Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
παιδονόμος
— 1219 —
παις
πα&δθ-νό[ΐος ό педоном (государственный чиновник
в дорических государствах, ведающий воспитанием и
обучением детей) Xen., Arst., Piut.
παοδο-ποοέω 1) тж. med. рождать, производить на
свет детей Eur., Xen., Plat., Aeschin. etc.; 2) УСЫНОВЛЯТЬ
Dem., Plut.
παιδο-ποίησος, εως ή деторождение piat.
παοδο-ποοΓα ή тж. pl. Piat., Arst. = παιδοποίησις.
παοδο-ποοός 2 1) способный производить потомство,
могущий оплодотворять (σπέρμα Her.); 2) рождающий
детей (δάμαρ Eur.; γυνή Plut.); 3) связанный с
деторождением (άδονά Eur.).
παοδο-πόρος 2 анат. служащий каналом для плода,
детородный (γένεσις Anth.).
παοδο-σπορέω Piat., med. Piut. = παιδοποιέω.
παοδοσπόρος 2 Arph. = παιδοποιός.
παοδο-τρΐβέω 1) доел, обучать борьбе, учить
гимнастике, перен. обучать, учить, наставлять (τινά τίνα
είναι Dem. и τίνα εν τινι Piut.); 2) Anth. = παιδεραστέω.
παοδο-τρφης, ου (ι) ό 1) обучающий физическим
упражнениям, преподаватель гимнастики Piat., Piut.: έν
παιδοτρίβου Arph. у преподавателя или в школе
гимнастики; 2) Anth. = παιδεραστής.
παιδο-τρΐβοκή ή (sc. τέχνη) искусство
гимнастической борьбы Isoer., Arst.
παοδο-τρΐβοκώς как учитель гимнастики (λέγειν
Arph.).
παοδο-τροφέω (тж. π. τίνα Arph.) выращивать или
воспитывать детей Luc.
παίδο-τροφία ή выращивание или воспитывание
детей Plat., Plut.
Ι παοδο-τρόφος 2 вскармливающий детей: π. έλάα
Soph. маслина-воспитательница (о масличной ветви,
которая, согласно символическому обряду, вешалась у
двери новорождённого).
II παιδο-τρόφος ή родительница, мать Eur.
παίδό-τρωτος 2 (о ранах или страданиях)
причинённый (собственными) детьми (πάθεα Aesch.).
παιδουργέω Eur. = παιδοποιέω.
παοδ-ουργία ή soph., piat. = παιδοποιΐ'α.
παοδο-φάγος 2 пожирающий детей (ιχθύς pind.).
παιδο-φολέω soion ар. Piut. = παιδεραστέω.
παιδο-φονία ή детоубийство Piut.
παοδο-φόνος 2 связанный с убийством детей, дето-
убийственный: άνήρ π. Нот. детоубийца, т. е. Ахилл,
(убивший сына Приама)', αίμα παιδοφόνον Eur.
детоубийство; π. λέαινα Eur. убивающая собственных детей
львица, т. е. Медея; π. σύμφορη Her. трагическая
гибель детей.
παοδο-φορέω уносить или увозить детей (παιδοφορών
άνεμος Anth.).
πα^ω, дор. παίσδω (fut. παίσομαι — дор. παιξουμαι,
поздн. παίζομαι и παίξω; aor. επαισα и έπαιξα; pf. πέ-
παικα- pint. πέπαιχα; ad], verb. παιστέον; pass.: aor.
έπαίχθην, pf. πέπαισμαι — поздн. πέπαιγμαι) 1) играть,
77*
резвиться, забавляться (Νύμφαι παίζουσι Нот.; οι
παίδες παίζοντες Her.): π. κατ' άλσος Soph. развлекаться в
роще, т. е. охотиться; 2) танцевать, плясать (π. τε και,
χορεύει ν Arph.; δώμα περιστεναχίζετο ποσσίν ανδρών
παιζόντων τε γυναικών Нот.); 3) быть участником игры (во
что-л.), играть (τινά παιδιάν π. Piat.): π. σφαίρη Нот.
или σφαιραν Piut. играть в мяч; διά γραμμής π. Piat.
играть в перетяжки (каждая из двух групп играющих,
разделённых линией, старается перетянуть к себе
побольше участников другой группы)', 4) муз. играть (на
чём-л.) ( = έγκιθαρίζειν) нн; 5) шутить, подшучивать (π.
καΐ χλευάζειν Arph.; π. σπουδή προς αλλήλους Xen.): π.
προς τίνα Piat., Eur. насмехаться над кем-л.; ό λόγος πέ-
παισται ύπ' αυτών Ελλήνων Her. (этот) рассказ
выдуман в шутку самими греками; ταύτα πεπαίσθω ύμΐν
Piat. полагаю, что это сказано вами в шутку (доел, пусть
это будет вашей шуткой); το παιζόμενον или το πεπαιγ-
μένον piut. в виде шутки.
παιηονίς, ίδος (ΐδ) ή (ис)целительница (σοφία Anth.).
παιήσω (= παίσω) fut. κ παίω.
πα^ων, όνος ό эп. = παιάν.
Παιήων, όνος ό эп.= Παιάν.
παίκτας, ου ό дор. = *παίκτης.
*παίκτης, дор. παίκτας, ου ό игрок (в кости) (π.
πλειστοβόλος Anth.).
πάϊν Anth. асе. κ πάϊς.
παίνεται Arph. в произнош. скифа = φαίνεται (см.
φαίνω).
Παϊον τό Пей (город в Аркадии) Her.
Παίονες οι пэонийцы, жители Пэонии Нот., Her.
Παιονία, ион. Παιονίη ή Пэония (область в сев.
Македонии, впосл. Паннония) Нот.,чНег. etc.
Ι Παιονίδης, ου (ΐδ) о Пэонид, сын Пэана, т. е.
Άγάστροφος Нот.
II Παιονίδης, ου о уроженец или житель дема или
города Пэон (в атт. филе Λεοντίς) Arph.
Παοονέη ή ион. = Παιονία.
Παιονική ή (sc. γή) Her., Arst. = Παιονία.
Παιονικός 3 пэонийский Thuc.
παιόνιος 3 ( = παιώνιος) целительный, исцеляющий
(χείρ Anth.).
Ι Παίθν£ς, ίδος (ιδ) ad], f пэонийская Her., Anth.
II Παοονίς, ίδός ή пэониянка Her.
Παιόπλαι, ων οι пеоплы (племя в Пэонии) Her.
παιπάλη (πα) ή 1) мука тончайшего помола Arph.
2) тонкая штучка, величайший искусник: λέγειν π. Arph
ловкий говорун.
παιπάλημα, ατός (πα) τό Arph., Aeschin., Luc. = παι-
πάλη 2.
παιπαλόεις, όεσσα, όεν каменистый, скалистый
утёсистый (Ιθάκη, δρος, σκοπιή, οδός Нот.; Κύν&ος ΗΗ;
βήσσαι Hes.).
παις, παοδός, эп. тж. πάίς ό и ή (voc. παΤ--3/?.
тж. πάϊ; pl:. gen. παίδων, dat. παισί — эп. παίδεοτ*)
1) ребёнок, дитя, мальчик или девочка: π. παιδός Но«,,