Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
παντάρβη
— 1231 —
παντοίος*
λυσθαι, π. ολίγοι Piat.; π. έρημος Dem.): ουδέν π. Arst.
решительно ничего; 2) (β ответах) ну конечно, ещё
бы, разумеется (π. γε Хеп.; π. μεν ο5ν Piat.).
παντάρβη ή пантарба {неизвестный нам род
драгоценного камня) Anth.
παντ-αρκής 2 оказывающий всяческую помощь, т. е.
всемогущий (βασιλεύς Aesch.).
παντ-άρχας, ου о дор. повелитель всего,
всемогущий владыка Arph.
πάντ-αρχος ό soph = παντάρχας.
Ι παντάχ^ α πανταχί} adv. 1) (на вопрос «гдеЪ)
везде, повсюду (π. πάντων ίσον κρατεΐν Хеп.): προσβάλ-
λειν π. κύκλω τινί Thuc. окружить со всех сторон
кого-л.; 2) (на вопрос <ккудаЪ) всюду, во все стороны, во
всех направлениях (προσδέρκεσθαι Soph.; διασκοπεΐν Arph.);
3) во всех отношениях, всячески (π. δήλόν έστι Her.; οΓ
π. άριστοι άνδρες Piat.): ού κατ' εν μουνον, άλλα π. Her.
не только в (этом) единственном случае, но во всех;
ή σοι μεν ήμεις (pL = sing.) π. δρώντες φίλοι; Soph.
буду ли я дорог тебе при любых обстоятельствах (доел.
что бы я ни делал)?
II παντάχ^ и παντάχί} praep. cum gen. всюду в,
повсюду по: π. του Ελλησπόντου Her. по всему
Геллеспонту; π. άστεως ζητεΐν τίνα Eur. искать кого-л. во
всём городе.
παντάχό-^εν adv. 1) отовсюду, со всех сторон (π.
περιέχεσθαι Her.): έξ Άσίης π. Her. со всех концов
Азии; 2) во всех отношениях, совершенно (π. βάσκανος
Dem.): π. ή Ελλάς κατείχετο φανερόν μηδέν κατεργάζε-
σθαι Thuc Греция была совершенно лишена возможности
свершить что-л. славное.
παντάχόίΚ adv. Luc = πανταχού Ι.
παντάχοί adv. повсюду, во все места (άγειν τινά, j
πρεσβεύεσθαι Arph.; οΐχεσθαι Dem.).
πανταχόσε adv. 1) Thuc., piat. = πανταχοι; 2) piut. =
πανταχού Ι.
Ι πανταγρΰ adv. 1) (на вопрос ъгдеЪ) везде: έν τοις
λόγοις π. Thuc. на протяжении всей речи, т. е.
беспрерывно повторяя; κούδαμου και π. Eur. и нигде, и везде;
2) (на вопрос «кудаЪ) (по)всюду, по всем
направлениям (δμμα στρέφειν Eur.); 3) во всём, во всех
отношениях, вполне: και άλλοθι π. Piat. и во всём вообще, во
всех прочих отношениях; ού π. Piat. не совсем.
II πανταχού praep. cum gen. везде в (на), всюду в;
π. της γης Piat. по всей земле, решительно везде.
παντάχώς во всех отношениях, полностью, вполне
Piat., Isoer.
παν-τέλε&α ή 1) доведение до конца, довершение
(της διαφθοράς Poiyb.); 2) доведение до совершенства,
завершение, высшая ступень (των αγαθών piut.): ή τριε-
τηρική π. Piut. трёхгодичное завершение, т. е.
великие мистерии; 3) (у пифагорейцев) число десять, деся-
терица (как символ совершенства).
παντελέως ион. = παντελώς.
παν-τελής 2 1) полный, законченный (σάγη Aesch.; J
πανοπλία Piat.); 2) абсолютный, неограниченный
(μοναρχία Soph.; ελευθερία Piat.): π. δάμαρ Soph.
полновластная, т. е. законная супруга; βωμοί έσχάραι τε
παντελείς Soph. абсолютно все жертвенники и домашние
алтари; τά δήμου παντελή ψηφίσματα Aesch.
состоявшееся решение народа; .3) всё завершающий, всё
осуществляющий (Ζευς, χρόνος Aesch.).
παντελώς, ион. παντελέως 1) полностью, вполне,,
совершенно, окончательно (κρανθήσεσθαι Aesch.; θανεϊν-
Soph.; διώρυξ π. πεποιημένη Her.): ως δε π. είχε το
οίκημα Her. когда помещение было вполне готово; 2) (в-
ответах) вполне, безусловно (π. γε, π. μεν ουν Piat.)..
παν-τερπής 2 в высшей степени приятный,
дающий величайшее наслаждение (ιαχή αυλών Piut.).
παν-τευχία ή полное вооружение Aesch., Eur.
πάν-τεχνος 2 необходимый или полезный во всех,
ремёслах (πυρ Aesch.).
πάντιρ или πάντη, дор. πάντα или παντφ adv.
1) (на вопросы «гдеЪ и ъкудаЪ) везде, всюду: π. περί
τείχος Нот. у или вдоль всей стены; π. φοιταν έπ' αΐ-
αν Hes. обходить всю землю; ιερόν δύο σταδίων π. Her.
храм протяжением с каждой стороны в два стадия;,
κύκλω π. Хеп. со всех решительно сторон, (всё) вокруг,
кругом; 2) во всех отношениях, вполне, совершенно-
Eur.: π. πάντως Piat., Arst. и πάντως και π. Piat. целиком.
и полностью.
Παντικάπα&ον τό Пантикапей (город в Херсонесь-
Таврическом, приблиз. на месте нынешней Керчи) Her.
Παντοκάπης, ου о Пантикап (левый приток Бори-
сфенау предполож. нынешний Π сёл Her.).
Παντίμαθ-Ot οι пантиматы (племя в бассейне р. Оке)
Her.
πάν-τίμος 2 почётнейший (νίκης γέρας Soph.; όνομα.
Luc).
παντλάμων 2, gen. όνος (λα) дор. = παντλήμων.
παν-τλήμων, дор. παντλάμων 2, gen. όνος
глубоко несчастный Soph., Eur.
παντ(ο)- в сложн. словах = πας.
παντο-βίης, ου adj. т всё одолевающий,
всепобеждающий (Άχέρων Anth.).
παντο-γήρως 2, gen. ωΓ делающий всё старым, т. е.~
бессильным, немощным (ύπνος Soph.).
nwzo-buiiiq 2 всезнающий, всеведущий Demoer.
παντο-δάπός 3 всевозможный, разнообразнейший,,
разнородный (καρπός Aesch.; νοσήματα Arph.; γη Eur.):.
παντοδαπόν γίγνεσθαι Arph., piat. принимать
всевозможные формы.
παντο-δαπδς самым различным образом, в самом-
разнообразном виде Piat., Arst. etc.
πάντο-θ-ε(ν) adv. отовсюду, со всех сторон Нот.,
Her., Aesch., Soph., Piat. etc.
πάντοίΚ adv. повсюду, везде Anth.
παντοίος 3 всяческий, всевозможный,
разнообразнейший, различный (τέχνη, άνεμοι, δόλοι Нот.; λυπαι
Soph.; λόγοι Eur.): πολλά και παντοία λέγειν Her. долго и