Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
παρεμβολοκός
— 1259 —
παρεξέρχομαι
стан Poiyb., NT; 5) (в борьбе) подножка Piut.; 6) Poiyb. = Ι
παρεξειρεσία.
παρ-εμβολοκός 3 лагерный, лагерного типа,
бивуачный (δείπνα Piut.).
παρ-εμβύω набивать, напихивать (ευτελή ονόματα
Luc).
παρέμμεναι эп. inf. κ πάρειμι Ι.
παρ-εμπίμπλημο тайком наполнять (το τείχος δπλων
Piut.).
παρ-εμπίπτω (fut. παρεμπεσουμαι) попадать,
вторгаться, оказываться: π. εις Μακεδόνας Piut. врезаться
в расположение македонцев; π. εις την πολιτείαν
Aeschin. затесаться в число граждан; παρεμπίπτουσα άνε-
πιστημοσύνη piat. вторгающаяся невежественность, т. е.
вмешательство невежд; εις το μέσον π. Arst. оказываться
посредине; ή τύχη παρεμπίπτει τω έφ' ήμΤν piut. судьба
вмешивается в наши действия.
παρ-εμποδίζω стоять ила становиться на пути,
быть препятствием (τινί Luc).
παρ-εμποιέω украдкой создавать, незаметно
внушать (μελέτην τινός Piut.).
. παρ-εμπολάω тайком протаскивать: π. γάμους Eur.
(при живом супруге) вступать в новый брак.
παρ-εμπόρευμα, ατός τό побочное дело, нечто
второстепенное Luc
παρ-εμπορεύομα& попутно доставлять: τό τερπνόν
π. Luc побочным образом (т. е. наряду с поучением) J
доставлять и удовольствие.
παρ-έμπτωσος, εως ή 1) вторжение, проникновение
(του ύγρου Arst.); 2) случай, случайность: δια την σπά-
νιον παρέμπτωσίν τίνος Sext. вследствие редкости чего-л.;
$) грам. добавление, вставка.
παρ-εμφαίνω 1) показывать мимоходом ала
одновременно, заодно (την αύτου όψιν Piat.); 2) pass.
отражать в себе (παρεμφαινόμενον ύδωρ Arst.); 3)
обнаруживать, показывать: παρενέφαινον ως είδότες τι Poiyb.
они показали, что знают кое-что; pass. показываться,
обнаруживаться, являться Arst.
παρ-έμφάσος, εως ή грам. грамматическое
изменение смысла (вследствие изменения числа или лица).
παρ-εμφάτοκά τα грам. личные глагольные формы
(лат. modi finiti).
παρ-εμφερής 2 довольно сходный, несколько
похожий (τινι Arst., Diod.).
παρ-εμφύομαί доел, расти возле, перен. жить рядом:
μεθ' ους τό σοφιστών φυλόν μοι παρενεφύετο Luc рядом
с ними я увидал племя софистов.
παρ-ενδείκνϋμο piut. = ένδείκνυμι.
παρ-ενδίδωμ: (δι) уступать, частично отдавать Piut.
παρ-ενδύομαο (aor. 2 παρενέδυν) проскальзывать:
παρενδυς θυραίος Piut. прокравшийся в дверь.
παρενεΐδον aor. 2 к * παρενοράω.
παρ-ενείρω вводить, вставлять, вносить: εαυτόν εις
πάντα π. Piut. вмешиваться во всё.
παρενήνεον эп. impf, к παρανηνέω. |
παρενθ·εϊν дор. Theoer. inf. aor. 2 к παρέρχομαι.
παρ-ένθ·εσ&ς, εως ή грам.-рит. вставка, парен-
теза.
παρ-ενθ-ήκη ή 1) вставка, добавочная часть,
дополнение (ή του λόγου π. Her.): παρενθήκην ποιεΐσθαι Her.
совершить дополнительную работу; ετέρας του πολέμου
παρενθήκας ποιεισθαι Piut. совершать во время
передышки другие военные операции; 2) добавочный груз
Piut.
* παρ-ενοράω (только aor. 2 παρενειδον) мельком
(у)видеть (τι Arph.).
παρ-ενοχλέω · (impf, παρηνώχλουν, pf. pass. παρην-
ώχλημαι) беспокоить, досаждать (τινι Arst., Poiyb., NT а
τίνα Poiyb., piut.).
παρ-ενσάλεύω махать, шевелить, дрыгать (τοιν πο-
δοΤν Arph.).
παρ-ένταξος, εως ή вставка, внесение piut.
παρ-εντάσσω, amm. παρεντάττω вставлять,
вносить (τάς μεσότητας Piut.).
παρ-εντείνω 1) натягивать рядом: ταις επτά χορδαις
δυο παρεντείνεσθαι Piut. добавить две струны к
семиструнному инструменту; 2) напрягать (φωνήν piut.);
3) усиленно подчёркивать, т. е. ревностно
проповедовать (τον Άναξαγόραν piut.).
παρ-εντ£θ·ημ& ставить посреди, вставлять, вводить
(τινά μέσον Piut.).
παρέξ и πάρεξ = παρέκ Ι и Π.
παρ$ξ-άγω (ξα) вводить в соблазн, обольщать (νόον
τινί Нот. — in tmesi).
παρ-εξαυλέω изнашивать (свирель) долгим
употреблением: παρεξηυλημένοι шутл. Arph. выдохшиеся,
немощные, дряхлые (старики).
παρ-έξε&μ& (inf. παρεξιέναι — поэт, παρεξίμεν; 3 л.
pl. praes. indic. παρεξίασι) 1) проходить мимо (παρά τήν
οίκίαν Piut.); миновать (πόλιν και λίμνην Her.): τοιαύτα
τά λεγόμενα π. Piat. обойти молчанием данный вопрос;
2) обходить, преступать, нарушать (τάν Διός άρμονίαν
Aesch.; ψηφον τυράννων Soph.).
παρ-εξείρεσία ή оконечность корабля (на носу или
на корме, незанятая гребцами) Thuc, Piut.
παρ-εξελαύνω (fut. παρεςελάσω — amm. παρεξελώ; эп.
inf. praes. παρεξελάαν; эп. 2 л. sing. aor. conjet. παρε-
ξελάσησθα = παρεξελάσης; ион. 3 л. sing. ppf. παρεςελη-
λάκεε) проезжать мимо (τάς Σειρήνας Her.; παρά τι
Piut.): π. άλλήλοις Piut. ехать друг другу навстречу.
παρ-εξέλεγχος ό ложное опровержение Arst.
παρ-εξελέγχω опровергать ложными рассуждениями
Arst.
παρεξεληλάκεε ион. 3 л. sing. ppf. к παρεξελαύνω.
παρ-εξέρχομαι (aor. παρεξηλθον) 1) проходить,
проезжать мимо (τίνα Her.; παρά τι Piut.): παρεξελθ-εΐν πε-
δίοιο Нот. проехать мимо по долине; ρεΐα παρεξελθουσα
Нот. незаметно прошедшая мимо; 2) перен. обходить,
отклоняться (παρελθεΐν της αληθείας τι Piat.); 3)
преступать, нарушать (νόον Διός Нот.; δίκην Soph.).