Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πάλάσιον
— 1222 —
παλίμψηστος
2) мститель, каратель (Ζευς π. Arst.; δαίμων piut.; πα-
λαμναιους τοις άνοσίοις έπιπέμπειν Xen.).
παλάσοον (λα) τό Arph. = παλάθη.
I παλάσσω [πηλός] (fut. παλάξω; эп. inf. fut. παλα-
ξέμεν; pf. pass. πεπάλαγμαι; эп. 3 л. sing. ppf. pass.
πεπάλακτο) обрызгивать, забрызгивать (ουδας αΐματί τ'
έγκεφάλφ τε Нот.).
Η πάλάσσω [πάλλω] (о жребии) встряхивать: κλήρω
πεπαλάχθαι Нот. бросить жребий.
παλαστή, ν. Ι. παλαοστή ή (тж. δώρον, δοχμή и
δακτυλοδοχμή) палеста (мера длины = 77 мм) Her. etc.
πάλαστ&αΐος, ν. Ι. παλ-αοστίαΤος 3 величиной в па-
лесту: υψος π. Her. в иалесту толщиной.
Παλέες οι ион. = Πάλεις.
Πάλεμα (πα) ή Палия (древнее название г. Δύμη
в Ахайе) Anth.
Πάλεις, ион. Παλέες, атт. Πάλης, έων οι жители
города Πάλη (Кефалления) Her., Thuc.
πάλεόρ ad], лак. Arph. =±= παλαιός.
πάλεύτρια ή (sc. όρνις) манная птица, манок Arst.
παλεύω 1) заманивать с помощью манка (έν δικτύω
Arph.); 2) завлекать обманом или лестью (τινά έπάγε-
σθαι και π. Piut.).
παλέω ион. терпеть поражение в бою (ει παλήσειε о
ναυτικός στρατός Her.).
πάλη, дор. πάλα (πα) ή 1) (гимнастическая) борьба
Pind., Arph., piat., Arst. etc.: νικαν πυγμήν και πάλην Eur.
победить в кулачном бою и в борьбе; 2) битва,
сражение (άπτειν πάλην τινί Aesch.): π. δορός Eur.
вооружённое столкновение.
Πάλη ή Пала (город в Кефаллении) Polyb. etc.
πάλημάτοον (μα) τό мука тончайшего размола Arph.
Πάλης, έων ot атт. = Πάλεις.
παλήσειε 3 л. sing aor. 1 opt. κ παλέω.
πάλι (α) adv. Anth. = πάλιν Ι.
παλογ- в сложн. словах перед γ и κ = πάλιν-.
πάλδγ-γενεσία ή возрождение, воскресение piut.,
Luc, NT.
πάλίγ-γλωσσος 2 1) говорящий на непонятном
языке (πόλις Pind.); 2) неверный, лживый (ρήσις Pind.).
πάλογ-κάπηλεύω заниматься перепродажей, быть
перепродавцом, т. е. вести розничную торговлю Dem.
παλογ-κάπηλος о перепродавец, розничный
торговец, лавочник Arph., Dem.
Ι παλίγ-κοτος 2 постоянно разгорающийся, т. е.
неутолимо враждебный, злой (κλήδονες, τύχη Aesch.; πήμα
Pind.): π. τινι Arph. враждебный кому-л.
II πάλίγκοτος ό противник, враг Pind., Aesch.
πάλογ-κότως по-прежнему враждебно, злобно: π.
σονεφέρετο αύτω Her. несчастье вновь постигло его.
πάλίγ-κραοπνος 2 весьма проворный, резвый (πόδες
Anth.).
πάλίγ-κυρτος ό рыболовная верша Poiyb.
Πάλϊκοέ οι Палики (сыновья-близнецы Зевса и нимфы
Талии, по друг. — Гефеста и Этны} чтившиеся в
области горы Этны): Παλικών λίμνη Arst. озеро Паликов
(близ г. Леонтина в Сицилии).
πάλίλ- перед λ = πάλιν-.
παλιλ-λογέω сызнова говорить, повторять (έν κε-
φαλαίοίς Arst.; τινι Her.).
παλίλ-λογία ή повторение, пересказ Arst.
πάλίλ-λογος 2 (о разделённой было добыче) вновь
собранный, отобранный назад Нот.
παλομ- в сложн. словах перед β, μ, π и φ = πάλιν-,
παλιμ-βάκχεοος ό стих, полимвакхий (стопа \jt
обратная вакхию \j ).
πάλίμ-βαμος 2 движущийся туда и обратно (ιστών
οδοί Pind.).
παλιμ-βλαστής 2 вновь отрастающий (υδρα Eur.).
παλομ-βολία ή нерешительность, непостоянство
Anth.
παλίμ-βολος 2 1) непостоянный, ненадёжный (πα-
λίμβολα και άπιστα ήθη Piat.; π. και δολερός άνήρ Piut.);
2) лживый, лицемерный (συκοφάνται Sext.).
παλομ-μήκ^ς 2 двойной продолжительности,
удвоенный (χρόνος Aesch.).
παλίμ-παις, παιδος ad], впавший в детство
(γέροντες Luc).
πάλομ-πετές adv. назад (έν νηι π. άπονέεσθαι Нот.).
παλίμ-πλαγκτος 2 блуждающий в обратном
направлении, т. е. обратный (δρόμοι Aesch.).
παλομ-πλάζομαι (только part. aor. pass. παλιμ-
πλαγχθείς) странствовать обратным путём, отправляться
в обратный путь Нот.
παλιμ-πλανής 2 блуждающий туда и сюда, т. е.
крайне извилистый (Μαίανδρος Anth.).
πάλίμ-πλυτος 2 перемывающий, т. е. подчищающий
(чужие рукописи, чтобы выдать их за свои): π. κηφήν
Anth. трутень-плагиатор.
παλίμ-πο&να τά возмещение, возмездие Aesch.
πάλίμ-πους, ποδός ad], возвращающийся: π. στειχε
Anth. отправляйся в обратный путь.
παλίμ-πρατος, ион. παλίμπρητος 2 (о рабе)
перепродаваемый, т. е. плохой, негодный Anth.
παλιμπροδοσία ή измена и тем и другим, двойное
предательство Poiyb.
παλιμ-προδότης, ου о предатель, ведущий
двойную игру, двурушник Diod.
πάλιμ-πρυμνη-δόν adv. кормою вперёд (ώθειν Eur.).
παλιμ-πϋγη-δόν adv. задом наперёд Arst.
παλίμ-φαμος, атт. παλίμφημος 2 (о песне)
направленный в обратную (против обычной) сторону: π.
aotöa εις άνδρας Eur. песня (о непостоянстве),
адресованная (не женщинам, а) мужчинам.
παλομ-φυής *2 вновь отрастающий (5δρα Luc).
παλίμ-ψηστον τό палимпсест (пергамент со
стёртым текстом для заполнения новым) Piut.
πάλίμ-ψηστος 2 (о рукописи) стёртый, счищенный
(для заполнения новым текстом): βιβλίον παλίμψηστον
piut. палимпсест.'