Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
παρακαλέω
— 1241 —
παράκείμαο
παρα-κάλέω 1) призывать, звать (τίνα εΐσω Xen.;
τίνα ές πόλεμον Her.; τους θεούς Dem.): παρακαλούμενος
και άκλητος Thuc. званый или незваный; π. τίνα σύμβου-
λον Хеп. или εις συμβουλήν piat. позвать кого-л. для
(= чтобы попросить) совета; 2) звать, приглашать (έπι
δαιτα Eur.; έπι θήραν Xen.; τίνα ίδειν και προσλαλήσαι
NT); 3) звать, поощрять, ободрять, побуждать, увлекать
(τίνα έπι τα κάλλιστα έργα Хед.; τίνα εις μάχην Eur.;
τίνα προσμένειν τινι NT): ή διάνοια παρακέκληται Arst.
мысль поглощена; 4) убеждать, просить (τίνα NT);
5) доводить (τίνα ές δάκρυα Eur.): π. (τίνα) ές φόβον
Eur. пугать кого-л.; 6) советовать, рекомендовать (τα
πρέποντα Poiyb.): τα παρακαλούμενα Dem. предложения,
требования; 7) звать на помощь или в свидетели (τίνα
Lys., Dem.); 8) утешать (μακάριοι οι πενθουντες, δτι
αυτοί παρακληθήσονται NT); 9) разжигать, раздувать,
разводить (πολλήν φλόγα Xen.).
παρα-καλπάζω бежать рядом (с лошадью) рысью Piut.
παρα-κάλυμμα, ατός τό 1) покрывало, покров,
занавес (το της θύρας π. Piut.); 2) перен. прикрытие,
предлог (παρακαλύμματί τίνος χρήσθαι Piut.).
παρα-κάλύπτω закрывать, скрывать, прятать (το
ρήμα παρακεκαλυμμένον άπό τίνος NT): παρακαλύπτεσθαι
τζρος τό δεινόν piut. закрыться или зажмуриться перед
лицом опасности; παρεξιόντος και παρακαλυπτομένου του
λόγου Piat. беглой и затуманенной речью, т. е. вскользь
и скрывая (сущность дела); παρακαλύπτεσθαι τη μέθη
την διάνοιαν piut. скрывать (затуманивать) свои мысли
опьянением.
παρα-κάμπτω обходить, избегать (τάς απαντήσεις
των ανθρώπων Diod.).
παρα-καταβαίνω 1) (при этом) сходить, слезать
(άπό των ίππων Poiyb.); 2) сходить с коней (для боя
в пешем строю), спешиваться Poiyb.; 3) высаживаться
на берег Diod.
παρά-καταβάλλω (эп. aor. 2 παρακάββαλον) 1)
сваливать, складывать (υλην Нот.); 2) накидывать, надевать
(ζώμά τtvi Нот.); 3) (тж. π. του κλήρου Dem.) вносить
залог в обеспечение своего иска о наследстве isae.;
4) med. прилагать к своему заявлению проект закона, I
т. е. вносить в качестве законопроекта, представлять
на утверждение (ψήφισμα Poiyb.).
παρα-κατάβάσις, εως ή юр. возражение ответчика:
αποκρίσεις και παρακαταβάσεις Piat. прения сторон.
παρα-καταβολή ή судебный залог (вносимый
истцом и не подлежащий возврату в случае проигрыша
дела) Dem.
παρα-καταθ'ήκη ή 1) сданная на хранение
ценность (παρακαταθήκην καταθέσθαι παρά τι ν ι Lys. и άπο-
διδόναι τινί Sext.): χρυσίου π. Piat. сданное на хранение
золото; π. της τραπέζης Dem. банковский вклад; 2)
вверенное (чьему-л.) попечению: τινά παρακαταθήκην δέ-
χεσ&αι Her. принять попечение над кем-л.; οι τήν των
νόμων παρακαταθήκην έχοντες Aeschin. те, кому вверено
попечение о законах.
παρα-καταθ·νιβσκω умирать возле (δαμάλει παρα-
κάτθανε μόσχος Anth.).
παρα-κατάκειμα: возлежать (преимущ. за столом)
рЯДОМ (τινί Piat., Xen.).
παρα-κατακλίνω (ι) класть рядом в постель (τινά
τινί Aeschin., Luc).
παρα-καταλέγομα& (только эп. syncop. 3 л. sing,
aor. 2 παρκατέλεκτο) ложиться рядом (τινι Нот.).
παρα-καταλεέπω (при ком-л.) оставлять (της
στρατιάς ολίγους π. τινί Thuc).
παρα-καταλογή ή муз. изменение тональности или
рИТМа Arst., Piut.
παρα-καταπήγνϋμο вколачивать рядом или вдоль
(σταυρούς Thuc).
παρα-κατατίθ·εμα& (τι) 1) отдавать на хранение
(τινί τι Her., Piat.); 2) поручать (охране), вверять (τους
παιδας τοις διδασκάλοις Aeschin.; τήν πόλιν τή Άθηνα.
piut.); 3) выставлять, подвергать: τα σώματα π.
διακινδυνεύε ι ν Aeschin. рисковать жизнью.
παρα-καταχράομαο дополнительно или сверх того
пользоваться (όργάνω τινί προς άλλην τινά ώφέλειαν
Arst.).
παρα-κατέχω 1) удерживать, сдерживать (τινά
Thuc.; τήν όρμήν τίνος Poiyb.; τω λογισμω τό πάθος Piut.);
2) задерживать, не пускать (sc. τον βουλόμενον είσιέναι
Poiyb.); 3) успокаивать, утолять (τάς ώδινας Diod.).
παρα-κατηγόρημα, ατός τό 1) филос.
второстепенное понятие (у стоиков); 2) грам. грамматическое
дополнение в роли логического подлежащего (напр.
Σωκράτει μεταμέλει).
παρακατιανέ Anth. 3 л. sing. aor. 2 κ παρακαταθνή-
σκω.
παρα-κατο&κ£ζω поселять рядом (τινά τινι isoer.):
φόβον και φρουράν π. τινί Piut. для устрашения
расквартировать гарнизон рядом с кем-л.; παρακατοικίζε-
σθαι τ ίνας isoer. размещать кого-л. возле себя.
παρα-καττύομαι доел, сшивать себе, перен.
устраивать для себя (στιβάδα Arph.).
παρά-κειμαι, поэт, πάρκειμα: 1) лежать возле,,
находиться рядом или быть близким (τραπέζη Нот.): ή.
παρακείμενη πύλη Poiyb. ближайшие ворота; 2) быть
смежным, граничить друг с другом: άμα παρακεΐσθαί-
λύπας τε καΐ ήδονάς Piat. (ты видишь, что) страдания и
наслаждения существуют совместно; 3) быть в наличии,
находиться в распоряжении: ύμΐν παράκειται ήέ μάχε-
σθαι ή φεύγειν Нот. перед вами выбор — сражаться илю
бежать; τά παρακείμενα (см. παράθεσις 4) Poiyb.
поданные на стол кушанья; τά κακά τά παρακείμενα Arptu
теперешние несчастья; το παρκείμενον Pind. настоящее;
έν μνήμη παρακείμενα Piat. находящееся в памяти
рядом; ό παρακείμενος (sc. χρόνος) грам. прошедшее
совершенное (perfectum); τά παρακείμενα (см. παράθεσις 9)
грам. словосочетания (в отличие от словосложений —
συνθέσεις); το παρακείμενον piut. заместительное слово
(напр. Ευμενίδες вм< Ερινύες),