Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
παλαιός
— 1221 —
πάλαμναϊος
παλαιός 3, лак. παλεόρ (compar. παλαιότερος и πα-
λαιτερος, superL παλαιότατος и παλαίτατος) 1) старый
(οΐνος, νήες Нош.; υποδήματα Piat.; ίμάτιον NT); 2)
старинный, давнишний (ξεϊνος Нот.): κατά τον παλαιόν λό-
γον Piat. согласно старинной поговорке; ή παλαιά
διαθήκη NT ветхий завет; 3) престарелый (γέρων, γρηυς
Нот.); 4) древний (Τλος Нот.; νόμοι Aesch.; θέσφατα
Soph.): έκ παλαιού и εκ παλαιτέρου Her. с древних
времён, издревле; οι παλαιοί Thuc. люди древних эпох,
древние; 5) устаревший, обветшалый, утративший смысл,
пустой (κωφά καΐ παλαιά επη Soph.).
πάλαιότης, ητος ή 1) древность (sc. του λόγου
Eur., Piat.); 2) старость, престарелость (π. και πλήθος
ετών Aeschin.); 3) залежалость (τών σιτίων Piat.).
πάλαιέ-φρων 2, gen. όνος 1) обладающий древней
мудростью (Ζευς Aesch.); 2) умудрённый опытом Aesch.
παλαιόω делать или объявлять старым (τήν πρώτην,
sc. διαθήκην NT); pass. стариться, стареть: το άπιον και
παλαιούμενον Piat. отживающее (доел, уходящее) и
стареющее; παλαιούμενος старый, долго (про)лежавший
(κηρός, καρπός, νεκρός Arst.).
Παλαιρεύς, έως ό палерец, житель города Πάλαιρος
Thuc.
Πάλαιρος ή Палер (приморский город в Акарнании)
Thuc.
Παλαίσκηψις, εως ό Палескепсис (город во
Фригии) Plut.
πάλαισμα, ατός (πα) τό 1) схватка (в борьбе),
состязание, тур: παρά εν π. έδραμε νικαν Her. (Тисамен)
одержал победу (во всех состязаниях) за исключением
одного; τά τρία παλαίσματα Piat. три формы
(Олимпийских) состязаний; 2) тж. pl. борьба (παλαίσμαθ' ημών ό
βίος, sc. εστίν Eur.): π. λυσαι Soph. ослабить или прекратить
борьбу; 3) хитрость, уловка, ловкий приём (παλαίσματα
στρατηγικά Plut.): δεινόν π. Хеп. замечательная выдумка;
π. δικαστηρίου Aeschin. попытка увернуться от суда.
πάλαισμοσύνη ή (гимнастическая) борьба (πυξ τε
π. τε Нот.).
πάλαισόμενος part. fut. med. κ παλαίω.
πάλαιστέω хватать (противника в борьбе): ή και
έκ τής χειρός παλαιστήσοντα επιμένεις; Luc. или ты
ждёшь, чтобы я схватил тебя рукой (за горло)?
παλαιστή ή ν. Ι. = παλαστή.
παλαιστής, ου ό 1) борец, атлет нот., Her., piat.,
Arph. etc.; 2) боец, ВОИН Soph., Eur. etc.; 3) противник,
соперник Aesch.; 4) Sext. = παλαστή.
πάλαιστιαΐος 3 ν. Ι. = παλαστιαΤος.
πάλαιστικός 3 1) опытный в борьбе, хорошо
знакомый с искусством борьбы Arst., Luc; 2)
приобретаемый борьбой (ισχύς Plut.).
Παλαιστίνη (τϊ) ή Палестина (страна между
Финикией, и Египтом) Her. etc.
Παλαιστίνοι οι палестинцы, жители Палестины Her.
Παλαιστίνος о Палестин (древнее наименование
р. Стримон) Plut.
παλαίστρα ή 1) палестра, место обучения
искусству борьбы, школа физического воспитания Her., Piat.,
Eur., Arph.; 2) ШКОЛа Plut.
πάλαιστρικός 3 1) любящий искусство борьбы,
имеющий влечение к борьбе Arst.; 2) касающийся борьбы
(επιστήμη Arst.); 3) piut. = παλαιστικός.
πάλαιστρίτης, ου (pl) ad], т посещающий палестру
или воспитанный в палестре (Έλληνες Plut.; παις Anth.).
πάλαίτατος superl. κ παλαιός.
πάλαίτερος compar. κ παλαιός.
παλαί-φάτος 3 1) возвещённый в (глубокой)
древности, древний (θέσφατα Нот.; λόγος Aesch.); 2) издревле
вещающий (πρόνοια. Soph.); 3) возводимый к глубокой
древности, баснословный (δρυς Нот.); 4) старый,
старинный (γένος Aesch.).
Πάλαίφατος ό Палефат (1. эпический поэт догоме-
ровского периода-, 2. греч. мифограф, от сочинения
которого Τρωικά дошли лишь фрагменты).
πάλαί-χθ-ων, όνος ad], исстари обитающий в
стране ('Άρης Aesch.; Αθηναίων δήμος Aeschin.).
Πάλαίχθ-ων, όνος ό Палехтон (отец Пеласга) Aesch.
παλαίω^ 1) бороться, состязаться в борьбе (τινί Нош.,
Hes., Pind., Хеп. etc.): ου γαρ πυξ γε μαχήσεαι, ουδέ πα-
λαίσεις Нош. ты ведь не будешь ни биться на кулаках,
ни состязаться в борьбе; έπάλαισαν κάλλιστα Αθηναίων
piat. они стали лучшими борцами среди афинян; 2) pass.
быть одолеваемым в борьбе: βαρύς π. Eur. трудно одо-
лимый; παλαισθείς Eur. побеждённый.
πάλαίωσις, εως ή старение (οίνω ώφέλιμον π., sc.
έστιν Plut.).
πάλα μα ή дор. == παλάμη.
πάλάμάομαι 1) делать, выполнять, совершать (ταΐς
χερσί τι Хеп.); 2) предпринимать, затевать (τόλμημα
νέον Arph.): προς τάλφιτα π. τι Arph. придумать что-Л; на
ужин; 3) СТрОИТЬ КОЗНИ Arph.
παλάμη, дор. πάλάμα (λα) ή (эп. gen. и dat. παλά-
μηφι(ν) 1) ладонь, рука: εγχος, δ οι παλάμηφιν άρήρει
Нот. копьё, которое было ему по руке; παθέειν υπ'
"Αρηος παλαμάων Нош. пострадать от Ареевых дланей;
2) решительное действие, удар: παλάμαν ρέζειν Sojph.
наносить удар; 3) искусство, мастерство или мощь,
сила (θεών παλάμαι Pind.); 4) ловкость, хитрость (παλάμα
τινί τάν άρχάν έλεΐν Aesch.); 5) орудие: π. πυριγενής
Eur. = ξίφος.
Παλαμήδης, ους ό (асе. Παλαμήδην и Παλαμήδη)
Паламед,! «Изобретатель», «Искусник» (сын эвбейского
царя Навплия, по наущению Одиссея побитый
камнями у стен Трои; славился как замечательный мастер
и гениальный изобретатель) Piat., Хеп., Eur. etc.
παλάμηφιν или παλάμηφιν эп. gen. и dat. обоих
чисел к παλάμη.
πάλάμναΐον τό кровавое преступление, пятно (грех)
человекоубийства Eur.
πάλαμναΐος ό 1) убийца, душегуб (π. καΐ φονευς
Soph.; άφθογγον είναι τδν παλαμναιοννόμοςκελεύει Aesch.);