Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
παρεξετάζω
— 1260 —
πάρεσις
παρ-εξετάζω сопоставлять, сравнивать (τι παρά τι
Dem.).
παρ-εξευρίσκω (ещё, сверх того) подыскивать
(άλλον νόμον Her.).
παρ-εξίημι пропускать, выжидать (τέσσερας ημέρας
Her.).
παρ-εξίστημδ 1) (aor. παρεξέστησα) смещать, т. е.
смущать, волновать (την διάνοιαν Piut.); 2) (aor. 2 παρε-
ξέστην, pf. παρεξέστηκα) смещаться: παρεκστηναι τη
διάνοια Polyb. сойти с ума.
παρ-εξωθ·έω (part. pass. παρεξωσθείς) сталкивать,
сдвигать (εις τι Arst.).
Παρεούσίος ό Пареусий (древнее название р. Аниен—
Anio — в Латай) Piut.
παρ-έπβκνος о косвенная похвала, мимолётное
славословие Plat.
παρ-επφοηθ·έω приходить со стороны на помощь
(τίνΐ Diod.).
παρ-επιγράφή ή приписка, пометка, (в
драматических произведениях) ремарка Arph.
παρ-επιδε£κνυμα& некстати или хвастливо
показывать, выставлять напоказ (έμπειριαν γραμμάτων piut.;
δύναμιν λόγων Luc).
παρ-επιδημέω проживать (в качестве иноземца),
пребывать (έν ταις Συρακούσαις Diod.). .
παρ-επίδημία ή (временное) пребывание,
жительство на чужбине piat., Polyb.
παρ-επίδημος 2 пребывающий на чужбине,
заехавший на чужбину, пришелец Polyb., NT.
παρ-εποκουρέω быть в помощь, помогать (τινι sext.).
παρ-επινοέομαο (кроме того) придумывать Diod.
παρ-επισκοπέω совместно рассматривать,
сопоставлять (π. και λογίζεσθαι Piut.).
παρ-επ&στρέφομα: поворачиваться, обращаться piut.,
Diog. L.
παρ-επιστροφή ή поворачивание, поворот piat.
παρ-εποφαύω прикасаться, задевать (τινός piut.).
παρέπλαγξα aor. κ παραπλάζω.
παρέπλω эп.-ион. 3 л. sing. impf, или aor. 2 κ πα-
ραπλώω.
παρ-έπομοκ 1) следовать, сопровождать (τινι xen.,
Piat.); 2) (внимательно) следить (π. τε και συσκοπειν
τον λόγον Piat.); 3) следовать, проистекать (τα
παρεπόμενα τω πολεμώ κακά Polyb.): το παρεπόμενον Arst.
(логическое) следствие.
παρέπτην aor. 2 κ παρίπταμαι.
παρεπτόμην aor. 2 κ παραπέτομαι.
παρ-εργάτης, ου (γα) о любитель ненужных дел,
бездельник: π. λόγων Eur. пустомеля.
πάρ-εργον τό постороннее дело, нечто
второстепенное (побочное), добавление: πάρεργ' όδου Eur. в
качестве побочной цели путешествия, т. е. мимоходом; π.
δούναι τι της τύχης Eur. добавить что-л. иное к
(злополучной) судьбе, т. е. помочь кому-л. в горе; πάρεργα
κακών Eur. вещи, не имеющие отношения к несчастьям,
т. е. неспособные помочь горю; π. ποιεισθαί τι isoer.»
έν παρέργω ποιεισθαί τι Soph. или θέσθαί τι Polyb.
отодвигать что-л. на второй план или считать побочным
что-л.; έκ πάρεργου (μέρει) Piat. и κατά π. Luc.
мимоходом, между прочим.
πάρ-εργος 2 второстепенный, побочный,
посторонний (λόγος Piat).
παρ-έργως мимоходом, между прочим piat., Dem. .
παρ-ερπύζω (aor. παρείρπυσα) приползать,
прокрадываться (εϊσω Arph.).
яар-έρπω (только praes. и impf.) Theoer. = παρερ-
πύζω.
παρ-ερύω, ион. παρεορύω (aor. παρείρυσα)
протягивать, выстраивать в длину (φραγμόν ένθεν και ένθεν
Her.).
παρ-έρχομαι (fut. παρελεύσομαι, aor. 2 παρηλθον—
дор. παρήλυθον, pf. παρελήλυθα; inf. aor. παρελθειν —
дор. παρενθειν) 1) проходить мимо, пролетать,
проноситься (νηυς παρερχομένη Нот.): ποτητά παρέρχεται Нот.
проносятся птицы; παρελθόντες την Μυσίαν κατέβησαν
εις Τρωάδα NT миновав Мисию, они прибыли в Троаду;
πριν αν τό καύμα παρέλθη Piat. пока не спадёт жара;
о παρελθών χρόνος Soph. прошлое (время); έν τω π'αρελ-
θόντι Xen. в прошлом, прежде; грам. о παρεληλυθώς
χρόνος Arst. прошедшее время (перфект); της
παρελθούσης νυκτός Piat. прошлой ночью; οι παρεληλυθότες
πόνοι Xen. минувшие бедствия; τα παρεληλυθότα Bem.
прошлые события, былое; παρελθέτω απ' έμου τό ποτή-
ριον τούτο NT да минует меня чаша сия; 2) проходить,
кончаться (εως αν παρέλθη ό ουρανός και ή γη ντ);
3) опережать, обгонять (ποσίν τίνα Нот.); 4) превзойти
(έν δόλοισιν Нот.; δυνάμει Eur.); (пре)одолеть,
перехитрить (Διός νόον Hes.; την πεπρωμένην τύχην Eur.): ού
παρελεόσεαι Нот. ты (меня) не проведёшь; 5) перен.
обходить, проходить, не обращая внимания,
пренебрегать (βωμόν Διός Нот.; θεούς Eur.; π. τον έταΐρον piat.);
6) обходить, нарушать (τον νόμον Lys.); 7) входить,
вступать (εις τι Her.; εΐσω Aesch.; νυμφικούς δόμους Eur.):
εις παροιμίαν παρελθειν Arph. войти в пословицу;
8) вторгаться, врываться (βία εις την πόλιν Xen.);
9) (об ораторах) выходить на трибуну, выступать (εις
τον δημον piut.; παρελθών έλεξε τοιάδε Thuc); 10)
приходить, достигать (εις την δυναστείαν Dem.): π. έπί τα
πράγματα Luc. достигнуть государственной власти;
И) ускользать: τούτο μικρού παρήλθε με ειπείν Dem. я
чуть не упустил сказать об этом.
πάρες imper. aor. 2 к παρίημι.
πάρεσαν эп. Нот. (= παρησαν) 3 л. pl. impf, κ πά-
ρειμι Ι.
* παρ-εσ-αρθ-ρόω вставлять, вкладывать Diog. l.
παρ-εσίΗω (fut. παρέδομαι, aor. 2 παρέφάγον, inf.
aor. παραφάγεΐν) обгрызать, обгладывать (τινός Arph. и
τΐ Diog. L.).
πάρ-εσίς, εως ή 1) отпускание, отпуск (ή Διονυσίου
π. έκ Συρακουσών piut.); 2) расслабление (εις πάρεση αϊ