Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Πάφίη
— 1272 —
πεδάω
предотвращать женитьбу; ταυτ' ειπών τότε μεν έπαυσε
λόγον Хеп. сказав это, он умолк; π. όδυνάων Нога,
утолять боли; γελώντας εχθρούς παύσομεν Soph. мы
прекратим ликование врагов; παύεσθαι της οργής Lys. унять свой
гнев; med.-pass. прекращаться, утихать (αίμα έπαύσατο
нот.; και έπαύσαντο, sc. ό άνεμος και ό κλύδων ντ);
5) удерживать (τινά μάχης Нот.; την γλώσσαν από κάκου
και χείλη του μη λαλήσαι δόλον NT); 6) смещать,
отстранять (τινά της βασιλείας Her.): ατρατηγουντά τίνα
π. Dem. отстранить кого-л. от командования; 7) спасать,
избавлять (έκ κακών τίνα Soph.); med.-pass. избавляться
(έκ μεγάλων άχέων Arph.); 8) переставать (παύε όρχού-
μενος Arph.; παύε, μη λέξης πέρα Soph.): παύε του λόγου!
Arph. довольно слов!, замолчи!; παύεται διψών Хеп.
у него больше нет жажды; πέπαυμαι λέγων piat. я
кончил говорить.
Πάφίη ή (sc. θεά) Пафийская богиня, т. е.
Афродита Anth.
ΠάφίΟς 3 (ά) пафийский (Αφροδίτη Arph.).
Παφλαγονία ή Пафлагония (область на сев.
побережье М. Азии) Хеп. etc.
Παφλαγονοκός 3 пафлагонский Хеп.
Παφλαγών, όνος ό (эп. dat. pl. Παφλαγόνεσσιν)
пафлагонец Нот., Xen., Arph.
παφλάζω бурлить, клокотать (κύματα παφλάζοντα
Нот.): παφλάζων καΐ κεκραγώς Arph. кипящий (от злобы)
и орущий.
πάφλασμα, ατός το доел, клокотание, перен.
болтовня: παύε τών παφλασμάτων! Arph. довольно пустой
болтовни!
Πάφος (ά) ή Паф(ос) (город на юго-зап. побережье
Кипра с известным храмом Афродиты) Нот., нн, NT.
πάχετος 2 (ά) эп. = παχύς.
πάχέως (compar. παχυτέρως и παχύτερον) грубо,
в общих чертах Piat.
Πάχης, ητος ό Пахет (афинский полководец в
начале Пелопоннесской войны, завоеватель Милета в 427 г.
до Н.Э.) Thuc., Arst., Plut.
παχθ-fl дор. 3 л., sing. aor. pass. conjet. κ πήγνυμι.
πάχιστος 3 superl. κ παχύς.
παχίων 2 compar. κ παχύς.
πάχνη ή [πήγνυμι] тж. pl. 1) иней (π. έωα Aesch.;
πάχναι και χάλαζαι Piat.; π. δρόσος πεπηγυΐα, sc. εστίν
Arst.); 2) запекшаяся кровь Aesch.
παχνόω 1) сгущать, уплотнять (το πνεύμα Plut.);
2) перен. превращать в камень, леденить (φίλον ήτορ
Hes.): παχνουσθαι πένθεσιν Aesch. застыть от горя.
πάχος, εος (ά) τό 1) толщина (sc. του ροπάλου Нот.;
του τείχους Thuc): τα πάχη τών τριχών Arst. различная
толщина волос; π. σαρκός Eur. упитанность; 2) (о
жидкости) плотность (της θαλάσσης Arst.).
παχύ- в сложн. словах = παχύς.
παχύ-δερμος 2 (υ) 1) толстокожий (ζώα Arst.);
2) тупой, непонятливый, глупый (άπειρόκαλος και π.
Luc).
πάχύ-θ-ροξ, τρΐχος adj. густошёрстный, покрытый
густым мехом (τα ζώα Arst.).
πάχύ-κνημος 2 с толстыми икрами Arph., Diog. l.
παχδλώς грубо, в общих чертах (τάληθές ένδείκνυ-
σθαι Arst.).
πάχυ-μέρεοα ή толщина, плотность sext.
παχυ-μερές τό густота, плотность (της θαλάττης
Piat.).
πάχυ-μερής 2 состоящий из толстых или плотных
частей (τό ψυχρόν Piat.; sc. ύδωρ Arst.).
Πάχϋνος ό Пахин (мыс в юго-вост. Сицилии) Plut.
πάχυνσης, εως ή уплотнение, сгущение (ύγρου Arst.).
παχύνω (ö) (fut. παχυνώ; pf. pass. πεπάχυσμαι)
1) делать толстым (тучным), откармливать (βουν, τα
σώματα Piat.; ί'ππον Xen.): τάς ψυχάς π. Plut. заливать
жиром, т. е. притуплять умы; pass. доел, жиреть,
перен. грубеть (έπαχύνθη ή καρδία NT); 2) делать
плотным, уплотнять (τό ύδωρ κονιορτώ Plut.); pass.
становиться плотным, уплотняться Her., Arst.: όλβος άγαν
παχυνθεις Aesch. чрезмерно разросшееся богатство.
παχύ-πους 2, gen. ποδός (υ) толстоногий Arst.
παχύς, εία, ύ (compar. παχύτερος, παχίων— эп. πάσ-
σων, superl. πάχιστος) 1) толстый, массивный (λαας,
σκηπτρον Нот.; πέδαι Arph.); 2) полный, крепкий (χείρ,
αύχήν Нот.); 3) откормленный, жирный (δς Arph.); 4)
тучный, плодородный (γη Xen.); 5) плотный, грубый (ίμά-
τιον Piat.); 6) перен. крупный, огромный (πράγμα, χάρις
Arph.); 7) сгустившийся, густой (αίμα Нот., Arst.); 8)
раздутый, опухший (πους Hes.); 9) разбогатевший, богатый
(άνήρ Arph.): οι παχέες Her. богачи; 10) тупой, глупый
(άμαθης και π. Arph.); 11) густой, низкий (φωναί Arst.).
πάχυ-σκελής 2 толстоногий Piut.
πάχύ-στομος 2 широкоротый, т. е. с широким
отверстием (όστρεον Arst.).
παχύτης, ητος (υ) ή 1) толщина (του δέρματος Her.);
2) тучность, грузность (του έλάφου Arst.); 3) густота
(τών τριχών Arst.); 4) плотность (γάλακτος Arst.); 5)
тупость, невежественность (π. γραμματική Sext.).
πάχύτρϊχος (υ) gen. κ παχύθριξ.
*πάχύ-φρων 2, gen. όνος тупоумный Arst.
πάχΰ-χεολής 2 1) толстогубый Anth.; 2) с толстыми
краями (τα όστρακα Arst.).
πέδα, иногда πεδά эол. = μετά.
πεδά^ эп. 3 л. sing, praes. κ πεδάω.
πεδάασκόν эп. impf. iter. κ πεδάω.
πεδαίρω эол. = μεταίρω.
πεδαίχμοος 2 эол. = μεταίχμιος.
πεδαμείβω эол. = μεταμεφω.
πεδάορος 2 эол. = μετήορος.
πεδάρσοος 2 эол. = μετάρσιος.
πεδ-αρτάω (= νουθετέω) наставлять, вразумлять
или выправлять Diog. L.
πεδαυγάζω эол. = μεταυγάζω.
πεδάω (эп. 3 л. sing, praes. πεδάα; impf. iter. πε-
δάασκον; aor. έπέδησα — эп. πέδησα, дор. πέδασα) 1) за-