Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πελωροστός
— 1279 —
ΠενΟ-εύς
πελωριστός 3 огромный, громадный (πόλις Theoer.).
πέλωρον τό 1) чудовище Нот., Hes.; 2) чудо, чудесное
знамение (πέλωρα θεών Нот.).
πέλωρος 3 и 2 Нот., Hes. = πελώριος.
πέμμα, ατός τό [πέπτω = πέσσω] печенье, пирог Her.,
Plat., Luc.
πεμμάτ-ουργός ό пекарь, пирожник Luc.
πεμπάδ-αρχος (άδ) ό пемпадарх, командир отделения
в составе пятерых солдат Хеп.
πεμπ^ω тж. med. считать пятёрками, т. е. по
пальцам, исчислять (вообще), считать (έκβολάς ψήφων
Aesch.; med. πάσας φώκας Нот.; άριθμήσασθαι πεμπάσα-
σθαι λέγουσιν piut.).
πεμπάς, άδος (αδ) ή 1) число пять, пятёрка Piat.,
Arst.; 2) пять человек или штук Хеп.
πεμπαστής, οδ ό производящий подсчёт, ведущий
учёт: μυρία, μυρία π. Aesch. считавший десятки тысяч,
т. е. державший на учёте всю огромную армию
(Ксеркса).
πέμπε οι, αϊ, τά indecl. эол.= πέντε.
πεμπεβόηος 2 эол. = πεντεβόειος.
πέμπελος 2 старческий, дряхлый Anth.
πεμπταΐος 3 пятидневный: πεμπταΐοι Αιγυπτον ίκό-
μεσθα Нот. по истечении пяти дней (или на пятый
день) мы прибыли к (реке) Египту; νεκροί ήδη ήσαν
πεμπταΐοι Хеп. трупы лежали (без погребения) уже
пять дней.
πεμπτ-άμερος 2 (ä) Pind. = πεμπταιος.
πεμπτέος ad], verb. κ πέμπω.
πεμπτη-μόριον τό пятая часть Piat.
πέμπτη ή 1) (sc. ήμερα) пятый день Hes.; 2) (sc. οδός,
лат. via quintana) квинтана, - пятая дорога (β римском
лагере) Poiyb.
πέμπτος 3 пятый: τό πέμπτον μέρος Piat. пятая часть;
μέγαθος πέμπτης σπιθαμής Her. величиною в четыре
с половиной пехия (= 2,08 м.) (доел, в четыре πήχεις
с пятой спитамой); π. μετά τοΐσιν Нот. пятый вместе
с ними; π. αυτός Thuc. сам пятый, т. е. впятером.
πέμπτος 3 [adj. verb. к πέμπω] посланный: οι από
των τετρακοσίων πέμπτοι πρέσβεις Thuc. послы «совета
Четырёхсот».
πέμπω (fut. πέμψω — дор. πεμψώ, aor. έπεμψα, pf.
πέπομφα, ppf. έπεπόμφειν, эп. 3 л. sing. impf. iter.
πέμπεσκε, эп. inf. praes. πεμπέμεν(αι), in f. fut. πεμ-
ψέμεναι; pass.: fut. πεμφθήσομαι, aor. έπέμφθην, pf.
πέπεμμαι— 2 л. πέπεμψαι, ppf. έπεπέμμην; adj. verb.
πέμπτος и πεμπτέος) 1) посылать, отправлять (τινά ές
Τροίην, Λυκίηνδε Нот.; π. Θήβας Soph.; τινί ξένια Xen.):
π. κήρυκας περί σπονδών Хеп. посылать глашатаев для
переговоров о мире; π. προς и παρά τίνα Хеп., Thuc.
посылать к кому-л.; π. έπί τίνα Thuc. посылать за
кем-л.; π. έπί βοήθειαν Хеп. посылать за помощью;
πέμπεσθαί τίνα έπί τίνα Soph. посылать кого-л. от себя
к кому-л.; π. τινά όδόν Soph. отправлять кого-л. в путь;
π. εις διδασκάλων piat. посылать в школу; άλλον π.
ίκανέμεν (τινά) Нот. отправить кого-л. к другому, т. е.
отказать в гостеприимстве; πέμπει κελεόων Thuc. он
посылает приказание; πέμπων έκέλευε Хеп. он велел через
посла; πέμψας προς τον ναύαρχον, έδειτο διαβιβάσαι τό
στράτευμα Хеп. (Фарнабаз) посылает к наварху с
просьбой увести войско; πέμπεσθαί τίνα Soph. посылать за
кем-л., отзывать кого-л. обратно; τι χρήμ' έπέμψω τον
έμόν έκ δόμων πόδα; Eur. зачем ты послала за мной?;
2) ниспосылать (κακόν τι vi Нот.; όνείρατα Soph.; φόβον
piat.); даровать (όλβον Pind.; άλκάν Soph.); 3)
сопровождать, провожать, отвозить (τινά συν νηΐ ές Χρύσην
Нот.; πέμψον με προς οίκους Soph.): γης τίνα π. άποικον
Soph. отправлять кого-л. в изгнание; 4) культ,
сопровождать в торжественной процессии, торжественно
справлять (πομπήν Her.; χορούς Eur.; Παναθήναια Men.; θρίαμβον
piut.); pass. πέμπεσθαί Her. быть носимым в
торжественной процессии; 5) испускать, издавать (ίαχάν Aesch.).
πεμπ-ώβολον τό пятизубые виЛы, пятизубец Her.
πέμφοξ, Ιγος ή 1) дыхание: π. δυσχείμερος Aesch.
дыхание бури, тж. буря; 2) луч, блеск (ηλίου, βροντής
Aesch.); 3) капля (αίματος Aesch.).
πέμψίς, εως ή посылка, отправление (του κήρυκος
Her.; των νεών Thuc; της επιστολής Arst,).
πενέστατος superl. κ πένης Ι.
πενεστεία ή сословие пенестов (в Фессалии) Arst.
πενέστερος compar. κ πένης Ι.
πενέστης, ου ό 1) пенест, крепостной (в Фессалии)
Arst.; 2) наёмный слуга Eur., Anth.; 3) бедняк Diog. L.
πενεστοκός 3 состоящий из пенестов: τό πενεστικόν
Θετταλών έθνος Piat. крепостное племя в Фессалии
(порабощенное коренное население Фессалии).
Ι πένης, ητος adj. (compar. πενέστερος, superl. πε-
νέστατος) бедный, неимущий (άνθρωποι Her.; άνήρ Soph.;
δόμος, σώμα Eur.): π. χρημάτων Eur. не имеющий
состояния, неимущий.
II πένης, ητος о бедняк Her., Arph. etc.
πενητεύω быть бедным, нуждаться, не иметь: π.
τινός Emped. быть лишённым чего-л.
πενητο-κόμος 2 заботящийся о бедных, т. е.
милосердный (χείρες Anth.).
πενθ·άλέος 3 печальный, скорбный (παλάμαι Anth.).
Πενθαλίδαί, ών οι Пенталиды (один из митилен-
ских родов) Arst.
πένθ*εοα ή Aesch. = πένθος.
πενθ·είετον эп. 3 л. dual, praes. κ πενθέω.
πενθ·είω эп. = πενθέω.
πενθ·ερά ή Тёща Dem., Luc, Piut., NT.
πενθ·ερός ό 1) тесть нот., нем οι πενθεροί Eur. тесть
и тёща; 2) зять (муж сестры Eur. или дочери Soph.).
Πενθ-εσίλεια ή Пентесилия (дочь Арен, царица
амазонок, пришедшая на помощь троянцам после смерти
Гектора] убита Ахиллом) Diod.
Πενθ·εύς, έως ό Пентей или Пенфей (сын Эхиона
и Агавы, внук Кадма, миф. царь Фив, растерзанный,
вакханками за непочтение к Вакху) Aesch., Eur. etc.