию,
принимать в удел (ήμισυ μείρεο τιμής Нот.): έκαστος
δ5 εμμορε τιμής Нот. каждый получил свою долю чести
(т. е. царство); ανάγκη και εί'μαρται impers. Piat.
установлено судьбой; ήδη και ή ειμαρμένη ήμερα παρήν
piat. уже наступил назначенный судьбой день; ή
ειμαρμένη (sc. μοίρα) Piat., Dem. судьба, удел, участь.
μείς О ион.-ЭОЛ. Нот., Hes., Her., Pind. = μην II.
μειχθ·- ν. Ι. = μιχθ-.
μεέωμα, απος τό нехватка, недостача (το μ. είκοσι
μνας Хеп.).
μείων 2, gen. ©νος [сотраг. κ μικρός и ολίγος]
1) меньший, ниже ростом (μ. κεφαλή 'Αγαμέμνονος
Нот.); 2) меньший, более короткий: παρασάγγην και
μεΐον Хеп. на расстоянии парасанга и даже меньше;
3) более слабый (μείον ίσχύειν τινός Aesch.); 4) менее
значительный, низший (τα δώρα μείω έστι τής αμαρτίας
Aesch.); 5) менее многочисленный (ιππέας ού μείους τε-
τρακισμυρίων άγειν Хеп.).
μείωσες, εως ή уменьшение, убыль (κινήσεως Arst.;
τών ποταμών Poiyb.).
μειωτίκώς путём уменьшения (αύξητικώς ή μ.
Diog. L.).
μελάγ-γαοος 2 чернозёмный (χώρη Her.).
μελάγγεοος 2 Piut. = μελάγγαιος.
μελαγ-γράφής 2 покрытый чёрными узорами (διφ-
θέραι Eur.).
μελάγ-καρπος 2 приносящий чёрные плоды
(ασάφεια Emped. ар. Piut.).
μελάγ-κερως 2 с чёрными, рогами (ταύρος Aesch.).
μελαγ-κόρυφος ό зоол. Черноголовка (птица Mo-
tacilla atricapilla) Arph., Arst.
μελάγ-κραιρα ad], f [ή κραιρα «голова»]
черноволосая (эпитет кумской сибиллы) Arst.
μελάγ-κροκος 2 с чёрными парусами (ναΰς Aesch.).
μελαγ-χαίτης, ου ad], т чернокудрый (Μίμας Hes.;
Άΐδης Eur.).
μελάγ-χείμα, ν. Ι. μελάγχιμα τά проталины хеп.
μελάγ-χΐμος 2 чёрный, тёмный (φάρεα, γυια, νόξ
Aesch.; πέπλοι, οΐς Eur.).
μελαγ-χίτων, ωνος (Γ) ad]. 1) в чёрном одеянии,
одетый в чёрное (sc. γυναίκες Aesch.); 2) мрачный,
скорбный (φρήν Aesch.).
Μελάγχλαονοο οι меланхлены, «одетые в чёрное»
(скифское племя) Her.
μελαγ-χολάω страдать разлитием чёрной жёлчи,
т. е. находиться в состоянии безумия, быть безумным
Piat., Arph., Dem., Piut.
μελαγ-χολία ή тж. pl. разлитие чёрной жёлчи, т. е.
меланхолия, душевная угнетённость Piat., Luc, Piut.
μελαγ-χολοκός 3 одержимый меланхолией,
поражённый тяжёлым безумием Piat., Piut.
μελάγ-χολος 2 омоченный в чёрной жёлчи (tot Soph.).
μελαγχροοής 2 Нот. = μελάγχροος.
μελάγ-χροος, стяж. μελάγχρους 2 чёрный,
тёмный, темнокожий Piut., Luc.
Ι *μελάγχρως, χροος (pl- μελάγχροες) Her. =
μελάγχροος.
II μελάγ-χρως, ωτος ad]. Eur., Piat., Arst. =
μελάγχροος.
μέλαθρον τό 1) кровельная балка Нот., нн; 2)
кровельные стропила, кровля Нот.; 3) тж. pl. дом,
жилище, палата (Πριάμοιο Нот.; μελάθροις έν βασιλείοις Aesch.).
μελαθ-ρόφον эп. gen. к μέλαθρον.
μέλαινα / κ μέλας.
*μελα^νός 3 Anth. (superl. μελαινότατος) = μέλας.
μελαίνω 1) окрашивать в чёрный цвет, делать
тёмным (τό νέφος Arst.); med.-pass. чернеть, темнеть (μελαί-
νετο χρόα καλόν Нот.; μελανθέν αίμα Soph.); 2)
окрашиваться в чёрный цвет, чернеть, темнеть Piat., Anth.
Μελά tot ot мелей (племя в южн. Италии) Thuc.
μέλαις эол. sappho = μέλας.
μελαμ-βαθ-ής 2 чернеющий своей глубиной, тёмный
и глубокий (Ταρτάρου κευθμών Aesch.; σήκός δράκοντος Eur.).
μελαμ-βάφής 2 окрашенный в чёрное (Aesch,—υ. Ι.
κ μελαμβαθής).
μελάμ-βροτος 2 1) населённый чернокожими
людьми (ΑΊθιοπις γή Eur.); 2) чернокожий (γείτονες Eur.).
μελάμ-βωλος 2 с чёрными пластами земли,
чернозёмный (Αίγυπτος Anth.).
• μελαμ-παγής 2 1) чёрный и запёкшийся (αίμα
Aesch.); 2) почерневший и твёрдый (sc. χαλκός Aesch.).
μελάμ-πεπλος 2 1) в чёрном одеянии, одетый
в чёрное (νύς Eur.); 2) чёрный (στολή Eur.).