Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ϊίαραλληλεπίπεδον
— 1245 —
παραμεφω
шать, извращать (φρένας χρηστάς Soph.): παρηλλαγμένος
Poiyb., Diod., Piut. необычный, небывалый, странный;
λόγοι παραλλάσσοντες Eur. странные или безумные речи;
-δια νόσον παραλλάξας Piat. лишившийся рассудка из-за
•болезни; 4) проходить, пересекать, миновать (ένέδραν Хеп.;
τό χωρίον Dem.; την παιδικήν ήλικίαν π. Piut.): έξήκοντα
«τη παραλλάττων Piut. перешедший шестидесятилетний
возраст; 5) обгонять, опережать, превосходить (τω τά-
χει τα άστρα Arst.; πάντας τη τόλμη Piut.); 6) обходить,
избегать (τινά Piut.): π. το πάθος Piut. избежать
болезни; 7) отходить, отклоняться, отделяться: ολίγον π. της
χώρης Her. разделяться узкой полоской земли; π. τών
δικαίων piat. идти вразрез с нормами справедливости;
8) отличаться, различаться, разниться (π. τινός Her., Piut;
ολίγον Her.): ου τι σμικρόν παραλλάττει, ούτως έχον ή
άλλως Piat. немалая разница, так (это) обстоит или иначе;
9) бить мимо, промахиваться (του σκοπού Piat.); 10)
упускать (το συμφέρον Piut.).
παραλληλ-επίπεδον τό параллелепипед Piut.
παραλληλό-γραμμον τό параллелограмм piut.
παρ-άλληλος 2 проходящий вдоль, идущий рядом,
параллельный (τινι или τίνος Poiyb.): αί παράλληλοι (sc.
γραμμαί) Arst. параллельные линии; παράλληλοι κύκλοι
Diog. L. параллельные круги, т. е. климатические пояса;
οι βίοι οι παράλληλοι Piut. параллельные жизнеописания;
έκ παραλλήλου Piut. параллельно, в сопоставлении.
παρ-αλλήλως параллельно, т. е. в одинаковом
-смысле (χρήσθαι τοις όνόμασιν Arst.).
παρα-λογίζομα& 1) ошибаться в расчётах,
просчитываться Dem.; 2) обсчитывать: τρία ήμιοβόλια π. τίνα
Arst. обсчитать кого-л. на три обола; 3) неправильно
рассуждать (Ζήνων παραλογίζεται Arst.); 4) вводить в
заблуждение, обманывать (τίνα isoer., Aeschin., Piut.;
εαυτόν nt; παραλογισθήναι και παραλογίσασθαι Arst.).
παρα-λογοσμός ό 1) ложное умозаключение,
паралогизм Arst.; 2) обман Poiyb.
παρα-λογοστής, ου ό вводящий в заблуждение,
обманщик Arst.
παρα-λογιστ^κός 3 обманчивый, ложный Arst.
παρά-λογον τό непредвиденное обстоятельство,
неожиданность (τα παράλογα της τύχης Diod.): τα
παράλογα Хеп. добавочные порции (у спартанцев).
I παρά-λογος 2 1) неожиданный, непредвиденный
{ατυχήματα Arst.; τών βαρβάρων έφοδοι Poiyb.; συμφορά
piut.); 2) противоречащий разуму, неразумный (πράξεις
Piut.).
II παράλογος ό неожиданный исход,
непредвиденный оборот (του πολέμου Thuc): οι του βίου παράλογοι
Thuc. превратности жизни.
παρα-λόγως 1) неожиданно, непредвиденно Thuc,
Piut.; 2) неразумно, нелепо Poiyb.
Πάραλο: οι паралы (1. [πάραλος Ι] жители
побережья. Аттики Her.; 2. [Πάραλος I] члены экипажа
священных афинских кораблей, набиравшиеся только
из полноправных граждан Thuc).
παρά-λοιπος 2 остающийся, остальной Arst.
παραλέομαο υ. Ι. = παραλουμαι.
Ι πάρ-άλος 2 [άλς] 1) приморский (άντρα Soph.;
χέρσοι Eur.): ή π. γη Thuc. морское побережье (только
об Аттикё)\ 2) морской: ό π. στρατός Her. военно-
-морские силы, флот.
II πάραλος ή бот. парал (вид приморского
растения) Anth.
Ι Πάραλος ή (sc. ναυς или τριήρης) Парал (один из
двух священных кораблей в Афинах, которые
употреблялись для снаряжения сакральных или
государственных экспедиций) Thuc, Dem.
II Πάραλος о Парал (брат Ксантиппа, младший
сын Перикла) Piat.
παρα-λούομαί, ν. Ι. παραλέομα& купаться вместе
или ОДНОВремеННО Arph.
παρ-αλουργός 2 окаймлённый пурпуром (ίμάτιον
Piut.).
Παρ-άλπίος ό приальпийский Piut.
παρ-αλυκίζω приобретать солоноватый вкус piut.
παραΓλϋπέω 1) тревожить, смущать, приводить в
смятение (sc. την ψυχήν piat.); 2) беспокоить, стеснять:
οι παραλυπουντες Хеп. являющиеся помехой; 3)
причинять вред, наносить ущерб: π. τινά τι piut. причинить
кому-л. какой-л. ущерб.
παρά-λΰσ:ς, εως ή 1) расслабление, паралич (της
ψυχής Poiyb.); 2) нарушение, т. е. разглашение (τών
απορρήτων piut.).
παρα-λΰτικός 3 расслабленный, разбитый
параличом NT.
παρα-λύω тж. med. 1) отвязывать, снимать (τα
πηδάλια τών νεών Her.; τον θώρακα Piut.); 2) (тайком)
развязывать, распечатывать, в смысле обкрадывать
(τα σακκία τών χρημάτων Diod.); 3) спускать (с привязи)
(κύνα Хеп.); 4) отделять, разлучать (τινά δάμαρτος Eur.);
5) отнимать, отбирать: Σμύρνη σφέων παρελύ&η υπ'
'Ιώνων Her. Смирна была у них (эолян) отнята
ионийцами; 6) освобождать (τινά της στρατειης Her.); 7) лишать
(τινά της στρατηγίης Her.): τινά της οργής π. Thuc.
унять чей-л. гнев; εαυτόν του ζην π. Piut. лишить себя
жизни; 8) спасать (ψυχάν τίνος Eur.); 9) отстранять,
отвращать (Ελλάδος πόνους Eur.); 10) ослаблять,
расслаблять (τό σώμα τροφής αποχή Piut.): ή δύναμις τής
πόλεως παρελύθη Lys. сила города (Афин) была
надломлена; παραλελυμένος NT = παραλυτικός.
παρ-άμαρτάνω погрешать, ошибаться Arph., piut.
παρ-αμβλύνω несколько или постепенно
притуплять (sc. έπιθυμίαν Piut.).
παρ-αμεφω преимущ. med. 1) проходить мимо,
проезжать, миновать (στρατόπεδον piut.; med:. Μάλειαν нн;
εθνεα πολλά Her.): τον παραμειψάμενος Нот. пройдя мимо
него; 2) med. нагонять, поровняться, идти рядом (τήν
ναυν piat.); 3) med. обгонять, опережать (δέλφινα Pind.):
π. σοφία σοφίαν Soph. превзойти мудростью (чью-л.)
мудрость; 4) med. (о времени) проходить, протекать Hes.;