Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πανδημία
— 1228 —
πανηγυρικός
παν-δημία ή 1) весь народ в целом, поголовно .всё
население (πανδημίαν έξάγειν piat.): πανδημία Aesch.
всенародно, единодушно; 2) союз всех народов
(πανδημίαν καθιστάναι Piut.).
παν-δήμοος 2 1) пристающий ко всем или всем
известный (πτωχός Нош.); 2) достаточный для всех, т. е.
обильнейший (άγρη Anth.).
πάν-δημος, дор. πάνδαμος 2 1) всенародный,
всеобщий (χάρις Arst.; δόξα Poiyb.; εκκλησία, εορτή Piut.): π.
πόλις Soph. всё население города; π. στρατός Soph. всё
войско (в целом); π. άγων Eur. всенародное (публичное)
состязание; πάνδημοι στέγαι Eur. общественные здания;
2) обыденный, низменный, т. е. чувственный (Έρως,
Αφροδίτη Piat. etc.).
Πάν-δια и Πανδια τά (sc. ιερά) Пандии (афинское
празднество в честь Зевса) Dem.
Πανδέη ή Пандия (дочь Зевса и Селены) нн.
πάν-δΐκος 2 совершенно справедливый: πανδίκω
φρενί Soph. = πανδίκως.
παν-δέκως (ι) по всей справедливости, с полным
правом Trag.
Πανδιονίδης, ου о уроженец или житель атттиче-
ской филы Πανδιονίς Dem.
Πανδϊονίς, ίδος ή 1) (sc. θυγάτηρ) Пандионида,
дочь Пандиона, т. е. Πρόκνη Hes.; 2) (sc. φυλή)
Пандионида (одна из атт. фил.) Dem.; 3) Пандионида
(название тетралогии Филоклея) Arst., Luc.
Πανδίων, όνος (ϊ) ό Пандион (1. боевой спутник
Тевкра Нот.; 2. сын Эрихтония, отец Эрехтея, Прокны
и Филомелы, миф. царь Афин Thuc, Eur. etc.; 3. сын
Кекропа, отец Эгея и Лика Her., Eur.).
παν-δοκεία ή приём постояльцев, содержание
гостиницы Piat.
παν-δοκεΐον το постоялый двор, гостиница Arph.,
Dem., Aeschin., Piut.
παν-δοκεύς, έως ό 1) содержатель постоялого двора,
хозяин гостиницы Piat., Piut.; 2) вместилище, приют
(πάσης κακίας π. Piat.).
πανδόκευσος, εως ή Piat. = πανδοκεία.
παν-δοκεύτρια ή 1) хозяйка гостиницы Arph.; 2) все-
пожирательница (φάλαινα π. Arph.).
παν-δοκεύω 1) держать постоялый двор piat.; 2)
радушно принимать у себя (τινά Her.).
παν-δοκέω целиком принимать на себя (άπαντα
παιδείας δτλον Aesch.).
πάν-δοκος или πανδόκος 2 принимающий всех
(άλσος, ξενίαι Pind.; δόμοι Aesch.; ξενόστασις Soph.).
παν-δόλιος 2 страшно хитрый (Pind. — ν. Ι. к δόλιος).
παν-δοξία ή высшая слава Pind.
Πανδοσία ή Пандосия (1. город в Феспротии Dem.;
2. город в Бруттии Piut.; 3. город в Лукании Piut.).
πάν-δουλος 2 целиком порабощенный (ταύρος Anth.).
πανδοχ- Poiyb., nt, piut. = πανδοκ-.
Πάν-δροσος ή Пандроса, «Всеорошающая» (дочь
Кекропа и Агравлы, сестра Эрисихтона) Arph.
πάν-δυρτος 2 вечно или горько рыдающий,
разливающийся в жалобах (αύδά Aesch.; αηδών Soph.; θρήνος
Eur.).
παν-δΰσία ή полное захождение, закат (Ώρίωνος
Anth.).
παν-δώρα ή «подательница всего» (эпитет земли)
Arph.
Πανδώρη ή Пандора, «Одарённая всем» (первая
женщина, созданная, по повелению Зевса, Гефестом
и одарённая всеми богами так, чтобы наслать
несчастья на человеческий род за похищенный для него
Прометеем небесный огонь) Hes.
πάν-δωρος 2 дарящий всё (γη Нот.).
παν-είκελος 2 абсолютно похожий, сходный во всех
отношениях (τινι Anth.).
Παν-έλληνες, дор. Πανέλλάνες οι (dat. Πανέλλησι —-
эп. Πανελλήνεσσι, дор. dat. Πανελλάνεσσι) панэллины,
жители (всей) Эллады Нот., Pind., Eur.
πανέλοψ, οπός ό дор. = πηνέλοψ.
Π άνεμο ς ό панем (месяц эол.-дор. и коринф.
календаря, соотв. атт. Μεταγειτνιών или Βοηδρομιών) piut., Dem.
παν-επήρατος 2 бесконечно милый (είδος Χαρίτων
Anth.).
παν-επίσκοπος 2 всё озирающий, всё наблюдающий
(δαίμων Anth.).
παν-επ-όρφνιος 2 длящийся всю ночь Anth.
πανεργέτας, ä adj.m дор. = *πανεργέτης.
*πάν-.εργέτης, дор. πανεργέτας, α adj. т всё
созидающий (Ζευς Aesch.).
πάν-έρημος 2 совершенно пустынный, окончательно
опустошённый (χωρία Luc).
Πάνες pl. κ Πάν.
παν-έσπερος 2 длящийся весь вечер (ύμνος Anth.).
παν-έστοος 2 со всем домом, со всеми домочадцами
(μετοικίζεσθαι Άθήναζε Piut.).
πάν-ετες (α) adv. в течение всего года, круглый
ГОД Pind.
παν-ευδαίμων 2, gen, όνος в высшей степени
счастливый Piut., Luc.
παν-ευέφοδος 2 совершенно доступный (Χερρόνησος
Poiyb.).
πάν-ευμαρής 2 весьма лёгкий, легчайший Eur.
παν-εύτονος 2 весьма напряжённо работающий,
в высшей степени деятельный (άγέτις οίκου Anth.).
πάν-εφθ·ος 2 (ά) отлично вываренный, т. е.
очищенный от шлака, чистый (κασσίτερος Hes.).
πανηγυρο-άρχης, ου ό председатель панегирея
(всенародного торжественного собрания) piut.
παν-ηγυρίζω 1) справлять всенародные празднества
панегиреи (πανηγόρις — ион. асе. ρΐ. — ίς Βούβαστιν
πόλιν τη Αρτέμιδι Her.); 2) праздновать, торжественно
справлять ('Ολύμπια και Κάρνεια Piut.); 3) произносить
похвальное слово в торжественном собрании isoer., Piut.
Ι πάν-ηγυροκός 3 1) праздничный (κόσμος, θέαμα
Piut.; δχλος isoer.); связанный с устройством всенарод-