Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
rcativ — 1217 — παιδεραστής
(tu. μέγα πεπονθένοα Her.); 6) страдание, болезнь Arst.: δυ-
οεντερικά πάθη Diog. L. кишечные заболевания; 7) страсть,
волнение, возбуждение, аффект (έρωτικόν Piat.): δια
πάθους Thuc. страстно; π. ποιεΐν Arst. возбуждать страсти,
волновать; 8) перемена, изменение, явление, процесс
(τα ουράνια и τα περί τον ούρανον πάθη Piat.): τα συμ-
βεβηκότα πάθη τοΐς μεγέθεσι Arst. изменения,
происходящие в области (геометрических) величин; π., δ κα-
λουμεν σεισμόν Arst. явление, которое мы называем
землетрясением; 9) филос. свойство, признак, состояние
(π. λέγεται ποιότης, καθ' ην άλλοιουσθαι ενδέχεται Arst.);
10) грам. изменение слова (падежное, личное и т. п.),
т. е. флексия.
πακζν, ανος, эп. παιήων, όνος, дор. παίαων, όνος,
атт. παιών, ώνος ό 1) пэан (хоровой гимн,
благодарственный, победный, военный, умилостивительный или
скорбный, преимущ. в честь Аполлона, реже
Артемиды и других): παιάνα ποιεισθαι Хеп. петь пэан; έζάρ-
χειν παιανος έπινικιου Plut. запеть пэан в честь победы;
π. του θανόντος Aesch. погребальный пэан; 2) (поздн.
πα ιών) пэан (стихотворная стопа из трёх кратких
слогов и одного долгого: —kj^jkj, kj—\^j^j,\u}или \j\j\j-).
Παιάν, ανος, эп. Παιήων, όνος, атт. Παιών,
ώνος ψ 1) Пэан (бог-целитель, после Гомера
отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием
и др.): Παιήονος γενέθλη Нот. сыны Пэана, т. е. врачи;
2) целитель, избавитель (τήσδε μερίμνης Aesch.; κακών
Soph.; Θάνατος Π. Eur.).
Παιανιεύς, έως ό пэаниец, уроженец или житель
аттического дема Παιανία (β атт. филе Πανδιονίς Dem.).
παιανίζω петь пэан Хеп., Piat., piut.: όλολυγμόν ιερόν
π. Aesch. петь священную песнь.
παοάνίς, ίδος adj. f имеющая форму пэана (άοιδαί
Pind.).
παιάων, όνος ό 0ο/?. = παιάν.
παΐγμα, ατός το игра (ιερά παίγματα βρέμειν Eur.).
παιγμοσύνη ή Piut. = παΐγμα.
παίγνια τά pl. κ παίγνιον.
παιγνία, ν. Ι. παίγνια, ион. παιγνίη ή 1) игра,
забава: ές παιγνίην το μέρος έωυτόν άνιέναι Her. посвящать
часть своего времени забаве; 2) празднество: θήκάτη
(= τη Εκάτη) παιγνίαν ποιεΐν Arph. устраивать
празднество в честь Гекаты.
παιγνιήμων 2, gen. όνος любящий забавы Her.
παίγνιον τό преимущ. pl. 1) игрушка Piat.; 2) игра,
забава: ένόπλια παίγνια Piat. вооружённая игра или
пляска с оружием; 3) pl. смешное представление,
комедия (περί γέλωτα παίγνια, α κωμψδίαν λέγομεν Piat.);
4) весёлая песенка (π. νέον φθέγγειν τινί Anth.); 5)
шутка, проделка Luc; 6) pl. баловень, любимчик, сокровище
(τάμα παίγνια Arph.): ирон. κακά παίγνια Theoer. хитрые
плуты.
παίγνιος 2 служащий для забавы, увеселительный
(εύστοχίη Anth.).
παιγνιώδες τό шутливость, юмор Хеп.
παίγνι-ώδης 2 служащий для забавы, весёлый Хеп.,
Plut.
παιδ- в сложи, словах = παις.
παΐδ-άγωγειον τό 1) прихожая в школе (где
παιδαγωγοί ожидали выхода детей) Dem.; 2) училище, школа
Plut.
παιδ-άγωγέω 1) воспитывать, обучать (τίνα Piat.;
τά ήθη π. Luc); 2) руководить, вести (γέροντα Eur.): ή
π. τον όπλίτην χρεών; Eur. разве воин нуждается в том,
чтобы его вели?; 3) организовывать, устраивать (ή παι-
δαγωγηθεΤσα ούτω πόλις piat.); 4) (словно παιδαγωγός
за ребёнком) ходить, неотступно следовать,
сопровождать (τίνα Piat.).
παιδ-άγωγία ή 1) уход и наблюдение за ребёнком
piut.; 2) воспитание, обучение Piat.; 3) уход за больным
(νόσημα κηδεύειν παιδαγωγία Eun); 4) уход за
растением (δένδρα τυχόντα ορθής παιδαγωγίας Piut.).
παιδ-αγωγική ή (sc. τέχνη) искусство воспитания
Piut.: ή π. των νοσημάτων piat. искусство ухода за
больными.
παιδ-άγώγικός 3 касающийся воспитания,
воспитательный Plut.
παιδ-άγωγικως как наставник (προσφέρεσθαί τινι
Plut.).
παιδ-άγωγός ό 1) раб, провожавший ребёнка в
школу и обратно, приставленный к ребёнку слуга Her.,
piat., Eur.; 2) воспитатель, наставник Piat., NT, piut.; 3)
руководитель, вождь (δημοκρατίας Piut.).
παοδάροον (δα) τό 1) ребёнок, дитя, мальчик, реже
девочка Dem., Arph. etc.: έκ παιδαρίου piat. с детства;
2) молоденький раб Хеп., Arph.
παιδάρι-ώδης 2 детский, ребяческий (π. και ράδιος
Piat.; ακόλαστος και π. Piut.).
παιδαρι-ωδως по-детски, ребячески Poiyb.
παιδεία ή тж. pl. 1) воспитание, обучение (π. καΙ
τροφή Piat.): Κύρου π. «Воспитание Кира» (название
одного из сочинений Ксенофонта); 2) образование:
παιδείας μέγιστον μέρος περί έπων δεινόν είναι Piat.
важнейшая часть образования — быть знатоком
поэтических произведений; 3) образованность, просвещение,
культура (ή των Λακεδαιμονίων π. Piat.); 4) искусство:
πλεκτή Αιγύπτου π. Eur. плетёные произведения
египетского искусства, т. е. корабельные снасти; 5)
детство, юность (στερρά π. Eur.): έκ παιδείας φίλος Lys.
друг детства; 6) молодёжь (παιδείας όχλος Luc); 7)
наказание (εις παιδείαν ύπομένειν ντ).
παιδεΐος, иногда παίδειος 2 детский (ύμνοι Pind.;
κρέα Aesch.— о Пелопе): π. τροφή Soph. выращивание
детей; παιδειον μάθημα Piat. обучение (воспитание)
детей; τά παιδεία οικοδομήματα Piat. детские, т. е.
игрушечные домики.
παιδ-εραστέω любить мальчиков piat., Luc, Piut.
παιδ-εραστής, ου ό любитель мальчиков piat., Arph,,
Хеп.
77 Древнегреч.-русский словарь