Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Ώαραδηλόω
— 1238 —
παραζάω
т виде наследства, наследовать (σοφώτατα νοήματα
Pind.; τόν πόλεμον παρά του πατρός Her.): φήμην
παραδεδεγμένα Piat. у нас есть предание; π. μάχην Her.
продолжать (начатое другими) сражение; 3) принимать,
«пускать, допускать (τινά εις την πόλιν Piat.): π. τίνα
Polyb. (дружески) принимать кого-л.; π. την άπαγωγήν
Lys. принимать жалобу; 4) допускать, соглашаться
(π. τον λόγον piat.): είπερ ταύτα παραδεξόμεθα Piat. если
мы допустим это, т. е. согласимся с этим.
παρα-δηλέω 1) мимоходом или намёками
разъяснять или внушать (τι Dem., Piut.); 2) (как бы) вскользь
обвинять Plut.
παρα-δ&ακονέ(ι> прислуживать, быть помощником
(τιvi Arph.).
παρα-δίατρίβή ή пустое занятие (ντ — υ. Ι. διαπα-
ρατριβή).
παρα-δίδωμί (δι) 1) передавать (τω παίδι την
αρχήν Her.; τά πάτρια τεύχεα τω Λαέρτιου Soph.; την
πάλιν τοις έπιγιγνομένοίς isoer.): οι παραδεδομένοι μΰθοι
Arst. перешедшие по преданию мифы; παραδεδομένα και
μυθώδη Dem. предания и сказания; 2) выдавать, сдавать
(δπλα Хеп.; την Σάμον τινί Her.; τι έπ' άργυρίω piut.):
π. έωυτόν Her. сдаваться; 3) отдавать, предавать (τινί
τους νέους διδάσκειν piat.): τύχη αυτόν π. Thuc.
отдаваться на волю судьбы; παραδουναί τίνα τοις ένδεκα Lys.
предать кого-л. суду Одиннадцати; π. ήδοναις (sc. εαυτόν)
предаваться наслаждениям; 4) давать, доставлять (κυδός
τινι Pind.); 5) разрешать, допускать: ην οι θεοί παραδι-
δώσιν Хеп. если позволят боги; 6) предоставлять,
уступать (την νίκην τινί Her.); 7) наносить (πληγή σιδήρω
παραδοθείσα Eur.); 8) (о плодах) доходить, поспевать
(δταν παραδώ — ν. Ι. παραδοι — ό-καρπός ντ).
' παρα-δοηγέομαί мимоходом рассказывать, попутно
излагать (τι Arst.).
παρα-δοοοκέω вмешиваться в чужое управление
Plut.
παρα-δίόρθΌχπς, εως ή поправка, исправление (на
полях) Plut.
παρ-αδολεσχέω болтать (γεροντικώς piut.).
παρά-δοξα τά необычные мнения, странные вещи
(π. λέγειν Хеп.; π. ίδεΐν NT).
παραδοξο-λογέω рассказывать диковинные вещи:
τά περί τι (или περί τίνος) παραδοξολογοόμενα Diod.
удивительные рассказы о чём-л.
παραδοξο-λογία ή 1) рассказ о чудесном Aeschin.,
Poiyb.; 2) склонность к странным мнениям, любовь
к необычному Piut.
παραδοξο-λόγος 2 рассказывающий о диковинных
вещах Diog. L.
παράδοξο-νίκης, OD (t) ό против ожидания
оказавшийся победителем, неожиданный победитель Piut.
παρά-δοξος 2 1) противоречащий
установившемуся мнению, необычный, невероятный, странный
(λόγος Piat.; π. και θαυμαστός Men.): το ενδοςον έκ του
παραδόξου θηρασθαι Piut. искать славы в необычном; 2)
замечательный, необыкновенный (επιφανείς και παράδοξοι
πράξεις Poiyb.).
παρα-δόξως невероятно, удивительно, странно
Aeschin., Polyb.
παρα-δόσΐμος 2 1) передаваемый из рода в род,
переходящий по наследству (φήμη, δόξα Poiyb.): παρα-
δόσιμον έχειν τι έκ παλαιών χρόνων Diod. унаследовать
что-л. с древнейших времён; 2) увековечивающий,
памятный (στήλη Polyb.).
παρά-δοσ:ς, εως ή 1) передача, вручение (του
σκήπτρου Thuc.; των χρημάτων Arst.; της βασιλείας Piut.);
2) преподавание, передача учения (διδασκαλία και π.
Piat.); 3) сдача (неприятелю) (της πόλεως Thuc, Poiyb.);
4) учение, предание (εις μνήμην και παράδοσιν άγειν
τινί τι Poiyb.; παραβαίνειν την παράδοσιν των
πρεσβυτέρων ΝΤ).
παραδοτέος ad], verb. κ παραδίδωμι.
παρα-δοτός 3 [adj. verb. κ παραδίδωμι] могущий
быть переданным или преподанным Piat.
παρα-δοχή ή 1) восприятие, усвоение (φαντασίας
piut.); 2) принятое (в виде обычая), обычай,
установление (παραδοχαι-πάτριοι Eur.); 3) принятие, допущение,
одобрение (π. και πίστις Poiyb.); 4) грам. принятое
выражение, обиходная форма.
παραδράθ-έειν эп. inf. aor. к παραδαρθάνω.
παραδράμείν in f. aor. 2 κ παρατρέχω.
παρα-δράω работать (на кого-л.), прислуживать
(τινι Нот.).
παρά-δρομα τά проходы, промежутки, интервалы
Хеп.
παρα-δρομή ή пробегание, быстрое прохождение
(της Παμφυλίας Piut.): έκ παραδρομής Arst., Piut. и έν
παραδρομή Arst. мимоходом, вскользь.
παραδρώωσι эп. 3 л. pl. praes. conjet. к παραδράω.
παρα-δΰναστεύω участвовать в управлении,
совместно править, делить власть (τινί Thuc).
παραδύνω (только praes. и impf.) Arst. = παραδύο-
μαι.
παρα-δύομαι (только praes., fut. и aor. 2 παρέδϋν)
пробираться, проскальзывать, прокрадываться (στεινω-
πω έν όδω Нот.; εις την πόλιν Piat., Piut.; έπί τήν εΐσ-
πραξιν Dem.).
παρά-δυσις, εως ή прокрадывание, проползание,
проникание: παραδόσεις διδόναι τινί piut. открывать
кому-л. доступ.
παρα-δωσείω [desider.K παραδίδωμι] (только praes.)
быть готовым передать Thuc.
παρ-αείδω (перед кем-л.) петь, напевать (τινι ώστε
θ-εω Нот.).
παρ-αείρω приподнимать, pass. склоняться в
сторону: παρηέρθη δε κάρη Нот. на бок повисла
(отрубленная) голова (Ликона).
παρα-ζάω 1) жить рядом, бок о бок (ψυχή τω
σώματι παραζώσα Piut.); 2) жить зря, бестолково (ζην και
ου π. προσήκει Piut.).