Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ιεαραπληρέω
— 1249 —
παράπτωσις
Piut) поражённый безумием, помешанный (π. και Ικ-
φρων Dem.).
παρα-πληρέω восполнять, пополнять Arst.
παρα-πλήρωμα, ατός τό рит.-грам. добавочное
слово или выражение (вставляемое из чисто
стилистических соображений),
παραπλήσια adv. Her. = παραπλήσιον.
παρα-πλησοάζω 1) быть соседом, обитать по
соседству Aesop.; 2) иметь сношения Arst.
παρα-πλήσιον (τό) adv. равно, равным образом,
подобно: π. ώς (ώσπερ и χαί) Thuc, Dem. подобно тому
как; ήσθένησεν π. θανάτου NT он заболел и был при
смерти.
παρα-πλήσοος 3, редко 2 близкий, сходный,
подобный, почти одинаковый (νήσοι Λέσβω μεγάθεα
παραπλήσια! Her.): ταύτόν ή εγγύς τι χαί παραπλήσιον piat. то
же самое или почти одно и то же; τοιαύτα χαί
παραπλήσια Thuc. такие же или им подобные (обстоятельства);
ναυσί παραπλησίαις τον αριθμόν χαί πρότερον Thuc с
таким же приблизительно количеством судов, что и
прежде; παραπλήσια τε πεπόνθεσαν χαί έδρασαν αυτοί
έν Πύλω Thuc (афиняне) находились в таком же
приблизительно положении, какое они создали
(лакедемонянам) в Пилосе.
παρα-πλησίως подобным же образом, (почти) так
же: π. άγωνίζεσθαι Her. сражаться с одинаковыми
результатами, т. е. без чьего-л. перевеса (ср. лат. aequo
Marie contendere); π. ώσπερ ... Piat. приблизительно
так же, как...
παρα-πλήσσω, атт. παραπλήττω доел, поражать,
перен. поражать безумием, сводить с ума: παραπληγμέ-
νος безумный, сумасшедший (γέλως Eur.; άνήρ,
βουλεύματα Arph.).
παρα-πλοκή ή 1) присоединение, примесь (χυμών
τίνων Sext.); 2) рит. вплетание (τών ποιημάτων έν λόγω).
παρά-πλοος, стяж. παράπλους ό 1) прибрежное
плавание: της 'Ιταλίας χαί Σιχελίας π. Thuc плавание
вдоль берегов Италии и Сицилии; 2)' морской переезд
(εις Πελοπόννησον από Σιχελίας Xen.); 3) морское
побережье (мимо которого совершается плавание)
(ό π. έχει νήσους μαχράς Diod.).
παραπλώω эп.-ион. = παραπλέω.
παρα-πνέω (о ветре) сбоку вырываться, тянуть,
продувать (Нот.; δια στενού παραπνέοντες άνεμοι Piut.).
παρα-ποδίζα) связывать по (рукам и) ногам, т. е.
препятствовать, мешать (τών δπλων χρείαν Poiyb.): πα-
ραποδίζεσθαι εις или προς τι Sext. ошущать помеху в
чём-л.; μη παραποδισθώμεν piat. чтобы нам не
оказаться в безвыходном положении.
*παρα-π&διος, дор. παρπόδοος 2 лежащий у ког,
т. е. имеющийся в наличии, настоящий Pind.
παρ-αποδύ©μα& раздеваться (в палестре), т. е.
готовиться к гимнастическому состязанию Piat.
παρα-ποιέω 1) тж. med. подделывать (μέτρα χαί
σταθμά Diod.; med. σφραγίδα Thuc); 2) искажать,
передразнивать: έν τοις γελοιοις τα παραπεποιημένα Arst.
сочинённые для смеха пародии.
παρ-απολαύω нести последствия, быть жертвой
(της μωρίας τινός Luc).
παρ-απόλλϋμι (fut. παραπολουμαι, pf. 2 παραπόλω-
λα) 1) утрачивать, терять (τον ναυλον piut.); 2) med.
пропадать, погибать Dem., Piut.: παραπολει βοώμενος Arph.
если будешь кричать, ты погибнешь.
παρα-πολύ adv., чаще раздельно гораздо (более)
Thuc, Luc.
παρα-πομπή ή 1) перевозка, доставка (αϊ τών καρ-
πών παραπομπαι Arst.); 2) продовольствие, снабжение
(παραπέμψαι τινί την παραπομπήν Xen.); 3)
сопровождение, эскорт (του σίτου εις Έλλήσποντον Dem.; π.
γυναικεία Piut.).
παρα-πομπός 2 служащий для . перевозки или для
сопровождения, конвойный (ναυς Poiyb.).
παρα-πόντ&θς 2 находящийся близ моря (σήμα
'Αρχιλόχου Anth.).
παρα-πορεύομαι проходить мимо, миновать (Diod.,
Piut.; τόν χάραχα τών πολεμίων Poiyb.): π. παρά το
χείλος Poiyb. проходить по берегу.
παρα-ποτάμ£α ή местность у реки, прибрежная
полоса Diod.
Παραποτάμιοι οι Парапотамии (1. город в сев.-вост.
Фокиде Her.; 2. жители этого города piut.).
παρα-ποτάμιος 2 и 3 (τα) 1) приречный,
расположенный у реки (πόλις Her.; πεδίον Eur.); 2)
происходящий (происходивший) у реки (μάχη Piut.); 3) живущий
у реки (ζωον Arst.).
παρα-πράσσω, атт. παραπράττω, ион. παρα-
πρήσσω 1) заниматься посторонними делами: ει μή
παρέπρηξε μηδέν Her. если бы (Дорией) ни в чём не
уклонился от основной цели (своего похода); 2)
содействовать, соучаствовать (μηδενός άλλου παραπράξαντος
Soph.); 3) взыскивать (поборы) сверх положенного,
незаконно облагать Piut.
παρα-πρεσβεία ή недобросовестно выполненная
миссия, негодное выполнение посольских обязанностей
Dem., Aeschin., Piut.
παρα-πρεσβεύω тж. med. недобросовестно
выполнять посольские обязанности Dem., Piat., Aeschin., Isoer.
παραπρήσσω ион. = παραπράσσω.
παρά-προσμα, ατός τό ρΐ. опилки: παραπρίσματ'
επών Arph. стихотворные крохи, стишки.
παρα-πταίω спотыкаться, т. е. ошибаться,
погрешать (παρεπταικότος τοΰ ηγεμονικού Piut.).
παρ-άπτω 1) придерживать, держать: παραπτομένα
χερσί πλάτα Soph. зажатое в руке весло; 2) med.
мимоходом прикасаться, трогать (τω ξιφιδίω κατά τίνα Piut.).
παρά-πτωμα, ατός τό 1) промах, заблуждение,
ошибка Poiyb., NT; 2) поражение, крах Diod.
παρά-πτωσις, εως ή 1) отпадение, отклонение;
погрешность: π. το6 καθήκοντος Poiyb. невыполнение
долга; 2) смещённость или удалённость: του τόπου π. Poiyb.
79 Древиегреч -русский словарь