Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πάρα
— 1234 —
παραβάλλω
ή παρά τίνα είσοδος Хеп. доступ к кому-л.; παρ' ασπίδα
Хеп. в направлении щита, т. е. в левую сторону, влево;
2) у, при, близ: παρά την όδόν Хеп. у или близ дороги;
παρά την θάλατταν piat. у (на берегу) моря; ή παρά
θάλασσαν Μακεδονία Thuc. приморская Македония; παρ'
όμμα Eur. перед глазами; 3) вдоль, мимо: παρά θινα
θαλάσσης Нот. вдоль морского берега; παρά την
Βαβυλώνα παριέναι Хеп. миновать Вавилон; 4) в течение, во
время (παρά πάντα τον βίον Piat.): παρά πότον Хеп. во
время попойки; παρά την κύλικα Piut. за бокалом (вина);
5) в минуту, в момент: παρά τά δεινά Piut. в минуту
опасности; παρ' αύτ.ά τάδικήματα Dem. в самый момент
преступления; παρ' εκαστον και έργον και λόγον piat. по
поводу каждого действия и (каждого) слова; 6) наряду
с, по сравнению с, в сопоставлении с (ουδέν φαίνεσθαι
παρά τι Her.): παρά τά άλλα ζωα Хеп. по сравнению с
другими живыми существами; παρά τά έκ του πριν
χρόνου Thuc. по сравнению с тем, что было раньше; 7) (для
выражения количества или степени): παρ' ολίγον ποιεΐ-
σθαί τίνα Хеп. невысоко ставить кого-л.; παρ' ουδέν
άγειν τι Soph. не придавать никакого значения чему-л.;
παρ' δσον Luc. (настолько) насколько; παρά τοσούτον
Thuc. вот насколько, вот до чего; 8) (для выражения
повторяемости или чередования): παρ' ήμαρ Soph., παρ'
έκάστην ήμέραν Piat., Хеп. изо дня в день, день ото дня;
παρ' ένιαυτόν Piut. из года в год; παρά μήνα τρίτον Arst.
каждый третий месяц, т. е. раз в три месяца; πληγήν
παρά πληγήν Arph. удар за ударом; εν παρ' εν piut. одно
за другим; 9) в соответствии с, на основании, по: όνο-
μάζειν τι παρ' δ βουλόμεθα Piat. называть что-л. так,
как мы хотим; ου παρά ταυτ' έστιν (sc. το κοινόν) isoer.
не от этого зависит общественное благо; 10)
вследствие, из-за (παρά τήν άμέλειαν Thuc; μή παρά άποδειλία-
σιν, αλλά παρά εύλάβειαν Poiyb.); 11) за исключением,
кроме, помимо (παρά πέντε ναυς Thuc; παρά πάντα ταύτα
ετερόν τι Piat.): ουκ έστι παρά ταυτ' άλλα Arph. ничего
кроме этого невозможно, т. е. иначе нельзя; άει παρ'
ολίγον ή διέφευγον ή άπώλλυντο Thuc (афинские войска)
были постоянно на волосок то от спасения, то от
гибели; παρ' ολίγον απέφυγες ολεθρον Eur. ты едва
избежал гибели; παρά τρεΐς ψήφους Dem. так как нехватало
трёх голосов; 12) против, вопреки, сверх: πάρ δύναμιν
Нот. сверх (своей) возможности; παρά μοΐραν Нот.
вразрез с обычаями; παρ' ελπίδα Aesch., или παρά δόξαν
Piat. против ожидания; παρά τά σοι δοκουντα Piat.
вопреки тому, что тебе желательно; παρά τάς σπονδάς
Хеп. в нарушение перемирия; παρά νουν θροεΐν Soph.
говорить безрассудно; παρά τήν έωυτών φύσιν Her.
наперекор их собственному характеру.
Ι πάρα анастрофическ*и = παρά Η: δίκαι των φονευ-
σάντων πάρα Soph. возмездие убийцам.
II πάρ« (= πάρεστι или πάρεισι) 1) есть,
имеется: ή όψις ου π. Soph. (вы лично) этого не видели;
2) можно, дозволено, следует: νυν ο'ιμώξαι π. τήν σήν
ξυμφοράν Soph. теперь нужно оплакать твоё несчастье. |
πάρα- [παρά II]" приставка со знач.: 1) рядополож-
ности, смежности (παρίστημι, παράλληλοι); 2)
движения мимо (παροίχομαι, παρατρέχω); 3) передачи,
переноса, пересылки и т. п. (παραδίδωμι, παραπέμπω); 4)
отступления, отклонения (παράγω, παροράω); 5)
переделывания, изменения (παραλλάσσω, παραπείθω).
παρα-βα£νω 1) находиться или выступать, стоять
рядом: Έκτωρι παρβεβαώς (= παραβ^βώς) нот. стоящий
(в колеснице) рядом с Гектором; παραβεβήκεε οι
ηνίοχος Her. рядом с ним находился (или шёл) возница;
2) преступать, нарушать (τά νόμιμα Her.; δίκην Aesch.;
όρκους Arph.; τάς σπονδάς Thuc.; τήν παράδοσιν ντ): παρα-
βάντες Aesch. нарушители законов, преступники; τίνα
δαιμόνων παραβάντες τάδε άναπίμπλαμεν; Her. за
прегрешения против какого божества мы это терпим?;
έάν και ότιοΰν παραβαθή Thuc. если хоть что-л. (из
договорных условий) будет нарушено; παραβαινομένων
Thuc. так как преступления совершались; 3) пропускать,
обходить молчанием (τι Soph., Dem.); 4) упускать (τον
καιρόν Aesch.): ου με παρέβα φάσμα Eur. (это) видение не
ускользнуло от меня; 5) отходить, отклонять: το
μικρόν παραβήναι της αληθείας Arst. небольшое
отклонение от истины; 6) тж. med. проходить, продвигаться:
π. εις το πρόσω του λόγου Her. продолжать (своё)
повествование; 7) (о хоре в староатт. комедии) выступать
с обращением к зрителям (см. παράβασις) (προς το θέατ-
ρον παραβήναι Arph.).
παρά-βακτρος 2 следующий рядом с посохом
(слепца): παράβακτρα θεραπεύματα Eur. попечение о слепце
с посохом.
παρά-βακχος 2 одержимый как бы вакхическим
неистовством Piut.
παρα-βάλλω 1) (о корме) подбрасывать, бросать,
задавать (έδωδήν, ζειάς, sc. τοις ΐπποις Нот.); 2)
бросать на растерзание (τινά τοις όχλοις Poiyb.); 3)
набрасывать, наваливать (ύλης φακέλλους Thuc); 4) med.
ставить на #арту, рисковать: π. τήν ψυχήν πολεμίζειν Нот.
подвергать свою жизнь бранным опасностям; π. τά
τέκνα Her. оставлять в залог собственных детей; κύβοι-
σι παραβεβλημένος Arph. поставленный (в качестве
ставки) при игре в кости; πλείω παραβαλλόμενοι Thuc.
рискующие большим; ουκ ίσα π. Хеп. делать разные ставки,
т. е. рисковать по-разному; π. τον κίνδυνον των
σωμάτων Thuc. подвергаться смертельной опасности; π. τοις
δλοις Poiyb. рисковать всем; π. προς τι Poiyb.
подвергаться какой-л. опасности; 5) класть рядом (λίθοι πα-
ραβέβληνται Arst.); 6) сопоставлять, сравнивать (π. τινί
τι Her. etc.; τι παρά τι Piat., τι προς τι Xen., isoer.): π.
δσα περί το αυτό άμφω ειπον Arst. сопоставлять
высказывания обеих сторон по одному и тому же вопросу;
7) тж. med. соперничать, состязаться (τινί Xen.; med.
τινί τι Eur.); 8) противопоставлять: απάτα δ' άπάταις
παραβαλλομένα Soph. обман в ответ на обманы; 9)
поворачивать (όμμα Aesch.; τον όφθαλμόν Arph»; τήν κεφαλήν
Piat.): π. τά ώτα Piat. настораживать уши; π. τους γομ-