Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
παραφεύγω
— 1255 —
παραχρήμα
пускать мимо ушей, оставлять без внимания (το ρηθέν
piut.); 11) пропускать, упускать (τάς ώρας της θυσίας
Dem.); 12) проноситься, проходить (см. тж. pass. к 7):
παρενεγκουσών ημερών ολίγων Thuc. по прошествии
немногих дней; 13) опережать, превосходить (τινά τινι
Luc).
παρα-φεύγω, эп. παρφεύγω проходить мимо,
(благополучно) миновать (τη συν νηι Нот.).
παρά-φημο, эп. πάρφημι и παραίφημι, дор. πάρ-
φαμί 1) увещевать, сетовать (τινί Нот.); 2) med.
уговаривать, обольщать (τίνα μαλακοϊς έπέεσσιν Нот.);
3) med. лживо говорить: π. δρκον Pind. давать ложную
клятву.
παραφθ-αίησι эп. 3 л. sing. opt. к παραφθάνω.
παρα-φθ·άνω (θα) тж. med. 1) опережать, обгонять
(τινά πόδεσσι Нот.); 2) превзойти (κέρδεσι, ούτι τάχει
τίνα Нот.).
παρα-φθ-έγγομαί 1) говорить не к месту или
добавлять лишнее: ουκ αυ παύσει παραφθεγγόμενος; piat. да
перестанешь ли ты отклоняться от вопроса?; 2) сказать
/мимоходом, проговориться (π. τι lsae.; δτι Poiyb.); 3)
перебивать (возражениями) Piut.
παρά-φθ·εγμα, ατός τό (ненужное) словесное
добавление, не идущие к делу слова Piut.
παρα-φθ-είρω несколько портить, повреждать,
расстраивать: παραφθαρείς την φωνήν piut. потеряв голос.
παρα-φθ·ορά ή 1) некоторая порча, ухудшение (της
μουσικής Piut.); 2) грам. испорченная форма,
неправильность.
παρα-φορά ή 1) расстройство (διανοίας Piut.); 2)
помешательство Aesch.
παρα-φορέω ( = παραφέρω 1) 1) преподносить,
подносить, подавать (τινί τι Arph.); 2) med. сносить в одно
место, нагромождать (χύδην piat.).
παρά-φορον adv. 1) пошатываясь, нетвёрдыми
шагами (βαδίζειν Luc); 2) блуждающими глазами, безумно
(δεδορκώς Luc).
παρά-φορος 2 1) влекомый (προς δόξαν Piut.); 2)
блуждающий, нетвёрдый (πους Eur.; δρόμοι Piut.); 3)
отклоняющийся, бьющий мимо (σκοπού Piat.); 4)
расстроенный, помешанный: π. της ξυνέσεως Piat. лишившийся
рассудка.
παρα-φορότης, ητος ή пошатывание, шаткость
(σώματος Piat.).
παρα-φορτίζομα& добавлять, присовокуплять (τι τω
λόγω Piut.).
παράφραγμα, ατός τό 1) ограждение, заграждение,
бруствер Thuc; 2) перегородка Piat.
παρα-φράσσω, amm. παραφράττω обносить
оградой, огораживать, 'заграждать Poiyb.
παρα-φρονέω, поэт, παραοφρονέω быть
помешанным, ЛИШИТЬСЯ рассудка Her., Soph., Theoer., Arph. etc.:
π. τινι Aesch. обезуметь, быть вне себя от чего-л.
παραφρονία ή NT = παραφροσύνη.
παpα-φpόvcμoς 2 безрассудный, безумный soph.
παρα-φροσύνη ή помешательство, безумие Piat.,
Piut.
παρα-φρυκτωρεύομα& тайно подавать сигналы,
изменнически сигнализировать (πολεμίοις Lys.).
παρά-φρων 2, gen. όνος помешанный, безумный
Soph., Eur., Piat., Piut.
παρα-φΰάς, άδος (αδ) ή 1) росток, побег Arst.;
2) зоол. отросток, придаток Arst.
παρα-φυές τό ответвление, отрасль (της διαλεκτικής
Arst.).
♦παραφυκτός, поэт, παρφυκτός 3 которого можно
избежать: τό ού παρφυκτόν pind. неизбежное,
неминуемое.
παρα-φδλάκή ή 1) несение охраны, охрана (των
χρημάτων Diod.); 2) стража, гарнизон PoJyb.
παρα-φδλάσσω, amm. παραφυλάττω 1) нести охрану
(πόλιν Poiyb.); охранять, оберегать (την έλευθερίαν
Poiyb.); защищать (παραφυλάττεσθαι την χωρίαν Poiyb.);
2) иметь наблюдение, блюсти, обеспечивать (τό της
νεώς και τών ναυτών ξυμφέρον Piat.); наблюдать, следить
(απ' οφθαλμού τίνα Piut.); 3) med. быть настороже,
беречься, остерегаться (τίνα Poiyb. и περί τίνος Piat.).
παρα-φϋσάω раздувать, возбуждать Aesop.
παρά-φυατις, εως ή разрастание, избыточность (των μορίων Arst.).
παρα-φυτεύω сажать рядом (σκόροδα και κρόμμυα
Piut.).
παρα«·φύω выращивать рядом, преимущ. med. (aor. 2
παρέφυν, pf. παραπέφυκα) вырастать возле, расти рядом
(εγγύς τίνος Men. и τινι Piut.).
παρα-φωνέω перебивать словами, добавлять от себя
Piut.
παρα-χάλάω (о корабле) расходиться в швах, т. в.
давать течь Arph.
παρα-χάράσσω, amm. παραχάράττω 1)
фальсифицировать, подделывать (νόμισμα Piut.); 2) ухудшать: π.
τα ές την δίαιταν Luc вести жалкий образ жизни.
παρα-χ«:μάζω проводить зиму, зимовать Dem., Poiyb.,
Piut., NT.
παρα-χειμάσία ή зимовка ила зимние квартиры ντ:
παραχειμασίαν ποιεΐσθ-αι Piut. зимовать.
παρα-χέω 1) подливать, добавлять (ύδωρ Her.); 2)
насыпать (χουν παρά τι Her.); 3) pass. граничить,
примыкать: ή Λυδία παρακεχυμένη piut. сопредельная Лидия.
παρα-χορδ£ζω (fut. παραχορδιώ) доел, ударять не
по тем струнам, перен. совершать ошибку, ошибаться
Arph.
παρα-χραίνω загрязнять piut.
παρα-χράομαι, ион. παραχρέομαο 1)
пренебрежительно относиться, дурно выполнять (τό πρήγμα Her.):
παραχρεώμενος Her. пренебрегая (опасностью); 2) плохо
обращаться, дурно относиться (τίνος и εις τίνα Her.);
3) злоупотреблять (τινι Poiyb.).
παρα-χρ^μα adv. [из παρά τό χρήμα] сейчас же,
тотчас же, теперь (же) (πάλαι τε και π. Thuc): τό и τα